Barod i fynychu digwyddiad? Gwiriwch ein rhestr paratoi at ddigwyddiadau

Dyma rhai ffyrdd o baratoi at ddigwyddiad ExChange Wales. Ymchwiliwch y lleoliad ac amseroedd teithio er mwyn cyrraedd yn gynnar. Edrychwch ar amserlen neu fanylion y darlithydd neu arweinydd y gweithdy i ymgyfarwyddo â’u harbenigedd ac i baratoi cwestiynau. Yn ystod y digwyddiad, cysylltwch ag ymchwilwyr, staff neu ymarferwyr eraill i ehangu meysydd sydd o ddiddordeb i chi. 

Dewch a deunyddiau – beiro a phapur neu declyn ar gyfer cymryd nodiadau. Peidiwch ag anghofio gwneud gwaith ar ôl y gweithdy: efallai y bydd cyflwyniadau, Twitter, neu ddeunyddiau pellach ar gael. Ac yn olaf: edrychwch allan am ein digwyddiad nesaf!

Tra’ch bod yma, archwiliwch adnoddau ExChange Wales:

  • Dilynwch ni ar Twitter i dderbyn cyhoeddiadau byw cyfoes o’n digwyddiadau: Twitter.com/exchangewales
  • Gwelwch ein harchif digwyddiadau
  • Ewch i’n hadran adnoddau i wylio fideos, gwrando ar bodlediadau, a mwy
  • Darganfyddwch fwy am ein hacademyddion, ymchwilwyr, ac aelodau tîm yn CASCADE
  • Archwiliwch feysydd arbenigol ein gwefan: Newyddion, Addysg & Gofal, Teulu & Chymuned
  • Ymgyfarwyddo â’n polisi canslo digwyddiadau:
  • Mae digwyddiadau ExChange yn rhad ac am ddim ac yn cael eu hariannu gan Exchange Wales. Er mwyn i ni allu cynnal digwyddiadau a’u gwneud yn gynaliadwy, rydym yn codi ffi diffyg presenoldeb o £30. Rydym yn gofyn am rybudd deuddydd cyn canslo. Os na chawn ein hysbysu o’ch gohiriad o fewn yr amser yma byddwn yn codi tâl o £30 ar eich cyflogwr.
  • Dysgu pellach: ymwelwch â’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) i weld prosiectau ymchwil cyfredol a chwblhawyd, newyddion cyfredol, a diweddariadau Canolfan What Works

Yn olaf, os yw ein digwyddiad yn ddiddorol neu’n ddefnyddiol i chi, ystyriwch ail-drydar ni @exchangewales. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Book events through the ExChange Wales Eventbrite.

Rhwng y llinellau: Ymarfer sy’n seiliedig ar drawma, persbectif profiad byw

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cyfle Dysgu a Datblygu Mynediad Agored

18 Tachwedd, 2021

Mae trawma yn fater sydd â’r potensial i effeithio ar bob person, ac felly mae dod yn seiliedig ar drawma yn fater dynol. Mae gan bob un aelod o gymdeithas rôl i’w chwarae o ran deall ac ymateb i effeithiau trawma. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bawb ddod yn arbenigwr mewn trawma, ond mae’n golygu bod gennym ni bob un ran i’w chwarae mewn deall trawma, gan greu ymwybyddiaeth ohono o amrywiaeth o safbwyntiau unigryw, gan rymuso unigolion a chymunedau eraill i greu eu hymwybyddiaeth eu hunain o drawma; ac o fewn cyd-destun a chylch gwaith eich rolau eich hun, mae gan bob un ohonoch ran i’w chwarae wrth ymateb i’r rhai yr effeithir arnynt ac y mae trawma ac adfyd yn effeithio arnynt ryw ffordd neu’i gilydd.

