ERTHYGL JOURNAL

Awduron: Jo Staines a Julie Selwyn

Blwyddyn: Ionawr 2020

Crynodeb:

Mae dealltwriaeth dda o darddiad a hanes rhywun yn arwyddocaol wrth ddatblygu hunaniaeth. Wrth edrych ar arolwg ar-lein ar raddfa fawr am les goddrychol plant sy’n derbyn gofal, mae’r papur hwn yn dangos nad oedd nifer sylweddol o blant a phobl ifanc (4-18 oed) yn deall yn llawn y rhesymau dros eu mynediad i ofal. Mae’r papur yn archwilio effaith y diffyg gwybodaeth hwn ar les plant ac ar eu teimladau o gael eu setlo yn eu lleoliad presennol. Mae’r astudiaeth yn ailadrodd yr angen i weithwyr proffesiynol fod yn onest ac yn agored gyda phlant mewn gofal y tu allan i’r cartref a’r angen i fynd i’r afael yn benodol, efallai dro ar ôl tro, â pham nad yw plentyn yn byw gyda’i deulu biolegol.