Nod Deddf Plant a Phobl Ifanc (Yr Alban) 2014 yw bwrw ymlaen â dyhead Llywodraeth yr Alban i “Yr Alban fod y lle gorau i dyfu i fyny ynddo drwy roi plant a phobl ifanc wrth wraidd cynllunio a gwasanaethau, a sicrhau bod eu hawliau’n cael eu parchu ledled y sector cyhoeddus”. Nodir darpariaethau allweddol y Ddeddf, a’r canllawiau perthnasol isod.
Ymhlith y dogfennau allweddol sy’n ymwneud â phasio’r Bil mae:

• Memorandwm Polisi
• Memorandwm Pwerau Dirprwyedig
• Adroddiad Cam 1 y Pwyllgor Addysg a Diwylliant ar y Bil
• Ymateb Llywodraeth yr Alban i’r Adroddiad Cam 1
• Crynodeb pasio Bil Plant a Phobl Ifanc (Yr Alban)
• Asesiadau effaith Llywodraeth yr Alban
Mae Deddf Plant a Phobl Ifanc (Yr Alban) yn:
• Rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i baratoi ‘cynllun gwasanaethau plant’ tair blynedd ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, gan adrodd ar hyn bob blwyddyn. Dylai’r rhain fod ar waith o fis Ebrill 2017 ymlaen, ar gyfer y cyfnod hyd at 2020.
• Pennu ‘Cynllun Plentyn’ ar gyfer pob plentyn sydd angen un. Bydd y bwrdd
iechyd yn paratoi hyn ar gyfer plant oed cyn-ysgol a’r awdurdod lleol yn ei
greu ar gyfer plant oed ysgol.
• Pennu ‘Person Enwebedig’ i bob plentyn hyd at 18 oed. Bydd y bwrdd iechyd
yn paratoi hyn ar gyfer plant oed cyn-ysgol, a’r awdurdod lleol yn ei greu ar
gyfer plant oed ysgol.
• Rhoi statws statudol i ddiffiniad o ‘les’, gan gyfeirio at ddangosyddion
SHANARRI.