Gorbryder ymhlith plob ifanc: Deall y theori ac atebion ymarferol

Bydd yr hyfforddiant undydd hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o orbryder, ac yn helpu i sicrhau atebion ymarferol i gefnogi pobl ifanc. Bydd y cyfranogwyr yn dod yn gyfarwydd â Damcaniaeth Polyvagal a gwaith Dr Stephen Podges, ac â thrawma a gwaith Dr Bessel van der Volk a sut mae trawma’n effeithio ar PTSD ac OCD… Read More

Lansio gwerthusiad o Maethu Lles

Mae Maethu Lles yn rhaglen beilot a ariannir gan Lywodraeth Cymru sy’n canolbwyntio ar ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at wella deilliannau i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Mae’r digwyddiad hwn yn darparu’r cyfle i glywed mwy am Maethu Lles ac i glywed gan dîm y Brifysgol wrth iddynt gyflwyno’r canfyddiadau o’r gwerthusiad am y tro cyntaf… Read More

The young carer spectrum: Investigating the larger population to better understand and support those with problematic caring roles.

Sbectrwm gofalwyr ifanc: Ymchwilio i’r boblogaeth ehangach i gael gwell dealltwriaeth a chefnogi’r rhai sydd â rolau gofalu sy’n peri problemau. Cyflwynir gan: Dr. Ed Janes (Prifysgol Caerdydd) Mae 30 mlynedd o ymchwil wedi astudio profiadau gofalwyr ifanc, plant sy’n gofalu am aelodau’r teulu oherwydd salwch neu anabledd, ac wedi amlygu’r effeithiau negyddol yn aml… Read More