Mae pob gofalwr maeth yn derbyn lwfans maethu wythnosol gan eu gwasanaeth maethu pan fydd ganddynt blentyn mewn lleoliad, sydd wedi’i gynllunio i dalu cost gofalu am blentyn sy’n cael ei faethu. Mae hyn yn cynnwys bwyd, dillad, pethau ymolchi, teithio a’r holl gostau eraill yr eir iddynt ac mae’n amrywio yn dibynnu ar oedran y plentyn. Mae rhai gofalwyr maeth hefyd yn cael ffi am eu hamser, eu sgiliau a’u profiad. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio’n llwyr ar y lwfansau a roddir i’r gofalwr maeth i dalu costau gofalu am blentyn maeth.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi isafswm lwfansau cenedlaethol (NMAs) ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru, gan ddisgwyl bod yr holl wasanaethau maethu yn cwrdd â’r symiau hyn. Am nifer o flynyddoedd rydym wedi cynnal arolwg o’r lwfansau maethu a roddir gan awdurdodau lleol. Gwyddom nad yw pob awdurdod lleol yn cwrdd â’r isafswm, fodd bynnag, eleni rydym yn falch iawn bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn rhoi’r isafswm lwfans cenedlaethol neu’n uwch i’w gofalwyr maeth.

Yn ystod haf 2019, cynhaliodd y Rhwydwaith Maethu arolwg o bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru gan ddefnyddio ceisiadau rhyddid gwybodaeth (Rhyddid Gwybodaeth). Gwnaethpwyd hyn i fonitro a yw awdurdodau lleol yn cwrdd â’r NMAs a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Roedd geiriad y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth fel a ganlyn:

1) A allech chi ddweud wrthyf eich lwfansau gofal maeth wythnosol 2019-20 ar gyfer pob band oedran, NID yn cynnwys unrhyw elfen ffioedd / gwobrwyo ar gyfer gofalwyr maeth?

2) A allech chi ddweud wrthyf eich lwfansau wythnosol 2019-20 i gyn-ofalwyr maeth sy’n gofalu am bobl ifanc yn nhrefniadau Pan fyddaf yn Barod 18+, wedi’u dadansoddi yn ôl blwyddyn 1, blwyddyn 2, a blwyddyn 3+ os oes angen?

Darllenwch yr adroddiad llawn a darganfod mwy yma – https://www.thefosteringnetwork.org.uk/sites/www.fostering.net/files/wales_foster_care_allowances_survey_2019-20.pdf

Ac os oes gennych ddiddordeb mewn darllen yr adroddiadau lwfansau ar gyfer Lloegr a’r Alban, maent ar gael i’r cyhoedd yma: https://www.thefosteringnetwork.org.uk/policy-practice/research/allowances-surveys

Charlotte Wooders – Y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru

wales@fostering.net

@tfn_Wales