Barod i fynychu digwyddiad? Gwiriwch ein rhestr paratoi at ddigwyddiadau

Dyma rhai ffyrdd o baratoi at ddigwyddiad ExChange Wales. Ymchwiliwch y lleoliad ac amseroedd teithio er mwyn cyrraedd yn gynnar. Edrychwch ar amserlen neu fanylion y darlithydd neu arweinydd y gweithdy i ymgyfarwyddo â’u harbenigedd ac i baratoi cwestiynau. Yn ystod y digwyddiad, cysylltwch ag ymchwilwyr, staff neu ymarferwyr eraill i ehangu meysydd sydd o ddiddordeb i chi. 

Dewch a deunyddiau – beiro a phapur neu declyn ar gyfer cymryd nodiadau. Peidiwch ag anghofio gwneud gwaith ar ôl y gweithdy: efallai y bydd cyflwyniadau, Twitter, neu ddeunyddiau pellach ar gael. Ac yn olaf: edrychwch allan am ein digwyddiad nesaf!

Tra’ch bod yma, archwiliwch adnoddau ExChange Wales:

  • Dilynwch ni ar Twitter i dderbyn cyhoeddiadau byw cyfoes o’n digwyddiadau: Twitter.com/exchangewales
  • Gwelwch ein harchif digwyddiadau
  • Ewch i’n hadran adnoddau i wylio fideos, gwrando ar bodlediadau, a mwy
  • Darganfyddwch fwy am ein hacademyddion, ymchwilwyr, ac aelodau tîm yn CASCADE
  • Archwiliwch feysydd arbenigol ein gwefan: Newyddion, Addysg & Gofal, Teulu & Chymuned
  • Ymgyfarwyddo â’n polisi canslo digwyddiadau:
  • Mae digwyddiadau ExChange yn rhad ac am ddim ac yn cael eu hariannu gan Exchange Wales. Er mwyn i ni allu cynnal digwyddiadau a’u gwneud yn gynaliadwy, rydym yn codi ffi diffyg presenoldeb o £30. Rydym yn gofyn am rybudd deuddydd cyn canslo. Os na chawn ein hysbysu o’ch gohiriad o fewn yr amser yma byddwn yn codi tâl o £30 ar eich cyflogwr.
  • Dysgu pellach: ymwelwch â’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) i weld prosiectau ymchwil cyfredol a chwblhawyd, newyddion cyfredol, a diweddariadau Canolfan What Works

Yn olaf, os yw ein digwyddiad yn ddiddorol neu’n ddefnyddiol i chi, ystyriwch ail-drydar ni @exchangewales. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Book events through the ExChange Wales Eventbrite.

Cyfres 1 DRILL: Moeseg ymchwil anabledd – Gwersi ar gyfer ymchwil ac ymarfer

Rhwydwaith Cymru gyfan yw ExChange, a'i nod yw dod â gweithwyr, ymchwilwyr a'r rheini sy'n defnyddio gwasanaethau ynghyd i rannu profiadau ac arbenigedd, ac i ddysgu o'i gilydd. Ein nod yw gwella gwaith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol drwy sbarduno trafodaeth a meithrin perthnasau parhaus rhwng pobl â gwahanol mathau o arbenigedd.

Ein cred yw bod gwaith ymchwil yn cael mwy o effaith pan fo’n rhan o drafodaeth barhaus rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr, a’r rhai sydd â phrofiadau uniongyrchol o ddefnyddio gwasanaethau. Rydym felly yn canolbwyntio ar ddod ag ymchwilwyr blaenllaw i gysylltiad uniongyrchol â gweithwyr, rheolwyr, a’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau, er mwyn i ni allu dysgu o’n gilydd. Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym yn rhedeg rhaglen o fwy na 20 o ddigwyddiadau ledled Cymru, a hynny’n cynnwys cynadleddau mawr a seminarau bach gydag arbenigwyr blaenllaw.

Sefydlwyd ExChange gan y Ganolfan Cascade ym Mhrifysgol Caerdydd, ond rydym yn cydweithio’n agos â phrifysgolion Abertawe a Bangor, a gobeithiwn wneud hynny â phrifysgolion eraill ledled Cymru hefyd. Mae bron pob awdurdod lleol yng Nghymru yn aelod, yn ogystal ag elusennau allweddol a sefydliadau eraill. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi i roi amrywiaeth o gyfleoedd i drafod a chydweithio, a hynny gan ganolbwyntio’n barhaus ar sicrhau bod ein gwaith ymchwil yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech ragor o wybodaeth, neu i gymryd rhan, cysylltwch â ni drwy ebost: contact@exchangewales.org.

