Trwy gydol y pandemig, mae cartrefi maethu ledled y DU wedi addasu’n gyflym i gefnogi plant. Cymerodd llawer o ofalwyr maeth gyfrifoldebau a rolau ychwanegol dros nos: cefnogi plant â dysgu gartref, goruchwylio cyswllt rhithwir â theuluoedd biolegol yn eu cartref eu hunain, hwyluso ymweliadau rhithwir gweithwyr cymdeithasol, i gyd wrth gynnal eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau maethu arferol.

Mae’r Cyfnod Clo wedi cael effaith sylweddol ar gartrefi maethu. Er bod rhai gofalwyr maeth wedi nodi cynnydd mewn ymddygiad heriol a phryderon ynghylch lles plant, mae teuluoedd maethu eraill wedi gweld buddion bod plant mewn un lle am gyfnod parhaus o amser ac yn teimlo’n fwy sefydlog a thawelach.

Young person writing in notebook

Er mwyn deall mwy am brofiadau plant maeth o addysg yn ystod y pandemig, lansiwyd arolwg ymateb cyflym ar gyfer gofalwyr maeth a gwasanaethau maeth. Derbyniwyd 487 o ymatebion gan ofalwyr maethu yn cynrychioli 870 o blant a phobl ifanc wedi’u maethu o bob rhan o’r DU. Cawsom 48 o ymatebion gan aelodau staff y gwasanaeth maethu. Yn ogystal, gwnaethom gasglu meddyliau a theimladau grŵp bach o blant a phobl ifanc am eu profiadau o addysg ac am ddychwelyd i’r ysgol.

Mae’r dystiolaeth yn dangos nad yw’r mwyafrif helaeth o blant mewn gofal maeth wedi bod mewn lleoliadau addysgol ac wedi derbyn profiadau gwahanol iawn o addysg trwy’r pandemig. Er bod rhai wedi ffynnu o gael mwy o gefnogaeth un i un a chael gwared ar rai pwysau allanol, mae eraill wedi profi mwy o bryder ac heriau iechyd meddwl. Mae’r profiad o addysgu yn ystod y cyfnod clo hefyd wedi tynnu sylw at yr angen am gynlluniau addysg mwy unigol ar gyfer plant â phrofiad gofal.

Mae canlyniadau’r arolwg yn rhoi dealltwriaeth o brofiad addysgol plant maeth yn ystod y cyfnod clo a’u hanghenion wrth iddynt bontio’n ôl i’r ysgol. Rhagor o wybodaeth am yr arolwg a’i brif ganfyddiadau.

Charlotte Wooders
Charlotte.Wooders@fostering.net
The Fostering Network in Wales
@tfn_Wales