Yn Artifacts, rydym yn dechrau o’r safbwynt y gall defnyddio ein profiad byw o effaith trawma a gofid helpu i roi mewnwelediad, herio patrymau meddwl a rhoi cefnogaeth gadarnhaol wrth lunio’r ddarpariaeth o wasanaethau. Tynnu sylw at werth cysylltiadau, yr angen am obaith, ysbrydoliaeth, pwrpas ac ystyr, a natur gymhleth, amlweddog, ryng-gysylltiedig ac aml-genhedlaeth trawma.

Mae’r sesiwn hon yn archwilio trawma mewn ffordd hynod agored a gonest, a chyfrifoldeb y rhai sy’n cofrestru am y sesiwn hon yw sicrhau bod cynrychiolwyr yn ymwybodol ei bod yn archwilio cynnwys a allai fod yn anodd, yn ofidus neu sbarduno unigolion; ac felly, mae rhan o bresenoldeb yn cydnabod hyn o ran hunanofal.

Artifacts: Open Access Learning & Development Opportunity 18.11.21

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Gweminar Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

CYFRES O WEMINARAU TLODI: Sesiwn 2

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ar y Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion (Plant yng Nghymru | Pris Tlodi Disgyblion).

Dewch i ddysgu sut gallwch chi gymryd camau syml at fabwysiadu dull gweithredu ysgol gyfan a fydd yn golygu bod eich lleoliad yn cymryd tlodi i ystyriaeth, er mwyn sicrhau nad yw cost y diwrnod ysgol yn creu rhwystrau i ddysgu a llesiant disgyblion o deuluoedd incwm isel a difreintiedig.

Bydd y gweminar yn gyfle i ysgolion a lleoliadau eraill gasglu gwybodaeth, deall effaith tlodi ar fywydau disgyblion yn yr ysgol bob dydd, a darparu atebion posibl ar gyfer cymryd tlodi i ystyriaeth a gwneud gwahaniaeth.

Gwaetha’r modd, oherwydd y pandemig, rydyn ni’n gweld cynnydd yn effaith niweidiol tlodi ar lesiant disgyblion, a phwysau ariannol cynyddol ar deuluoedd. Mae modd defnyddio’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion yn offeryn i helpu i liniaru’r effaith.

Siaradwr a bywgraffiad:

Kate Thomas, Swyddog Datblygu Pris Tlodi Disgyblion yn Plant yng Nghymru. 

Ariannir y rôl hon gan Lywodraeth Cymru, a’i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion ledled Cymru.

Mae Kate wedi bod yn gweithio i Plant yng Nghymru ers tair blynedd, ac mae ganddi gefndir Gwaith Ieuenctid, Hawliau Plant, Cyfranogiad a Thai. Fel rhan o’i swydd, mae Kate yn gweithio gyda nifer o ysgolion ledled Cymru i ddarparu hyfforddiant a’u cefnogi i roi’r canllawiau ar waith a lliniaru effaith negyddol tlodi ar eu disgyblion.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc Anabl

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

30 Tachwedd 2021
09:30 – 16:00


Cwrs un-dydd
Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr yn y materion penodol sy’n gysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc ag anableddau a gwella sgiliau wrth ymateb i’w hanghenion diogelu.

Mae ymchwil yn dangos bod plant anabl mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin o’u cymharu â’u cyfoedion nad ydynt yn anabl (Jones et al. 2012). Maent hefyd yn llai tebygol o dderbyn yr amddiffyniad a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt pan gawsant eu cam-drin (Taylor et al. 2014). Mae’r hyfforddiant hwn yn pwysleisio pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar blant gan fod adolygiadau achos yn tynnu sylw at y ffaith bod gweithwyr proffesiynol yn aml yn canolbwyntio ar anghenion iechyd a gofal plant anabl ac y gallant ei chael hi’n anodd nodi ac ymateb yn effeithiol i bryderon diogelu.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Y Sefydliad Iechyd yn rhyddhau ei Adroddiad ar effeithiau COVID-19

Y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) gyhoeddodd y neges hon yn wreiddiol.

