Swydd Wag — Tri Aelod – Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Enw’r Corff:  Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Lleoliad: Rhithiol ar hyn o bryd drwy MS Teams neu unrhyw le yng Nghymru

Tâl: £80 y diwrnod [ynghyd â chostau teithio a chostau eraill o fewn rheswm].

Nifer y diwrnodau y bydd angen ichi eu rhoi: 1

Nifer y diwrnodau bob: mis

Disgrifiad Cymraeg o’r swyddNAEL Pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr_Information for candidates – Cym.pdf – 475KB 


Cyfleoedd i Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe

ydym yn chwilio am ddau neu dri ymchwilydd i gefnogi ein prosiect ymchwil a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd yr ymchwilwyr yn cael eu cyflogi ym Mhrifysgol Abertawe a’u rheoli gan Dr Jacky Tyrie – Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni ar j.tyrie@abertawe.ac.uk

Teitl y Prosiect: Profiadau addysgol Plant Ifanc yn ystod COVID-19: Amlygu eu lleisiau i wella ein dealltwriaeth

Trosolwg: Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau addysgol plant ifanc 3-5 oed yng Nghymru, yn ystod pandemig COVID-19 a dychwelyd i ysgolion ar ôl hynny. Rydym yn bwriadu cael gafael ar leisiau ystod amrywiol o blant ifanc. Gan ddefnyddio dulliau cyfranogol mewn sawl safle, bydd yr ymchwil yn cael gwell dealltwriaeth o brofiadau’r grŵp demograffig hwn o’u persbectif eu hunain o COVID-19, gyda chefnogaeth yr oedolion o’u cwmpas yn ôl y gofyn. Mae’r prosiect hwn yn ceisio rhoi cipolwg ar brofiadau’r grŵp hwn er mwyn gwneud argymhellion strategol sy’n a) lliniaru effeithiau andwyol COVID-19, a b) tynnu sylw at effeithiau cadarnhaol, er mwyn llywio’r cynlluniau drwy’r adferiad.


Cynllun Interniaeth Ymadawyr Gofal y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Interniaeth Ymadawyr Gofal y Gwasanaeth Sifil

Gallwch chi wneud cais ar gyfer Cynllun Interniaeth Ymadawyr Gofal y Gwasanaeth Sifil rhwng dydd Gwener 27 Awst a 23:55 dydd Gwener 24 Medi. Mae’r cynllun yn cynnig interniaethau â chyflog 12 mis wedi’u clustnodi ar draws y Gwasanaeth Sifil ar gyfer ymadawyr gofal rhwng 18 a 30 oed o 31 Rhagfyr 2021 ymlaen. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ar gyfer y rolau hyn. Eleni bydd 25 o Adrannau ac asiantaethau’r Llywodraeth yn cynnal yr interniaethau, mewn lleoliadau ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r interniaethau yn cael eu cynnig ar lefel Swyddog Gweinyddol (cyflog nodweddiadol o £18,000 y flwyddyn) neu Swyddog Gweithredol (cyflog nodweddiadol o £22,000 y flwyddyn). Hwyrach bydd cyflogau Llundain yn uwch.

Mae’r swyddi gwag a hysbysebir ar gyfer:

Swyddogion Gweinyddol (AO) sy’n rhoi cefnogaeth weinyddol wrth weithio mewn strwythur tîm, ac nid oes ganddyn nhw gyfrifoldebau rheoli llinell.

Swyddogion Gweithredol (EO) sydd fel arfer yn ymwneud â datrys problemau, cynllunio busnes a llunio polisïau’r Llywodraeth. Maen nhw fel arfer yn gweithio o fewn strwythur tîm cefnogol, o dan gyfarwyddyd arweinwyr tîm perthnasol. Hwyrach y bydd EO hefyd yn gyfrifol am ddarnau o waith mewn rhaglen neu brosiect.

