Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Cafodd y swydd hon ei hysbysebu’n wreiddiol ar NSPCC.org.uk

Mae’r NSPCC yn bodoli i atal creulondeb tuag at blant. Rydym am recriwtio Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus (Gogledd Iwerddon a Chymru) i gefnogi gwaith y tîm Polisi a Materion Cyhoeddus i gyflawni newid a diwygiad go iawn er budd gorau plant, i sicrhau y gall plant yn y DU dyfu i fyny heb gamdriniaeth.

Ar adeg dyngedfennol i blant, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws y timau Polisi a Materion Cyhoeddus yng Nghymru a Gogledd Iwerddon ac yn gyfrifol am wneud gwaith polisi i gyflawni nodau strategol yr NSPCC a gwneud cyfraniad sylweddol at gadw plant yn ddiogel.

Byddwch yn gefnogwr cryf o genhadaeth a gwerthoedd yr NSPCC ac yn angerddol dros atal camdriniaeth. Bydd gennych sgiliau trefnu, TG a gweinyddol cryf a diddordeb yn amgylcheddau polisi a gwleidyddol Senedd Cymru a/neu Gynulliad Gogledd Iwerddon. Bydd gennych brofiad o gasglu, dadansoddi a chyflwyno data a chanfyddiadau yn glir ynghyd â sgiliau ysgrifenedig cryf gyda phrofiad o wneud dadleuon perswadiol, credadwy.

Ymunwch â ni a byddwch chi’n dod yn rhan o dîm sy’n gofalu am y gwaith maen nhw’n ei wneud a’r bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw. Byddwch yn darganfod cyfleoedd i dyfu, ynghyd â heriau a phwrpas a rennir a fydd yn dod â’r gorau ynoch chi. A byddwch chi’n dod o hyd i’ch ffordd eich hun i wneud gwahaniaeth sy’n golygu mwy, ac sy’n effeithio ar filiynau o fywydau ifanc.

Mae’r rôl yn debygol o fod yn un sy’n gweithio o gartref i ddechrau oherwydd COVID ond bydd wedi’i lleoli naill ai yn swyddfa Caerdydd neu Belffast.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Natalie.Whelehan@nspcc.org.uk neu Cecile.Gwilym@NSPCC.org.uk

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb yn cynnig cyllid o £300 i £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Gallwch wneud cais os yw’ch sefydliad yn:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • cwmni dielw neu Gwmni Budd Cymunedol
 • menter gymdeithasol
 • ysgol
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf a chymuned).

Mae gan Wobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb dair blaenoriaeth ariannu a rhaid i chi allu egluro yn eich cais sut y bydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

 • dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • gwella’r lleoedd a’r lleoedd sydd o bwys i gymunedau
 • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i fynd i’r afael â materion cyn gynted â phosibl.
 • Gallwch ddarganfod mwy o wefan y Gronfa Gymunedol yma.
 • Gwobrau Datblygu Cymru Prince’s Trust

16-30 oed? Gallech fod yn gymwys i gael taliad, o hyd at £250 i’ch helpu chi i weithio, astudio neu wirfoddoli.

Gall Gwobrau Datblygu helpu i ariannu:

 • Offer neu offer ar gyfer eich swydd neu gymhwyster e.e. pecyn trin gwallt, offer gwaith coed, gwynion cogyddion, offer amddiffyn personol (PPE)
 • Ffioedd cyrsiau a hyfforddiant
 • Dillad ar gyfer cyfweliadau neu brofiad gwaith
 • Ffioedd trwydded e.e. Cerdyn CSCS (adeiladu) neu drwydded SIA (diogelwch)
 • Costau gofal plant i helpu rhieni sengl i gael mynediad i addysg tymor byr
 • Costau cludo e.e. teithio ar fws / rheilffordd i swydd newydd tan eich taliad cyflog cyntaf

Am ragor o wybodaeth:
Freephone 0800 842 842
Testun ‘Ffoniwch fi’ i 07983 385 418
tywysogion-trust.org.uk
info@princes-trust.org.uk