Roedd ein cyfarwyddwr Auriol Miller ar fwrdd cynghori ymchwiliad y Sefydliad Iechyd (The Health Foundation) i effeithiau COVID-19 Canfu yr adroddiad, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2021:

Mae effaith anwastad COVID-19 yn gysylltiedig â phroblemau iechyd ac achosion o anghydraddoldeb sy’n bodoli eisoes ac sy’n cael eu gwaethygu oherwydd amodau byw.


Roedd anghydraddoldeb daearyddol yn golygu bod y rheiny o dan 65 oed yn y 10% o’r ardaloedd tlotaf yn Lloegr bron pedair gwaith yn fwy tebygol o farw o COVID-19 na’r rheiny yn rhannau cyfoethocaf y wlad. Fodd bynnag, roedd rhai grwpiau, gan gynnwys pobl o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl, carcharorion, hefyd yn fwy tebygol o gael y salwch.


Cafodd canlyniadau’r argyfwng ariannol effaith ar allu’r DU i ymateb i’r heriau yn sgil argyfwng y coronafeirws.
Roedd camau gweithredu gan y llywodraeth, megis cefnogaeth wrth hunanynysu neu gyfyngiadau o ran mynediad at wasanaethau, yn effeithiol wrth unioni neu waethygu effeithiau’r argyfwng: mae’n rhaid i unrhyw strategaeth adfer fynd i’r afael ag achosion gwreiddiol anghydraddoldeb yn wyneb y feirws, a bydd angen camau gweithredu trawslywodraethol.


Gallwch chi wylio’r gweminar yn cael ei lansio yma.

Does Household Income Affect children’s Outcomes? A Systematic Review of the Evidence

Gan: Cooper, K., Stewart, K.

Child Ind Res (2020)

Ysgrifennwyd yr adolygiad gan: David Westlake

Pa gwestiwn sydd dan sylw yn yr astudiaeth hon?

Mae’n hysbys bod ystod eang o ddeilliannau gwaeth i blant sy’n byw mewn cartrefi incwm is, ac mae sawl ymyriad wedi ceisio mynd i’r afael â hyn. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod i ba raddau mae modd esbonio hyn yn sgîl diffyg arian yn unig, neu a yw anfanteision cysylltiedig megis cyfalaf cymdeithasol a diwylliannol is, neu straen a achosir gan anawsterau ariannol, yn esbonio mwy ar y sefyllfa.  Mae’r gwahaniaeth hwn yn bwysig oherwydd, fel mae’r awduron yn nodi, gallai llunwyr polisi newid incwm teuluoedd yn gymharol rwydd, o bosib, trwy addasu treth a budd-daliadau, neu mewn ffyrdd eraill.  Os yw arian yn ffactor allweddol ynddo’i hun, dylai hynny gael effaith gadarnhaol.  

Sut buon nhw’n astudio hyn?

Yn y papur hwn, aeth yr ymchwilwyr ati’n systematig i adolygu astudiaethau y gellid disgwyl iddynt ddarparu mewnwelediad achosol. Roedd hynny’n golygu eu bod yn cynnwys astudiaethau arbrofol a lled-arbrofol, megis Treialon a Reolir ar Hap (RCTs), a rhai mathau eraill o ymchwil feintiol. Mae adolygu cronfa fawr o ymchwil yn ddull da o ddatgelu rhywfaint o’r cymhlethdod, ac roedd gan yr astudiaeth amserlen eang yn mynd yn ôl i 1988. Y prif ddeilliannau i blant oedd o ddiddordeb oedd eu datblygiad gwybyddol a’u cyflawniad yn yr ysgol; datblygiad cymdeithasol, ymddygiadol ac emosiynol; a iechyd corfforol. Wedi’r broses ddethol, cyrhaeddodd pum deg pedwar o astudiaethau yr adolygiad.

Beth oedd eu canfyddiadau?

