Cadernid meddwl. Adroddiad am y newid mawr sydd ei angen o ran cefnogaeth ym maes iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn nodi bod angen buddsoddi ar frys mewn gwasanaethau ataliol ac ymyrryd yn gynnar. Mae’r Pwyllgor yn credu y gallai’r gofid y mae llawer o blant a phobl ifanc yn ei oddef gael ei leihau neu hyd yn oed ei osgoi drwy eu galluogi i fanteisio ar y… Read More

O’r bol i’r babi: gofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

Yn ystod y cyfnod amenedigol, o feichiogrwydd hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth, gall sawl problem iechyd meddwl effeithio ar fenywod. Mae’r rhain yn cynnwys: iselder, gorbryder, anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD), anhwylder straen wedi trawma (PTSD), anhwylderau bwyta a seicosis ôl-enedigol. Cyfeirir at y cyflyrau hyn fel cyflyrau iechyd neu salwch amenedigol. Mae’r adroddiad… Read More

Cynnydd Addysgol Plant Mewn Gofal yn Lloegr: Cysylltu Gofal a Data Addysgol (Trosolwg

ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Judy Sebba, David Berridge, Nikki Luke, John Fletcher, Karen Bell, Steve Strand, Sally Tomas, Ian Sinclair, Aoife O’Higgins (a baratowyd ar gyfer The Nuffield Foundation) Blwyddyn: 2015 Crynodeb o’r Adroddiad: Y prosiect hwn oedd yr astudiaeth fawr gyntaf yn y DU i archwilio’r berthynas rhwng canlyniadau addysgol, hanes gofal pobl ifanc a… Read More

Mewn Gofal, Allan o Trafferth: Sut y gellir trawsnewid cyfleoedd bywyd plant mewn gofal trwy eu hamddiffyn rhag

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Y Gwir Anrh. Anrh. yr Arglwydd Laming (Cadeirydd) Blwyddyn: 2016 Crynodeb o’r Adroddiad: Pan fydd y wladwriaeth yn cymryd drosodd magu plentyn rhywun arall, mae ganddi gyfrifoldeb cyfreithiol a moesol i fod yn rhiant da. Yn eithaf aml bydd hyn yn gofyn am ymdrech benderfynol i unioni annigonolrwydd neu fethiant difrifol y… Read More

Cymhariaeth o ddefnyddio sylweddau, lles goddrychol a chysylltiadau rhyngbersonol ymhlith pobl ifanc mewn maeth…

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Long SJ, Evans RE, Fletcher A, Hewitt G, Murphey S, Young H, Moore GF Blwyddyn: 2017 Crynodeb o’r Adroddiad: Amcan: Ymchwilio i’r cysylltiad rhwng byw mewn gofal maeth (CC) â defnyddio sylweddau a lles goddrychol mewn sampl o fyfyrwyr ysgol uwchradd (11-16 oed) yng Nghymru yn 2015/16, ac archwilio a yw’r cymdeithasau… Read More