Mae’r Athro Hedy Cleaver yn athro emeritws yng Ngholeg Brenhinol Holloway, Prifysgol Llundain. Mae ei phrofiad fel gweithiwr cymdeithasol a seicolegydd plant yn llywio ei hymchwil ar blant a theuluoedd sy’n agored i niwed ac effaith ymyriadau proffesiynol. Yr egwyddor arweiniol sy’n sail i’w gwaith yw’r awydd i wella ansawdd bywyd plant sy’n byw mewn amgylchiadau sy’n eu rhoi mewn perygl o gael eu cam-drin a/neu eu hesgeuluso.

Mae canfyddiadau ei hymchwil wedi cael effaith amlwg ar bolisi yn y DU mewn perthynas â phlant a theuluoedd dros y 30 mlynedd diwethaf. Er enghraifft, roedd ei chyhoeddiad Children’s Needs – Parenting Capacity (1999 a 2011) yn astudiaeth allweddol a oedd yn sail i’r Fframwaith Asesu. Hi oedd yn gyfrifol am yr ymchwil a archwiliodd effaith y Fframwaith Asesu ar ymarfer gwaith cymdeithasol (Cleaver a Walker gyda Meadows, 2004). Yn ogystal, dylanwadodd Child Protection, Domestic Violence and Parental Substance Misuse: Family Experiences and Effective Practice (Cleaver ac eraill, 2007) ar ganllawiau’r llywodraeth yn ‘Working Together to Safeguard Children 2013’. Parhaodd ei diddordeb yn yr effaith yr oedd materion yn ymwneud â magu plant yn eu cael ar blant gyda chyhoeddi Parenting a Child Affected by Domestic Violence (2015). Roedd hi hefyd yn rhan o’r tîm ymchwil a oedd yn gyfrifol am yr adolygiad a wneir bob tair blynedd o adolygiadau achosion difrifol a gyhoeddwyd yn 2020 Complexity & Challenge: A triennial review of SCRs 2014-2017. Mae canlyniadau ei hymchwil wedi arwain at gyhoeddi mwy nag 20 o lyfrau ynghyd â nifer o benodau mewn llyfrau a nifer fawr o erthyglau mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid.

Mae ei hymchwil mwy diweddar a wnaed ar y cyd â Wendy Rose yn cynnwys y canlynol:

Cleaver, H., Rose, W., Young E. a Veitch R. (2018) ‘Parenting while grieving: the impact of baby loss’, Journal of Public Mental Health.

Cleaver H. a Rose W. (2021) ‘Dealing with the melancholy void: Responding to Parents who experience pregnancy loss and perinatal death’, pennod yn Mind, State and Society, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

Cleaver, H. a Rose W. (2022) Caring for children who have experienced domestic abuse, CoramBAAF.

Roedd gan Wendy Rose OBE gyfrifoldebau dros bolisi plant yn yr Adran Iechyd fel Prif Arolygydd Cynorthwyol, yn dilyn ei phrofiad gwaith cymdeithasol ac uwch-reoli yn y GIG ac awdurdodau lleol. Fel Uwch-gymrawd Ymchwil yn y Brifysgol Agored, bu’n gweithio ar brosiectau ymchwil a datblygu. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n gweithredu fel cynghorydd proffesiynol i Lywodraeth yr Alban wrth i’r llywodraeth ddatblygu ei pholisi plant, Getting it right for every child.

Yn ddiweddarach, bu’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ei diwygiadau diogelu ac roedd yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi wedi cyhoeddi’n eang, gan gynnwys yr ail ddadansoddiad cenedlaethol o adolygiadau achosion difrifol a gyhoeddir bob dwy flynedd, Improving Safeguarding Practice, ar gyfer yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd (2008), ar y cyd â Julie Barnes, ac, yn fwy diweddar, Poverty and its impact on parenting in the UK: Re-defining the critical nature of the relationship through examining lived experiences in times of austerity (Rose W. a McAuley C. 2019).

Y ddau gyhoeddiad y bydd Hedy a Wendy yn trafod heddiw yw:

Cleaver H. a Rose W. (2020) Safeguarding children living with foster carers, adopters and special guardians: Learning from Case Reviews 2007-2019,

a’r gyfrol gymar Guide to Reflective Practice (CoramBAAF) .

Diogelu plant sy’n byw gyda gofalwyr maeth, mabwysiadwyr a gwarcheidwaid arbennig: dysgu o adolygiadau achos 

Athro Hedy Cleaver & Wendy Rose OBE

Tuesday 16 May – 11.30-13:00

Mae’r swydd hon yn rhan o’n cynhadledd ExChange, “Ail-fframio Mabwysiadu.”

I ddod o hyd i fwy o adnoddau ar y pwnc hwn, edrychwch ar y cynadleddau isod