Daeth yr adolygiad i’r casgliad bod incwm ei hun yn ffactor achosol mewn deilliannau i blant, yn hytrach na bod yn rhywbeth sy’n gysylltiedig â mathau eraill o anfantais yn unig.  Gwelwyd yr effaith hon yn y rhan fwyaf o’r astudiaethau a gynhwyswyd, ac roedd y dystiolaeth ar ei chryfaf mewn perthynas â datblygiad gwybyddol ac addysgol, ond hefyd yn rhagfynegi dangosyddion cymdeithasol, ymddygiadol ac emosiynol yn gadarnhaol. Roedd darlun mwy cymysg mewn perthynas â deilliannau iechyd i blant. Yn ddiddorol, nododd yr astudiaeth hefyd rai ffactorau cyfryngu posibl, gan gynnwys “Effeithiau cadarnhaol cyson arwyddocaol [yn cysylltu incwm a] iechyd meddwl mamau, rhianta ac amgylchedd y cartref”. Mae hyn yn peri i’r awduron ddod i’r casgliad bod cefnogaeth i’r syniad bod arian yn helpu teuluoedd i brynu pethau sy’n hyrwyddo lles plant (e.e. bwyd iach, deunyddiau dysgu), a’r ddamcaniaeth bod llai o straen ariannol i rieni yn creu amgylcheddau emosiynol gwell i blant. Mae’r ail syniad hwn, y cyfeirir ato yn y llenyddiaeth fel y ‘model straen teuluol’, yn awgrymu y gallai fod gan rieni sy’n llai pryderus am arian y gallu meddyliol ac emosiynol i dreulio mwy o amser o ansawdd gyda’u plant.

Beth yw’r goblygiadau?

Fel llawer o adolygiadau yn y maes hwn, mae hwn wedi’i gyfyngu gan swm a natur yr astudiaethau y mae’n eu cynnwys. Cymharol ychydig o astudiaethau a oedd yn bodloni’r meini prawf cynhwysiant, ac roedd bron hanner y rheiny’n dod o UDA. Mae hynny’n golygu y bydd ein dealltwriaeth o’r maes hwn yn elwa o fwy o ymchwil i rôl adnoddau ariannol ac astudiaethau o wahanol wledydd a lleoliadau. Mae’r cyd-destun cenedlaethol hyd yn oed yn bwysicach i’r maes hwn nag eraill, oherwydd bod gwledydd yn amrywio’n sylweddol o ran lefelau lles a chymorth y wladwriaeth sydd ar gael – sydd, wrth gwrs, yn effeithio’n uniongyrchol ar gyllid teuluoedd. 

Mae’r astudiaeth hon yn gwneud cyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o incwm isel a deilliannau i les plant, ac mae’n cyd-fynd â chorff ehangach o ymchwil ar rôl anghydraddoldebau a gwasanaethau i blant a theuluoedd. Mae’n awgrymu y gallai ymyriadau sy’n seiliedig ar gymorth materol ac ariannol i deuluoedd fod mewn sefyllfa dda i wneud gwahaniaeth. Mae hyn yn cyd-fynd â’ngwerthusiad ein hunain o Gyllidebau Datganoledig mewn tri awdurdod lleol a gyhoeddwyd y llynedd.

Mae’r astudiaeth hon yn gwneud cyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o incwm isel a deilliannau i les plant, ac mae’n cyd-fynd â chorff ehangach o ymchwil ar rôl anghydraddoldebau a gwasanaethau i blant a theuluoedd. Mae’n awgrymu y gallai ymyriadau sy’n seiliedig ar gymorth materol ac ariannol i deuluoedd fod mewn sefyllfa dda i wneud gwahaniaeth. Mae hyn yn cyd-fynd â’ngwerthusiad ein hunain o Gyllidebau Datganoledig mewn tri awdurdod lleol a gyhoeddwyd y llynedd.