Pecyn Ymgeisydd Ymadawyr Gofal 2021-2022


Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Cafodd y swydd hon ei hysbysebu’n wreiddiol ar NSPCC.org.uk

Mae’r NSPCC yn bodoli i atal creulondeb tuag at blant. Rydym am recriwtio Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus (Gogledd Iwerddon a Chymru) i gefnogi gwaith y tîm Polisi a Materion Cyhoeddus i gyflawni newid a diwygiad go iawn er budd gorau plant, i sicrhau y gall plant yn y DU dyfu i fyny heb gamdriniaeth.

Ar adeg dyngedfennol i blant, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws y timau Polisi a Materion Cyhoeddus yng Nghymru a Gogledd Iwerddon ac yn gyfrifol am wneud gwaith polisi i gyflawni nodau strategol yr NSPCC a gwneud cyfraniad sylweddol at gadw plant yn ddiogel.

Byddwch yn gefnogwr cryf o genhadaeth a gwerthoedd yr NSPCC ac yn angerddol dros atal camdriniaeth. Bydd gennych sgiliau trefnu, TG a gweinyddol cryf a diddordeb yn amgylcheddau polisi a gwleidyddol Senedd Cymru a/neu Gynulliad Gogledd Iwerddon. Bydd gennych brofiad o gasglu, dadansoddi a chyflwyno data a chanfyddiadau yn glir ynghyd â sgiliau ysgrifenedig cryf gyda phrofiad o wneud dadleuon perswadiol, credadwy.

Ymunwch â ni a byddwch chi’n dod yn rhan o dîm sy’n gofalu am y gwaith maen nhw’n ei wneud a’r bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw. Byddwch yn darganfod cyfleoedd i dyfu, ynghyd â heriau a phwrpas a rennir a fydd yn dod â’r gorau ynoch chi. A byddwch chi’n dod o hyd i’ch ffordd eich hun i wneud gwahaniaeth sy’n golygu mwy, ac sy’n effeithio ar filiynau o fywydau ifanc.

Mae’r rôl yn debygol o fod yn un sy’n gweithio o gartref i ddechrau oherwydd COVID ond bydd wedi’i lleoli naill ai yn swyddfa Caerdydd neu Belffast.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Natalie.Whelehan@nspcc.org.uk neu Cecile.Gwilym@NSPCC.org.uk

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb yn cynnig cyllid o £300 i £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Gallwch wneud cais os yw’ch sefydliad yn:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • cwmni dielw neu Gwmni Budd Cymunedol
 • menter gymdeithasol
 • ysgol
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf a chymuned).

Mae gan Wobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb dair blaenoriaeth ariannu a rhaid i chi allu egluro yn eich cais sut y bydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

 • dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • gwella’r lleoedd a’r lleoedd sydd o bwys i gymunedau
 • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i fynd i’r afael â materion cyn gynted â phosibl.
 • Gallwch ddarganfod mwy o wefan y Gronfa Gymunedol yma.
 • Gwobrau Datblygu Cymru Prince’s Trust

16-30 oed? Gallech fod yn gymwys i gael taliad, o hyd at £250 i’ch helpu chi i weithio, astudio neu wirfoddoli.

Gall Gwobrau Datblygu helpu i ariannu:

 • Offer neu offer ar gyfer eich swydd neu gymhwyster e.e. pecyn trin gwallt, offer gwaith coed, gwynion cogyddion, offer amddiffyn personol (PPE)
 • Ffioedd cyrsiau a hyfforddiant
 • Dillad ar gyfer cyfweliadau neu brofiad gwaith
 • Ffioedd trwydded e.e. Cerdyn CSCS (adeiladu) neu drwydded SIA (diogelwch)
 • Costau gofal plant i helpu rhieni sengl i gael mynediad i addysg tymor byr
 • Costau cludo e.e. teithio ar fws / rheilffordd i swydd newydd tan eich taliad cyflog cyntaf

Am ragor o wybodaeth:
Freephone 0800 842 842
Testun ‘Ffoniwch fi’ i 07983 385 418
tywysogion-trust.org.uk
info@princes-trust.org.uk