Ymgynghorydd Dysgu ac Effaith (i Gymuned Addysg Gynnar Betws) 

Is-adran: Polisi, Eiriolaeth ac Ymgyrch 
Adran: Effaith y DU 
Y Tîm: Cymru 
Lleoliad (Rôl): Casnewydd/Caerdydd (Hybrid/O bell) 
Math o gytundeb: Contract Cyfnod Penodol/Secondiad Mewnol 
Amser llawn / rhan-amser: Amser llawn (opsiynau gweithio hyblyg ar gael) 
Hyd y Cytundeb: 28 mis 
Dyddiad Cau: 12 Hydref 2022 
Ystod Cyflog: 37,600

  • Oes gennych chi brofiad sylweddol o gasglu, gwerthuso a dadansoddi data?
  • Ydych chi’n gallu casglu gwybodaeth a data i’w dehongli a’u cyflwyno i wahanol grwpiau o bobl?
  • Oes gennych chi brofiad gyda dulliau ymchwil ansoddol a meintiol?
  • A ydych yn cael eich ysgogi gan ein gweledigaeth o greu byd lle mae pob plentyn yn goroesi, yn ffynnu ac yn gallu mynd ymlaen i newid y byd – ac o ysbrydoli ac arwain eraill i wneud yr un peth?

Os mai ‘ydw’ neu ‘oes’ yw eich ateb i’r cwestiynau yma, byddai Achub y Plant yn hoffi clywed gennych chi! 


Ymarferydd, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

Diben y swydd ymchwilydd gwadd sy’n ymarferydd yw cefnogi ymarferydd yn eu datblygiad academaidd a’u helpu i baratoi ar gyfer ceisiadau am gyllid yn y dyfodol – yn enwedig ar gyfer dilyn PhD rhan-amser neu amser llawn neu ymchwil arall a ariennir.

Felly, gwahoddir ymgeiswyr i geisio am statws ymchwilydd gwadd am gyfnod o flwyddyn, gan ddechrau ym mis Hydref 2022 yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y cyfle hwn yn berthnasol i’r rhai sydd â diddordeb amlwg mewn gwaith cymdeithasol sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae’r cysylltiad anrhydeddus hwn â Phrifysgol Caerdydd yn ddi-dâl ond mae swm o £500 ar gael i dalu costau, gan gymryd ei fod yn ymgysylltu’n llawn.

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig a chanddynt ddiddordeb brwd mewn ymchwil.

I wneud cais, anfonwch ebost at Dr Martin Elliott (ElliottMC1@caerdydd.ac.uk) gan Gwener 9 Medi 2022.


Cyfle am Interniaeth â Thâl: Deall Lleoedd Cymreig

Mae’r IWA yn hysbysebu cyfle interniaeth â thâl i berson ifanc uchelgeisiol gyfrannu at ddatblygiad Deall Lleoedd Cymru.

Mae hon yn interniaeth ar gyfer rhywun sydd am gael profiad o weithio ar draws y sector ymchwil a pholisi. Byddai’r rôl hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o broffiliau, ond byddai’n arbennig o addas ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn adfywio trefi, cydraddoldebau, neu yn niwylliant a daearyddiaeth Cymru, a dealltwriaeth o rôl data wrth ddatblygu gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel.

Gwnewch gais cyn 9am ddydd Mawrth 30 Awst 2022.


Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Mae’r IWA yn chwilio am Reolwr Polisi a Materion Allanol deinamig a gwleidyddol graff sy’n frwd dros gryfhau democratiaeth ac economi Cymru.

Yn unol â strategaeth yr IWA, byddwch yn arwain ar ddylunio, ariannu a chyflawni portffolio polisi ac ymchwil yr IWA, gan sicrhau bod eu prosiectau gosod agenda yn cael eu cyflawni’n effeithiol, yn cael eu cyfathrebu’n greadigol er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl, a sicrhau ymrwymiad fel bod ein gwaith yn cyfrannu at gryfhau democratiaeth, gwasanaethau cyhoeddus ac economi Cymru.

Gwnewch gais cyn 9am ddydd Mercher 21 Medi 2022.


Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol – Hydref 2022

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl).  Bydd y Panel Penodi Llywodraethwyr ALl yn ystyried y ceisiadau ar sail y cyfraniad y mae modd i ymgeiswyr ei wneud i ysgol o ran eu sgiliau a’u profiad.

I gael gwybod ble mae brechlynnau ar gael a sut i wneud cais, cliciwch ar wefan Cyngor Bro Morgannwg.

Nid yw’r dyddiad cau ar gyfer derbyn pecynnau cais wedi’u cwblhau yn hwyrach na dydd Iau 8 Medi 2022 am ganol dydd.


Mae Plant yng Nghymru yn awyddus i recriwtio Cadeirydd newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad trosfwaol cenedlaethol ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru, a seilir ei waith ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r Cadeirydd yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac i aelodau’r sefydliad am ei lywodraethiant a’i gyfeiriad strategol.

Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o arweinyddiaeth strategol ar lefel uwch mewn sefydliad mawr, boed hynny yn y sector academaidd, statudol neu nid-er-elw. Mae profiad mewn swydd gyhoeddus ac ar Fwrdd Ymddiriedolwyr neu Bwyllgor Rheoli sefydliad tebyg i’w ddymuno’n fawr. Rhaid bod gan ymgeiswyr ymrwymiad gweladwy a diddordeb mewn hawliau plant. Yn anad dim, byddwch chi’n credu’n angerddol mewn gwella bywydau ein plant a’n pobl ifanc, ac yn ymroddedig i ysbrydoli pawb â’n gweledigaeth ohonynt fel calon Cymru gadarn.

Os hoffech chi drafod y swydd wag yn fwy manwl, ar ôl darllen y pecyn cais, cysylltwch ag: owen.evans@childreninwales.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau gorffenedig yw dydd Mercher, 31 Awst 2022.