Gan Caroline McGregor  

British Journal of Social Work, 49(8), tt. 2112-2129.

Ysgrifennwyd yr adolygiad gan Dr David Wilkins

Beth yw pwnc y papur hwn? 

Mae’r papur trafod hwn yn ystyried a yw fframweithiau damcaniaethol ar gyfer gwaith cymdeithasol yn yr 20fed ganrif yn ddefnyddiol o hyd ar gyfer gwaith cymdeithasol yn yr 21ain ganrif.  

Sut aeth yr awdur ati i astudio’r pwnc? 

Adolygodd yr awdur waith sawl academydd nodedig ym maes gwaith cymdeithasol, gan gynnwys David Howe a Robert Mullaly. 

Beth oedd y canfyddiadau?

O ystyried yr 21ain ganrif, mae’n rhaid i theori gwaith cymdeithasol gydnabod a phwysleisio pwysigrwydd cyd-destunau lleol o dan amgylchiadau byd-eang, symud i ffwrdd o oruchafiaeth syniadau ‘Gorllewinol’, adnabod yr hyn sy’n gyffredin rhwng gwaith cymdeithasol sy’n cael ei ymarfer yn fyd-eang o dan amgylchiadau gwahanol, a chydnabod pwysigrwydd myfyrio’n feirniadol. Yn benodol, mae’r erthygl yn amlinellu fframwaith sylfaen er mwyn deall mathau gwahanol o ddamcaniaethau, gan awgrymu bod modd  eu deall ar hyd sawl continwwm, gan gynnwys fframweithiau sy’n drawsnewidiol, yn ddiwygiadol, yn unigolyddol ac yn gyfunolaidd eu natur (gweler y ffigur).  

Nod mae’r ffigur dim ond ar gael yn yr Saesneg*

Beth yw’r goblygiadau? 

Mae angen fframweithiau damcaniaethol ar gyfer proffesiwn gwaith cymdeithasol yn ogystal â gweithwyr cymdeithasol, a hynny er mwyn creu sylfaen i allu gofyn cwestiynau, adnabod heriau a hwyluso deialog rhwng defnyddwyr y gwasanaethau, yr ymarferwyr, yr addysgwyr a’r sawl sy’n llunio polisïau. Gwrthddywediad yw gwaith cymdeithasol nad yw’n ddamcaniaethol.  


Ysgrifennwyd yr adolygiad

Llun of Dr David Wilkins

Dr David Wilkins