Mae’r cyngor anstatudol hwn wedi’i lunio er mwyn cynorthwyo ymarferwyr i nodi achosion o gam-drin ac esgeuluso plant ac ymateb drwy gymryd y camau priodol.

Mae’r cyngor hwn yn disodli fersiwn flaenorol Beth i’w wneud os ydych chi’n amau bod plentyn yn cael ei gam-drin a gyhoeddwyd yn 2006, ac yn ategu canllaw statudol Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant (2015).

At sylw pwy y mae’r cyngor hwn?
Mae’r cyngor hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd, gan gynnwys y rheiny sy’n gweithio gyda’r blynyddoedd cynnar, gofal cymdeithasol, addysg (gan gynnwys ysgolion), yr heddlu a gwasanaethau i oedolion. Mae’n berthnasol i’r rheiny sy’n gweithio yn y sector statudol, gwirfoddol neu annibynnol, ac yn berthnasol i bob plentyn a pherson ifanc, boed yn byw gartref gyda’u teuluoedd neu ofalwyr neu oddi cartref.