Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi ar Schwartz Rounds yn cael ei dreilau yn gofal cymdeithasol

Mae’n bleser gan Cascade gyhoeddi adroddiad y mae Dr David Wilkins wedi bod yn gweithio arno ers 24 mis.


Cyhoeddwyd Treial Rheoledig ar Hap o Rowndiau Schwartz gan ganolfan Gofal Cymdeithasol Plant sy’n Gweithio.Archwiliwyd i mewn i hyn drwy weithio gydag un ar ddeg o awdurdodau lleol, rydym ni wedi neilltuo dros 2000 o aelodau staff ar hap naill ai i fynychu Rowndiau Schwartz nawr neu aros chwe mis cyn mynychu.


Ymyriad yw Rowndiau Schwartz a ddefnyddir yn eang mewn lleoliadau gofal iechyd i helpu staff i reoli gofynion cymdeithasol ac emosiynol eu gwaith. Ystyriodd y prosiect werthuso’r defnydd o Rowndiau Schwartz mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yn Lloegr, i weld a ydyn nhw’n gwneud gwahaniaeth i weithwyr cymdeithasol a staff gofal cymdeithasol eraill.

Darllenwch flog David am y profiad a’r adroddiad.

*Nod mae’r adroddiad dim ond ar gael yn Saesneg. 

10,000 o leisiau: Safbwyntiau plant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc ynghylch eu lles

Dechreuodd y rhaglen Bright Spots yn 2013, a’i nod oedd deall profiad plant a phobl ifanc o ofal.  Mae’r rhaglen yn defnyddio pedwar arolwg lles ar-lein i geisio safbwyntiau plant sy’n derbyn gofal (rhwng 4 a 7 oed a rhwng 8 a 10 oed), pobl ifanc (rhwng 11 a 18 oed) ac ymadawyr gofal (rhwng 18 a 25 oed).  Yn y cyflwyniad hwn, bydd data arolwg o 10,000 o blant a phobl ifanc (rhwng 4 a 18 oed) yn cael eu defnyddio i ystyried y dangosyddion sy’n gysylltiedig â lles gwael a lles da iawn. Bydd ffocws penodol ar ddau ddangosydd – bod ag oedolyn i allu dibynnu arno a barn am ymddangosiad. 

Cyflwyniad gan Julie Selwyn CBE, Athro Addysg a Mabwysiadu , Canolfan Rees, Prifysgol Rhydychen

Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysbytai

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn gadael yr ysbyty.

Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ethnograffig o dîm o’r fath. Mae’n nodi sut mae natur fiwrocrataidd y tasgau arferol y mae gweithwyr cymdeithasol ysbytai yn eu cyflawni, y pwysau gan reolwyr ysbytai ac uwch reolwyr awdurdodau lleol i ryddhau cleifion yn gyflym, a cheisio cael lle i weithio ochr yn ochr â hierarchaeth gweithwyr proffesiynol ysbytai, yn creu amgylchedd heriol ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol.

Er gwaethaf yr heriau hyn, yn ystod y gwaith maes roedd yn bosibl gweld gwerthoedd gwaith cymdeithasol allweddol hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol a grymuso yn cael eu deddfu trwy arferion gweithwyr cymdeithasol, er gyda rhai cyfyngiadau. Daw’r gweminar i ben gyda dadl y gallai sgiliau ac ymrwymiad gweithwyr cymdeithasol ysbytai gael eu defnyddio mewn rôl estynedig i helpu i leihau’r nifer sy’n mynd ‘nôl i’r ysbytai a chefnogi pobl â chyflyrau iechyd tymor hir i addasu i’w hamgylchiadau a datblygu ffyrdd o amddiffyn iechyd.

Cyflwynir gan: Dr Dan Burrows, Prifysgol Caerdydd

Dadlwythwch cyflwyniad Dr Dan Burrows