Siarad a gwrando ar blant a theuluoedd: Rhoi Kitbag i weithio

Siarad a gwrando ar blant oedd y prosiect ymchwil cyntaf i arsylwi’n uniongyrchol yr hyn sy’n digwydd pan fydd gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd ac yn cyfathrebu â phlant. Mae’r weminar hon yn tynnu sylw at sut mae’n rhaid deall pob plentyn fel unigolyn unigryw ac mae’n esbonio’r model Cyd-destun Plentyn, a ddatblygwyd o’r ymchwil. Mae’r… Read More

Beth i’w wneud os ydych chi’n amau bod plentyn yn cael ei gam-drin Cyngor ar gyfer ymarferwyr

Mae’r cyngor anstatudol hwn wedi’i lunio er mwyn cynorthwyo ymarferwyr i nodi achosion o gam-drin ac esgeuluso plant ac ymateb drwy gymryd y camau priodol. Mae’r cyngor hwn yn disodli fersiwn flaenorol Beth i’w wneud os ydych chi’n amau bod plentyn yn cael ei gam-drin a gyhoeddwyd yn 2006, ac yn ategu canllaw statudol Gweithio… Read More

Gwaharddiadau o ysgolion a gynhelir, academïau ac unedau cyfeirio disgyblion yn Lloegr. Canllawiau statudol i’r rheiny â chyfrifoldebau cyfreithiol o ran gwaharddiadau

Mae’r ddogfen hon gan yr Adran Addysg yn ganllaw ar y ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r broses o wahardd disgyblion o ysgolion a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion (UCD), ysgolion academi (gan gynnwys ysgolion am ddim, ysgolion stiwdio a cholegau technoleg prifysgol) ac academïau darpariaeth amgen (gan gynnwys darpariaeth amgen ysgolion am ddim) yn Lloegr. Ni ddylid defnyddio’r… Read More

Cadw plant yn ddiogel mewn addysg. Cyngor statudol i ysgolion a cholegau

Dyma ganllaw statudol gan yr Adran Addysg (yr adran) sydd wedi’i gyhoeddi o dan Adran 175 Deddf Addysg 2002, Rheoliadau Addysg 2014 (Safonau Ysgolion Annibynnol), a Rheoliadau Ysgolion Arbennig Nas Cynhelir (Lloegr) 2015. Rhaid i golegau a cholegau yn Lloegr roi sylw iddynt wrth gyflawni eu dyletswyddau i ddiogelu a hyrwyddo lles plant. At ddibenion… Read More

Presenoldeb yn yr ysgol Canllawiau ar gyfer ysgolion a gynhelir, academïau, ysgolion annibynol, ac awdurdodau lleol

Dyma’r canllawiau gan yr Adran Addysg. Mae’r canllaw anstatudol hwn wedi’i lunio er mwyn helpu ysgolion ac awdurdodau lleol i gynnal presenoldeb uchel yn yr ysgol ac i gynllunio’r diwrnod ysgol a’r flwyddyn ysgol. Byddai’n ddefnyddiol pe gallech ddarllen hwn ochr yn ochr â’rcanllaw statudol ar fesurau i rieni ar gyfer prsenoldeb ac ymddygiad mewn… Read More