Ysgrifennwyd yr adolygiad

David Westlake

Plant sydd a Phrofiad o Ofal: Deall a chefnogi plant a phobl ifanc sydd a Profiad o Ofal

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Care-experienced children / Plant sydd a Phrofiad

21 Hydref 2021
19 Tachwedd 2021
17 Rhagfyr 2021
7 Ionawr 2022
19 Ionawr 2022
3 Chwefror 2022


Cwrs undydd

Mae’r cwrs hyfforddi undydd hwn, sydd ar gael am ddim, wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant sydd â phrofiad o ofal mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys cymorth i deuluoedd, gwaith ieuenctid, gwaith chwarae, addysgu, gweithgareddau awyr agored a’r celfyddydau, er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o’u hanghenion cefnogi.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei lywio gan brofiad ac effaith pandemig COVID-19 – sydd wrth gwrs wedi cael effaith sylweddol ar brofiad plant sy’n derbyn gofal a rhai sydd â phrofiad o ofal ers mis Mawrth 2020. Yn arbennig, bydd hyn yn cynnwys ystyried gwydnwch, effaith trawma a’r angen o ganlyniad am ddefnyddio dulliau sy’n wybodus am drawma er mwyn cefnogi unigolion. Bydd yr hyfforddiant yn archwilio’r amrywiaeth o sefyllfaoedd byw y gall ymarferwyr ddod ar eu traws, ystyr y derminoleg a ddefnyddir, ac yn canolbwyntio ar yr hyn mae pobl ifanc wedi’i ddweud am eu profiad o fod ‘mewn gofal’.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Cyfraniad Leicestershire Cares at yr Adolygiad Gofal hyd yma

Mae’r Adolygiad Annibynnol o Ofal Cymdeithasol Plant yn Lloegr yn prysur fynd rhagddo erbyn hyn. Mae’r Adolygiad, a lansiwyd ym mis Mawrth 2021, yn ystyried beth sy’n gweithio’n dda a beth y mae angen ei newid yn system gofal cymdeithasol plant yn Lloegr er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Mae Leicestershire Cares wedi bod yn cyfrannu’n rhagweithiol at yr Adolygiad ers iddo gael ei lansio, gan ymateb i’r cais am gyngor, rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu â’r Cadeirydd, Josh MacAlister, a chodi ymwybyddiaeth o’r Adolygiad ymhlith ein pobl ifanc a’n partneriaid.

Care Review meeting screenshot 1.png

Fis diwethaf, gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Sefydliad Drive Forward i ysgrifennu llythyr at Josh MacAlister yn mynegi pryder nad oedd digon o bobl ifanc na gweithwyr proffesiynol yn ymwybodol o’r Adolygiad na sut y gallent fwydo i mewn iddo. Mewn ymateb, cawsom wahoddiad i gyfarfod rhithwir gyda Josh a Dan o dîm yr Adolygiad Gofal, a gwnaethom gymryd rhan yn y cyfarfod ynghyd â Drive Forward a rhai o bobl ifanc y sefydliad.

Roedd yn gyfarfod cadarnhaol iawn, gyda thîm yr Adolygiad yn gwrando’n ofalus ar ein sylwadau a’n pryderon, ac yn ymateb yn adeiladol i bob un ohonynt. Eglurodd tîm yr Adolygiad sut roedd wedi ymgysylltu â phobl â phrofiad o fod mewn gofal a gweithwyr proffesiynol hyd yma, a’r cynlluniau ar gyfer yr wythnosau nesaf.

Roedd y cyfarfod hefyd yn gyfle i ni roi adborth uniongyrchol ar Achos dros Newid yr Adolygiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy’n crynhoi ei ganfyddiadau hyd yma, yn dilyn gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ac adolygiad o’r dystiolaeth bresennol.

