Hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal 

A minnau’n Gomisiynydd annibynnol Pobl Hŷn Cymru, fy rôl i yw amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Mae hyn yn rhan annatod o’m holl waith a’m blaenoriaethau — o fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail oedran, atal camdriniaeth, i alluogi pobl i heneiddio’n dda. Ar adegau yn ein bywydau gall fod yn arbennig o bwysig ein bod yn gwybod ein hawliau — ac un o’r adegau hyn yw pan fyddwn ni, neu rywun yr ydym yn ei garu, yn symud i gartref gofal.  Read More

Rôl Fforwm Gofal Cymru yn rhannu arferion gorau ac eiriolaeth

Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru  Mae darparwyr gofal yng Nghymru yn griw amrywiol: sefydliadau bach, lleol, teuluol; corfforaethau mawr ar draws y DU; elusennau; cymdeithasau tai – a dim ond crafu’r wyneb yw hyn… mae Fforwm Gofal Cymru yn dwyn ynghyd 450 o ddarparwyr gofal cofrestredig i rannu arferion da a phroblemau. Rydym ni’n eiriol… Read More

Cam-drin domestig: Bod mewn gofal a’m taith bersonol 

Emilia Meissner, Gweithiwr Prosiect (ar ran mam ifanc o Brosiect Unity) Prosiect Unity   Prosiect NYAS Cymru a ariannir gan Lywodraeth Cymru yw Prosiect Unity. Rydym yn cynnig cymorth cofleidiol cyfannol annibynnol i famau beichiog a newydd hyd at 25 oed ledled Cymru sydd â phrofiad o ofal.   Rydym yn darparu cefnogaeth emosiynol, ymarferol ac eiriolaeth… Read More

Gwerthusiad o raglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan 

Cymhleth neu Ddyrys: Gwerthusiad o raglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan  Dr Helen Richardson Foster a’r Athro Christine Barter  Yn gyffredinol, disgrifir ymyriadau cymhleth fel rhai sy’n cynnwys sawl cydran sy’n rhyngweithio oherwydd materion croestoriadol neu gymhlethdod angen. Mae ymyriadau cam-drin domestig cymhleth yn cynyddu, ond ydyn nhw’n gymhleth neu’n ddyrys yn unig?   Yn… Read More

‘Plant: y dioddefwyr anweledig?’ 

Polisi NSPCC Cymru’n galw am well cymorth cam-drin domestig i blant ar draws Cymru  Elinor Crouch-Puzey, NSPCC Mae goroeswyr sy’n oedolion wedi bod yn dweud wrthym ers tro nad yw eu plant yn dystion goddefol i effaith cam-drin domestig, ond eu bod yn cael eu niweidio’n uniongyrchol, ochr yn ochr â’r rhiant nad yw’n cam-drin,… Read More

Fy Nehongliad i o Ddulliau sy’n Seiliedig ar Gryfderau mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion fel Myfyriwr Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol.

Zuzanna Oliwkiewicz, Prifysgol Caerdydd Fy enw i yw Zuzanna, rwy’n astudio’r gwyddorau dynol a chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd. Ces i’r cyfle i weithio gyda CASCADE dros y semester diwethaf fel rhan o’m taith lleoliad gwaith. Rwyf wedi ymuno â chyfarfodydd, â gweminarau, wedi chwilio am leoliadau a hyd yn oed wedi… Read More