Fframwaith y Blynyddoedd Cynnar (Rhan 1 a 2)

Nod Fframwaith y Blynyddoedd Cynnar (2009) Llywodraeth yr Alban yw rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant yr Alban. Mae hefyd yn amlinellu’r camau y mae’r Llywodraeth, partneriaid lleol ac ymarferwyr gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar angen eu cymryd i dorri cylchoedd negyddol o anghydraddoldeb drwy ymyrraeth gynnar.Mae’r Fframwaith yn nodi 10 elfen sy’n berthnasol i’w gilydd… Read More

Barn rhieni a gofalwyr ar sut allwn gydweithio i atal plant anabl rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Mae plant a phobl ifanc ag anableddau mewn perygl mwy o gael eu cam-drin, o’u cymharu â’u cyfoedion heb anableddau (Jones et al, 2012).Mae ceisio barn ac arbenigedd rhieni a gofalwyr yn rhan hanfodol o ddeall beth sydd angen i ni ei wneud i gadw plant anabl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol.… Read More

Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

O ystyried yr ansicrwydd yng ngwleidyddiaeth y DU a’r byd ar hyn o bryd, mae’r adroddiad hwn yn bwysig dros ben oherwydd, gyda lwc, bydd lleisiau pobl ifanc yng Nghymru yn torri trwy’r tensiwn gwleidyddol ac yn rhoi llwyfan fel bod lleisiau pobl ifanc i’w clywed uwchben yr holl sŵn.Mae’n dynodi cynnydd democratiaeth yng Nghymru… Read More

Ymateb i faterion hunan-niweidio a meddyliau o hunanladdiad ymhlith pobl ifanc: arweiniad i athrawon, gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr a gwasanaethau ieuenctid

Mae’r arweiniad hwn yn rhoi gwybodaeth i oedolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ynghylch sut i ymateb i faterion hunanladdiad a hunan-niweidio. Mae’n egluro sut i ateb cwestiynau gan blant a phobl ifanc a allai fod yn ystyried lladd eu hunain neu’n hunan-niweidio, a sut i ymateb pan mae’r teimladau a’r ymddygiadau hyn… Read More

Cadernid meddwl. Adroddiad am y newid mawr sydd ei angen o ran cefnogaeth ym maes iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn nodi bod angen buddsoddi ar frys mewn gwasanaethau ataliol ac ymyrryd yn gynnar. Mae’r Pwyllgor yn credu y gallai’r gofid y mae llawer o blant a phobl ifanc yn ei oddef gael ei leihau neu hyd yn oed ei osgoi drwy eu galluogi i fanteisio ar y… Read More