Wrth siarad â’n pobl ifanc, gwelsom fod pryderon llawer o’n cyfranogwyr wedi’u hadlewyrchu yn yr Achos dros Newid, ac yn pwysleisio eu pwyntiau allweddol ynghylch yr angen am newid yn y system ofal:

Mae cyfathrebu’n allweddol: Mae angen i bobl ifanc wybod mwy am eu hawliau, cael eu cynnwys wrth i benderfyniadau gael eu gwneud a theimlo bod rhywun yn gwrando arnynt (nid dim ond eu gofalwyr). Yn allweddol i hyn mae sicrhau bod gweithwyr yn rhoi adborth pan fydd pobl ifanc yn codi materion, a bod pobl ifanc yn gweld newidiadau yn digwydd o ganlyniad i hyn – fel arall, ni fyddant yn gweld diben ymgysylltu. Hefyd, mae angen i weithwyr proffesiynol egluro opsiynau a chanlyniadau yn llawn, nid dim ond delio â materion sy’n wynebu pobl ifanc ar y pryd.

Mae angen i rieni â phrofiad o fod mewn gofal gael mwy o gefnogaeth: Mae pobl ifanc yn teimlo bod eu hunaniaeth fel unigolion â phrofiad o fod mewn gofal yn golygu y creffir arnynt yn fwy na phobl ifanc eraill, yn enwedig pan fydd ganddynt eu plant eu hunain. Maent yn teimlo bod y system yn rhagfarnllyd yn eu herbyn a bod gweithwyr yn defnyddio eu gorffennol, yn hytrach na’r hyn y maent yn ei wneud ar hyn o bryd, fel rhesymau dros symud plant.

Nid oes digon o gariad yn y system ofal: Mae profiad pobl ifanc o “ofal” go iawn yn dal i fod yn seiliedig ar un neu ddau weithiwr sydd wir yn pryderu am bobl ifanc a’u dyfodol. Nid yw gofal a chariad go iawn wedi’u hymgorffori yn y system – yn lle hynny, mae’r ffocws ar reoli risg a biwrocratiaeth. Mae hyn yn golygu, hyd yn oed pan fydd gweithwyr unigol yn pryderu ac yn awyddus i helpu, y gall eu rheolwyr/y “rheolau” eu hatal rhag gwneud hynny.

Mae arnom angen dull trawsadrannol o gefnogi pobl â phrofiad o fod mewn gofal: Nid cyfrifoldeb gwasanaethau cymdeithasol na’r Adran Addysg yn unig yw pobl ifanc mewn gofal – mae angen dull trawslywodraethol, a thrawsadrannol er mwyn sicrhau eu bod yn llwyddo ym mhob agwedd ar fywyd.

Yn dilyn y cyfarfod, cyflwynodd Leicestershire Cares ei ymateb i’r Achos dros Newid, gan dynnu sylw at adborth pobl ifanc a’n dull Power to Change, sef dull rydym yn teimlo ei fod yn cynnig model cadarn ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc agored i niwed mewn ffordd gydgysylltiedig, ystwyth a chyfannol sy’n seiliedig ar weithio mewn partneriaeth a dealltwriaeth gadarn o’r ardal a’r cyd-destun lleol. Wrth i’r Adolygiad Gofal fynd rhagddo, rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda thîm yr Adolygiad a’i gadeirydd, a byddwn yn annog ein pobl ifanc i gymryd rhan yn y digwyddiadau Cau’r Bwlch a fydd yn ystyried materion allweddol yn fanylach.

Cyhoeddwyd y postiad hwn yn wreiddiol gan Leicestershire Cares.

Breaking bad news: Child welfare workers’ informing parents of care order proceedings.

Gan: Marte Tonning Otterlei and Ingunn Studsrød 

Child and Family Social Work 

Ysgrifennwyd yr adolygiad gan Dr David Wilkins

Pa gwestiwn sydd dan sylw yn yr astudiaeth hon?

Roedd yr astudiaeth hon yn ystyried sut mae gweithwyr lles plant yn siarad â rhieni am y penderfyniad i gychwyn achos gofal, a sut mae gweithwyr yn ymdopi gyda’r sgyrsiau anodd hyn.

Sut buon nhw’n astudio hyn?

