Be-Longing – cymorth ar gael i ofalwyr maeth

Yn ystod y digwyddiad byddwn yn dangos y ffilm fer, Be-Longing, sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r ffilm bwerus hon yn adrodd hanes Khoji, bachgen 9 oed ‘sy’n derbyn gofal’ ac yn byw gyda theulu maeth yn Llundain. Yna bydd sesiwn holi-ac-ateb gyda’r cyfarwyddwr a chyda gwestai arbennig sef Robert Findlay, Ysgrifennydd Cyffredinol, NUPFC, a fydd yn trafod ei waith yn rhoi cymorth i ofalwyr maeth a’r plant y maen nhw’n gofalu amdanynt… Read More

Harriet yw fy enw i

Dw i’n dod o Lundain. Yn 17 oed roeddwn ‘dan ofal’ mewn trefniant a gymeradwywyd gan y wladwriaeth, y tu allan i’m cartref teuluol uniongyrchol neu estynedig.  Cefais fy mhlentyn cyntaf yn 18 oed.  Ar ôl fy apwyntiad cyn geni cyntaf yn yr ysbyty daeth i’r amlwg nad oedd bydwraig wedi’i hargyhoeddi ynghylch fy ngallu… Read More

Jen yw fy enw i

Jen yw fy enw i, rwy’ yn fy nhridegau cynnar ac yn byw gyda fy ngŵr a’m mab ifanc. Dw i’n feichiog hefyd a disgwylir i mi esgor unrhyw ddiwrnod. Dyma fydd fy mhumed plentyn ond dyma fydd y tro cyntaf i mi esgor heb boeni am y Gwasanaethau Plant, heb fod yn aros am… Read More

Faint yw gormod?

  Person yn euog Person yn ddieuog Person yn cael ei ddyfarnu’n euog Cadarnhaol cywir Cadarnhaol anghywir Person yn cael ei ddyfarnu’n ddieuog Negyddol anghywir Negyddol cywir Yng nghyd-destun gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd, y mwyaf o blant y byddwn yn eu nodi sy’n cael eu cam-drin, y mwyaf o deuluoedd fydd yn destun… Read More

Adfer straeon anghofiedig

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn ar-lein yn annog oedolion sydd â diddordeb yn niwylliant, hanes neu dreftadaeth Cymru i ehangu eu gwybodaeth trwy archwiliad systematig o chwedlau ac adrodd straeon oes yr haearn. Mae’n gwrs ymarferol yn ogystal â damcaniaethol, gyda chyfranogwyr yn creu eu naratifau oes haearn eu hunain, neu’n eu hail-greu o ffynonellau sydd eisoes yn bodoli… Read More

Rhuban Gwyn

Roedd cyfres y gynhadledd yn cynnwys goroeswyr camdriniaeth, ymchwilwyr i Gam-drin Domestig a gweithdai i ymarferwyr. Helpais yr Athro Alyson Rees i chwilio am ddeunydd artistig i gefnogi’r gyfres hon o gynadleddau. Gwnaethom gydnabod y gall celf a delweddaeth gyfleu rhywbeth na all papurau ymchwil a chyflwyniadau ei wneud. Drwy fy ymchwil, deuthum o hyd… Read More