Ffactorau risg rhieni a’r tebygolrwydd y bydd plant yn dod i ofal.

Mae nifer o broblemau rhieni eisoes wedi bod yn gysylltiedig â phlant sy’n dod i mewn i ofal.  Mae’r rhain yn cynnwys problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac anableddau dysgu.  Fodd bynnag, mae llawer o bethau am y berthynas rhwng y materion hyn mewn rhieni a mynediad plant i ofal nad ydynt yn hysbys.  Er… Read More

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Bydd hunaniaeth plentyn mabwysiedig bob amser yn cwmpasu sawl elfen ac mae iechyd seicolegol a meddyliol tymor hir plentyn yn dibynnu ar ddod o hyd i atebion i gwestiynau sylfaenol am bwy ydyn nhw. Bydd gan bob plentyn sy’n derbyn gofal gynllun cyswllt, gan gynnwys y rhai sydd i’w mabwysiadu. Gall hyn fod naill ai’n… Read More

Sefydlogrwydd Cynnar

Ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn yw Sefydlogrwydd Cynnar sy’n cynnig sefydlogrwydd ar gam cynnar iawn, gan osgoi symudiadau mynych a thrawma yn sgil gwahanu a cholli ffigurau ymlyniad, hyd nes y bydd llys wedi gwneud penderfyniad am gynllun gofal terfynol plentyn. Mae’r angen am gynllunio gofal ansawdd uchel i blant a thracio deublyg yn… Read More

Hil mewn Mabwysiadu, y Presenoldeb Absennol.

Yn y 1960au ystyriwyd nad oedd modd mabwysiadu plant o gefndiroedd Du a Mwyafrif Byd-eang ac anogwyd mabwysiadu traws-hil fel na fyddai’n rhaid i blant aros mewn gofal maeth neu breswyl hirdymor. Ond wrth i dystiolaethau rhai oedolion a fabwysiadwyd yn draws-hiliol gael eu clywed, heriwyd gallu mabwysiadu traws-hil i sicrhau bod plant yn cael… Read More

Harriet Ward Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Mae Harriet Ward yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yng Nghanolfan Rees, Prifysgol Rhydychen ac yn Athro Emeritws ym maes Ymchwil Plant a Theuluoedd ym Mhrifysgol Loughborough, y DU. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o fod yn gyfarwyddwr ymchwil ac ymchwilydd maes, yn gynghorydd i lunwyr polisïau a darparwyr gwasanaethau, ac yn ymarferydd gwaith cymdeithasol.… Read More

Yr Athro Beth Neil

Mae Beth Neil yn Athro Gwaith Cymdeithasol, yn Gyfarwyddwr Ymchwil ac yn Gadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol East Anglia. Cyn ymuno â’r Adran fel myfyrwraig Ph.D. ym 1996 (gan symud ymlaen i fod yn ddarlithydd yn 1999 ac yn uwch ddarlithydd yn 2007) bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd ym… Read More

Athro Hedy Cleaver & Wendy Rose OBE

Mae’r Athro Hedy Cleaver yn athro emeritws yng Ngholeg Brenhinol Holloway, Prifysgol Llundain. Mae ei phrofiad fel gweithiwr cymdeithasol a seicolegydd plant yn llywio ei hymchwil ar blant a theuluoedd sy’n agored i niwed ac effaith ymyriadau proffesiynol. Yr egwyddor arweiniol sy’n sail i’w gwaith yw’r awydd i wella ansawdd bywyd plant sy’n byw mewn… Read More

Harriet yw fy enw i

Dw i’n dod o Lundain. Yn 17 oed roeddwn ‘dan ofal’ mewn trefniant a gymeradwywyd gan y wladwriaeth, y tu allan i’m cartref teuluol uniongyrchol neu estynedig.  Cefais fy mhlentyn cyntaf yn 18 oed.  Ar ôl fy apwyntiad cyn geni cyntaf yn yr ysbyty daeth i’r amlwg nad oedd bydwraig wedi’i hargyhoeddi ynghylch fy ngallu… Read More

Jen yw fy enw i

Jen yw fy enw i, rwy’ yn fy nhridegau cynnar ac yn byw gyda fy ngŵr a’m mab ifanc. Dw i’n feichiog hefyd a disgwylir i mi esgor unrhyw ddiwrnod. Dyma fydd fy mhumed plentyn ond dyma fydd y tro cyntaf i mi esgor heb boeni am y Gwasanaethau Plant, heb fod yn aros am… Read More