Cwblhawyd cyfweliadau gyda deuddeg o weithwyr lles plant profiadol o Norwy. Gofynnwyd i’r gweithwyr feddwl am eu cyfarfodydd gyda rhieni lle’r oedden nhw wedi eu hysbysu am y penderfyniad i geisio gorchymyn gofal ar gyfer y plentyn.   Beth oedd eu canfyddiadau?

Roedd dweud wrth rieni am y penderfyniad i geisio gorchymyn gofal yn cael ei ystyried yn ‘weithred greulon, oedd yn eu dibrisio’. Roedd y gweithwyr yn gwybod y byddai’n achosi poen emosiynol sylweddol i rieni. O ganlyniad, roedden nhw’n osgoi siarad am fethiannau’n rhiant, heb sôn fawr am y rhesymau pam fod angen y gorchymyn gofal, a chadw’r cyfarfodydd yn fyr. Roedd gweithwyr yn ei chael yn anodd bod yn uniongyrchol ac yn drylwyr, heb fod yn annynol. Un strategaeth oedd darparu gwybodaeth heb wahodd sgwrs. Roedd llawer o weithwyr, ond nid pob un, yn teimlo’n gyfrifol am ofalu am rieni a phlant yn ystod ac ar ôl y cyfarfodydd. Ond roedd gweithwyr yn aml yn canfod bod y rhieni’n teimlo gormod o ddicter i dderbyn eu cynigion o gymorth, neu awgrymiadau ynghylch pwy arall a allai eu cefnogi. Nododd y gweithwyr hefyd mai diogelwch y plentyn oedd eu prif flaenoriaeth, nid lles y rhiant. 

Soniodd llawer o’r gweithwyr bod y cyfarfodydd hyn yn hynod flinedig, ac yn eu draenio’n emosiynol. Soniodd rhai eu bod yn ofni’r rhieni, yn enwedig os oedd ganddyn nhw hanes o drais. Roedd gweithwyr yn teimlo’n anobeithiol, yn ddig, yn rhwystredig, yn bryderus ac yn ddryslyd. Disgrifiodd rhai gweithwyr eu bod fel bradwr i’r teulu. 

Beth yw’r goblygiadau?

O’r astudiaeth ei hun, y goblygiadau yw bod angen i weithwyr baratoi’n dda ar gyfer y cyfarfodydd hyn, er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod beth sydd angen ei ddweud, a sut. Efallai fod rhai o’r strategaethau ymdopi a ddefnyddiwyd, fel peidio â sôn fawr am yr angen am y gorchymyn gofal, yn ‘gweithio’ yn y tymor byr i ddiogelu’r rhiant (a’r gweithiwr) rhag poen emosiynol, ond yn y tymor hir maen nhw’n annhebygol o helpu’r rhiant i ddeall beth sy’n digwydd. Un ffordd bwysig o ymdopi â’r dasg a pharatoi ar ei chyfer yw ceisio cefnogaeth a chyngor gan gydweithwyr a goruchwylwyr cyn ac ar ôl y cyfarfod.  

Yn ehangach, mae’r astudiaeth yn amlygu pa mor anodd y gall rôl y gweithiwr lles plant neu ddiogelu plant fod – a’r graddau y mae llawer o weithwyr yn teimlo nad ydyn nhw’n barod ar gyfer rhai o’r tasgau pwysicaf yn y swydd. Oherwydd natur y cyfarfodydd hyn, rydym ni’n aml yn ddibynnol, fel yn yr astudiaeth hon, ar hunan-adrodd dilynol o’r hyn a ddigwyddodd. Mae’n anodd gwybod sut y gallem ni arsylwi a dysgu o’r cyfarfodydd hyn yn fwy uniongyrchol, a beth sy’n eu gwneud yn fwy neu’n llai effeithiol. Byddai clywed mwy am safbwynt y rhiant yn un ffordd o greu dealltwriaeth fwy cyfannol. 


Ysgrifennwyd yr adolygiad

Llun of Dr David Wilkins

Dr David Wilkins

Newid y Papur Wal

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.