Pa mor ddiogel yw ein plant?

Dros y chwe blynedd ddiwethaf, mae ein hadroddiad blynyddol ‘Pa mor ddiogel yw ein plant?’ wedi casglu a dadansoddi data o bob cwr o’r DU i ddangos y sefyllfa o ran gwarchod plant ar hyn o bryd.

Eleni, am y tro cyntaf, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sydd wedi ymgymryd â’r dasg hon, ac mae disgwyl i rifyn cyntaf ei chasgliad o ffynonellau data am gam-drin plant ar gyfer Cymru a Lloegr fod yn barod yn ystod gaeaf 2019/20.

Rydym wedi bachu ar y cyfle hwn i ailffocysu ein hadroddiad 2019 ar ystadegau sy’n ymwneud â cham-drin ar-lein.

Barn rhieni a gofalwyr ar sut allwn gydweithio i atal plant anabl rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Mae plant a phobl ifanc ag anableddau mewn perygl mwy o gael eu cam-drin, o’u cymharu â’u cyfoedion heb anableddau (Jones et al, 2012).

Mae ceisio barn ac arbenigedd rhieni a gofalwyr yn rhan hanfodol o ddeall beth sydd angen i ni ei wneud i gadw plant anabl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Roeddem yn awyddus i gael gwybod barn rhieni a gofalwyr plant anabl am:

  • y ffyrdd mwyaf effeithiol o gadw eu plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol, a lle maen nhw’n credu bod angen rhagor o gefnogaeth
  • sut maen nhw’n siarad â’u plant am gam-drin rhywiol
  • at bwy maen nhw’n mynd am gyngor a chefnogaeth, a sut yr hoffen nhw i weithwyr proffesiynol a grwpiau cymunedol eraill i ymgysylltu â nhw ar atal cam-drin rhywiol ymysg plant.