Cynhadledd rithwir ryngwladol: Galwad i weithredu i newid lles plant

Cynhadledd Rithwir Ryngwladol Canolfan Kempe:Galwad i weithredu i newid lles plantHydref 5-8, 2020 Am dros 40 mlynedd, mae ISPCAN a Chanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant wedi rhannu cenhadaeth i roi diwedd ar gamdriniaeth plant yn ei holl ffurfiau. Nawr, gyda phandemig COVID-19 yn taflu goleuni ar wahaniaethau ac anghydraddoldebau… Read More

Fframwaith y Blynyddoedd Cynnar (Rhan 1 a 2)

Nod Fframwaith y Blynyddoedd Cynnar (2009) Llywodraeth yr Alban yw rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant yr Alban. Mae hefyd yn amlinellu’r camau y mae’r Llywodraeth, partneriaid lleol ac ymarferwyr gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar angen eu cymryd i dorri cylchoedd negyddol o anghydraddoldeb drwy ymyrraeth gynnar.Mae’r Fframwaith yn nodi 10 elfen sy’n berthnasol i’w gilydd… Read More

Barn rhieni a gofalwyr ar sut allwn gydweithio i atal plant anabl rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Mae plant a phobl ifanc ag anableddau mewn perygl mwy o gael eu cam-drin, o’u cymharu â’u cyfoedion heb anableddau (Jones et al, 2012).Mae ceisio barn ac arbenigedd rhieni a gofalwyr yn rhan hanfodol o ddeall beth sydd angen i ni ei wneud i gadw plant anabl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol.… Read More

Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

O ystyried yr ansicrwydd yng ngwleidyddiaeth y DU a’r byd ar hyn o bryd, mae’r adroddiad hwn yn bwysig dros ben oherwydd, gyda lwc, bydd lleisiau pobl ifanc yng Nghymru yn torri trwy’r tensiwn gwleidyddol ac yn rhoi llwyfan fel bod lleisiau pobl ifanc i’w clywed uwchben yr holl sŵn.Mae’n dynodi cynnydd democratiaeth yng Nghymru… Read More