25 Mehefin 2024
09:30 – 16:00
sbarc|spark, Maindy Road Cardiff CF24 4HQ

Cwrs Undydd

Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder i gyfranogwyr a gwybodaeth gyfredol hanfodol ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

Nodau

  • Dysgu am y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau allweddol ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys e-ddiogelwch
  • Deall rolau gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Deall arferion gwaith diogel sy’n hanfodol i gadw plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn ddiogel mewn lleoliad gwaith
  • Nodi nodweddion gwahanol fathau o gam-drin plant a sut i adnabod y rhain yn ymarferol
  • Gwybod sut i ymateb yn effeithiol i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, neu ei esgeuluso
  • Gallu disgrifio egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd a phryd i rannu gwybodaeth

At bwy mae’r cwrs hwn wedi’i anelu

Mae’r cwrs wedi’i anelu at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol.

Mae’r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer ymarferwyr sy’n rhan o Grŵp B fel y disgrifir yn y Safonau Hyfforddi, Dysgu a Datblygu Diogelu Cenedlaethol, fodd bynnag gall ymarferwyr o Grŵp A fynychu hefyd os oes angen hyfforddiant diogelu mwy manwl.

Safonau Diogelu Cenedlaethol Hyfforddiant, Dysgu a Datblygu.

Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk i dderbyn eich cod gostyngiad o 10%.

Nid yw ExChange Wales yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.