Rydym yn recriwtio Ymgynghorydd Ymchwil a Data

Mae RhCM Cymru yn chwilio am ymgynghorydd llawrydd i gefnogi ein gwaith ymchwil, polisi a phartneriaeth yn y cyfnod cyn lansio ein Cerdyn Sgorio Ffeministaidd yn hydref 2024. 

Bydd yr ymgynghorydd ymchwil a data yn cefnogi datblygiad Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 2024 trwy ymchwil desg a dadansoddi data, paratoi, cynnal a gwerthuso cyfweliadau ar-lein gyda rhanddeiliaid allweddol, cyd-gynhyrchu’r adroddiad a chefnogi’r gwaith o ledaenu allbynnau ymchwil. 

Byddwch yn ymchwilydd annibynnol a brwdfrydig sy’n rhannu ein gwerthoedd ac â hanes cryf o gynhyrchu allbynnau polisi ac ymchwil. Byddwch yn gallu olrhain a gwerthuso datblygiadau polisi a deddfwriaethol yn effeithiol, dadansoddi data meintiol a chynnal a gwerthuso cyfweliadau â rhanddeiliaid. Byddwch yn gallu cyfleu eich canfyddiadau ar lafar ac mewn ysgrifen gryno a chywir i gynulleidfa ehangach o ran polisi a’r cyhoedd, a datblygu argymhellion polisi sy’n ddilyniant clir o ganfyddiadau eich ymchwil. 

Closing date: Mai 16th, 2024


Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Cyflogedig: datganiad polisi a blaenoriaethau 2024 i 2025

Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r gweithdrefnau a’r blaenoriaethau polisi ar gyfer y Cynllun Hyfforddi Athrawon sy’n Seiliedig ar Gyflogaeth yng Nghymru. Mae’r canllawiau hyn yn ymwneud â blwyddyn academaidd 2024 i 25. Gelwir y Cynllun Hyfforddi yn TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion) Cyflogedig hefyd. Rhaglen achrededig o addysg gychwynnol i athrawon (AGA) yng Nghymru yw’r TAR Cyflogedig, sy’n dyfarnu cydnabyddiaeth broffesiynol o statws athro cymwysedig (SAC).

Dyddiad cau: 1 Medi 2024


Prif Swyddog Gweithredu, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (y Comisiwn) newydd unigryw yn gorff hyd braich o Lywodraeth Cymru, a’r corff cyntaf yn y byd i uno’r prosesau ariannu, goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarth ac ymchwil ac arloesi a ariennir gan y llywodraeth yng Nghymru.

Dyddiad cau: 4 Chwefror 2024


Coetiroedd Bach

Bydd Grant Coetiroedd Bach yn creu 100 o Goetiroedd Bach rhwng Ebrill 2023 a diwedd Mawrth 2025. Mae’n rhan o Raglen Coedwig Genedlaethol i Gymru.

Yn dilyn creu pum coetir bach fel rhan o gynllun peilot yn 2020, agorodd y cynllun hwn, sydd â chyllid gwerth £2.26 miliwn, ar 3 Ebrill. Ni sy’n ariannu’r cynllun, a bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ei weinyddu ar ein rhan.

Bydd y cynllun yn darparu cymorth ariannol i bobl creu Coetiroedd Bach. Rhaid i’r  coetiroedd hyn fod â’r potensial i fod yn rhan o Rwydwaith y Goedwig Genedlaethol yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu coetiroedd sydd

  • yn cael eu rheoli’n dda
  • yn hygyrch i bobl
  • yn rhoi’r cyfle i gymunedau lleol gyfrannu at goetiroedd a natur