01 Chwefror 2024
10:00 – 16:00
Ar-lein

Diben y cwrs agored hwn yw rhoi’r cyfle i ystyried beth yw arferion da wrth asesu perthnasoedd rhwng oedolion. Byddwch yn ystyried eich gwerthoedd a’ch rhagdybiaethau eich hun yn ogystal â phwysigrwydd arddulliau ymlyniad; cymhelliad; rhyw a rhywioldeb; a cholled ac anffrwythlondeb.

DEILLIANNAU DYSGU

Erbyn diwedd y dydd, byddwch wedi dysgu sut i:

  • Ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o ddeinameg perthnasoedd rhwng oedolion
  • Ystyried materion a allai godi o fewn perthnasoedd agos
  • Datblygu meddwl beirniadol ac arferion myfyriol wrth gwblhau asesiadau

PWY DDYLAI FYND?

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer timau o weithwyr cymdeithasol ac eraill sy’n asesu darpar rieni mabwysiadol a gofalwyr maeth.

Ar gyrsiau agored gallwn gynnig lle i hyd at bedwar cynrychiolydd yn unig o un sefydliad. I gadw lle ar gyfer grŵp mwy, darllenwch y wybodaeth am hyfforddiant a gomisiynir.

I weithwyr cymdeithasol, gall myfyrio ar y sesiwn hon gyfrannu at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

CYFLWYNYDD

Sandra Russell, Hyfforddwr Cyswllt, Coram BAAF

Mae gan Sandra Russell 30 mlynedd o brofiad o fod yn weithiwr cymdeithasol ym maes Maethu a Mabwysiadu. Mae wedi bod yn Warcheidwad Plant ac yn Swyddog Adrodd mewn achosion gofal a mabwysiadu, ac mae’n rhiant sydd wedi mabwysiadu plentyn. Mae’n rheolwr profiadol sy’n mwynhau hyfforddi a datblygu staff a thimau. Mae’n arbenigo ym meysydd adeiladu tîm, cymhelliant, rheoli newid a gweithio gydag amrywiaeth. Mae Sandra wedi addysgu gwaith cymdeithasol ac addysgu ymarfer yn ogystal â Chwnsela a Seicotherapi hyd at lefel MA. Mae hefyd wedi bod yn asesydd Gwobr Addysgu Ymarfer i’r Brifysgol Agored. Ar ben hynny, mae’n gwneud gwaith therapiwtig wyneb yn wyneb gydag unigolion, cyplau, teuluoedd a grwpiau mewn practis preifat.

AMSER

Cofrestru am 9.45am*
Dechrau am 10.00am*
Gorffen am 4.00pm*

*Gall yr amseroedd hyn newid

FFIOEDD

Aelod llawn neu aelod cyswllt o CoramBAAF – £125.00 + £25.00 TAW = £150.00
Aelod unigol o CoramBAAF – £105.00 + £21.00 TAW = £126.00
Pawb arall –  £155.00 + £31.00 TAW = £186.00

CYSYLLTU

Ffôn 020 7520 0310

Ebost training@corambaaf.org.uk

Nid yw ExChange Wales yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.