Teithiau Gofal Barnardo’s

Barnardo’s yw’r elusen blant fwyaf yng ngwledydd Prydain. Yn Barnardo’s, mae ganddon ni hanes hir o gefnogi plant sydd mewn gofal a phobl ifanc sy’n trosglwyddo i fod yn oedolion annibynnol. Mae Teithiau Gofal (a gyflawnodd y gwaith hwn) yn un o raglenni blaenoriaeth craidd Barnardo’s (meysydd ffocws allweddol ar gyfer ein cronfeydd gwirfoddol). Wrth wraidd ein damcaniaeth newid mae gweledigaeth syml: bod pawb sy’n rhyngweithio â thaith ofal (ar draws y system ofal ehangach) yn teimlo eu bod yn cael eu caru, eu cefnogi, ac yn cael cyfleoedd sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, mae ganddon ni dri maes gweithio: meithrin cymunedau gofalgar a newid systemau, cyrraedd cyrchfannau cadarnhaol drwy brofiadau cadarnhaol, ac arfer trawsnewidiol. Rydyn ni’n cynnal ein gwaith drwy bum gwerth. Read More

Faint yw gormod?

  Person yn euog Person yn ddieuog Person yn cael ei ddyfarnu’n euog Cadarnhaol cywir Cadarnhaol anghywir Person yn cael ei ddyfarnu’n ddieuog Negyddol anghywir Negyddol cywir Yng nghyd-destun gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd, y mwyaf o blant y byddwn yn eu nodi sy’n cael eu cam-drin, y mwyaf o deuluoedd fydd yn destun… Read More

Fy enw i yw Maria

Dwi’n dod o’r Eidal ond dwi o darddiad Rwmanaidd. Fel plentyn, treuliais bum mlynedd mewn gofal preswyl. Cefais fy merch pan oeddwn yn 27 oed.  Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant?  Rwy’n sylweddoli fy mod ar y naill law yn llym iawn, oherwydd dydw… Read More

Be-Longing: Digwyddiad i asiantaethau maeth a’r rhai sy’n gweithio ym maes gofal maeth

Dyma ddigwyddiad gofal maeth ar-lein lle bydd cyfle i wylio ffilm a rhannu arfer gorau gyda’r rhai sydd â phrofiad o fod mewn gofal a gweithwyr proffesiynol eraill yn y sector gofal. Felly, os ydych yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofal, neu’n rhywun sydd â phrofiad o fod mewn gofal, mae’r digwyddiad hwn i chi… Read More

Haf o Hwyl: Gweithgareddau Ledled y Ddinas

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant eisiau cyrraedd cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl a chefnogaeth i gael hwyl a meithrin eu lles cymdeithasol, emosiynol, meddyliol a chorfforol dros Wyliau’r Haf. Er mwyn cysylltu â chymaint o bobl â phosibl, rydym yn cefnogi nifer fawr o sefydliadau i ddarparu ystod eang o weithgareddau ym mhob rhan o’r ddinas… Read More

Blog Celia

Mewn asesiad Gofal Cymdeithasol, os oes gan berson anghenion cymwys, bydd y gweithiwr yn ystyried beth y gellir ei ddefnyddio o asedau a chryfderau’r person er mwyn diwallu’r anghenion hynny. Anogir y Gweithiwr i ystyried asedau yn gyntaf, ac mae gwasanaethau’n para gan atal, lleihau neu ohirio’r angen am fewnbwn mwy ffurfiol efallai fel gwasanaeth… Read More