Cadw ein plant yn ddiogel

04/11/2020 – 06/11/2020
09:30 – 12:30

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Delio gyda Rhieni anghydweithredol a gelyniaethus: Canolbwyntio ar y Plant

This image has an empty alt attribute; its file name is 41f04bb4-b675-408e-bc17-3e76ff67f252.jpg

Bydd y cwrs yn edrych ar y materion mae ymarferwyr yn eu hwynebu wrth gefnogi plant y mae eu rhieni’n anghydweithredol ar ffurf Deuoliaeth Teimlad, Osgoi, Gwrthwynebiad neu Drais. Bydd y materion sy’n codi yn cael eu harchwilio, gan geisio atebion er mwyn i’r cyfranogwyr fedru mynd ag atebion ymarferol o’r cwrs i’w defnyddio yn eu hymarfer. Edrychir ar faterion celu diffyg cydymffurfio gan ddefnyddio enghreifftiau o Adolygiadau Achosion Difrifol ac archwilio dangosyddion y bydd cyfranogwyr yn gallu eu defnyddio yn eu gwaith.

Sgwrs ar Dyfodol Cymru

Mae Cymru’n wynebu nifer o heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Bydd dyfodol y wlad yn dibynnu i raddau helaeth ar ddod o hyd i ffordd ymlaen yng nghyd-destun COVID-19, Brexit, datganoli rhagor o bwerau, y sgwrs gynyddol ynghylch annibyniaeth, nodau datblygu cynaliadwy a lles cenedlaethau’r dyfodol.
 
Ymunwch â Carwyn Jones AS (cyn Brif Weinidog Cymru), Auriol Miller (Cyfarwyddwr Sefydliad Materion Cymru), a Rachel Minto (Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd) wrth iddynt ddadansoddi’r llwybrau a’r blaenoriaethau fydd yn nodweddu gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru dros y degawd nesaf, gyda chyfle i ychwanegu at y drafodaeth gyda’ch cwestiynau chi.
 
Cyflwynir y digwyddiad hwn ar y cyd gan WISERD (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru) a Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.
 I gofrestru, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/sgwrs-ar-ddyfodol-cymru-a-conversation-on-wales-future-tickets-116083421639

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

17/09/2020
09:30 – 12:30

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi sylw i drais ar sail ‘anrhydedd’ ac arferion traddodiadol eraill niweidiol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys llurgunio organau rhyw merched, priodas gynnar/trwy orfodaeth, trais ‘anrhydedd’ a chamdriniaeth sy’n gysylltiedig â’r gred mewn dewiniaeth. Bydd y cwrs hefyd yn cyfeirio at faterion llai hysbys megis ffafrio meibion, pris priodferch, lladd babanod ac arferion iechyd traddodiadol y gellir barnu eu bod yn niweidiol mewn cyd-destun Gorllewinol.

Cadw Ein Plant Yn Ddiogel

15/09/2020 – 17/09/2020
09:30 – 12:30

YMUNWCH Â NI AR-LEIN: Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau ar-lein drwy ap Zoom neu MS Teams

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Fforwm Zoom DECIPHer gyda Richard Crellin a Tom Davies, Cymdeithas y Plant

Y canfyddiadau diweddaraf o Raglen Ymchwil Plentyndod Da ar les goddrychol plant ac archwilio mesur lles plant ar draws y DU

21 Hydref 2020, 11am – 12pm

Nodiadau ar y fforwm:

Yn y sesiwn hon bydd Richard Crellin, Rheolwr Polisi Cymdeithas y Plant, a Tom Davies, Ymgynghorydd Polisi Plant a Theuluoedd Cymru, yn trafod eu rhaglen ymchwil i les goddrychol plant.

Bydd ffocws penodol ar fesurau lles gwybyddol (gweler, er enghraifft Huebner, 1991) a datblygu’r Mynegai Plentyndod Da (gweler Cymdeithas y Plant, 2010).

Yna, gan ddefnyddio amrywiaeth o astudiaethau achos ymchwil ac ymarfer, byddant yn trafod sut mae ymchwil sylfaenol i les goddrychol plant wedi llywio trafodaethau polisi cyhoeddus a gwaith y sefydliad gyda phlant a phobl ifanc dros y degawd diwethaf a sut y gallai lles barhau i lywio polisi ac ymarfer yn y degawd nesaf.

I gofrestru ar gyfer y fforwm Zoom, ebostiwch Nicola Trigg (triggn@cardiff.ac.uk).

Cysylltwch â’r trefnydd Ed Janes gydag unrhyw ymholiadau (JanesE3@cardiff.ac.uk).


Nodiadau ar Gymdeithas y Plant:

Mae Cymdeithas y Plant yn cefnogi pobl ifanc o 10 oed sy’n agored i niwed, sy’n byw mewn amgylchiadau cymhleth ac sydd yn aml yn delio gyda llawer o heriau gwahanol. Drwy wasanaethau arbenigol, rydym yn canolbwyntio ar wella lles drwy wrando’n agos ar yr hyn mae pobl ifanc yn ei ddweud wrthym sydd ei angen arnynt ac eiriol gyda nhw i wella’r sefyllfa. Mae ein gwaith yn cwmpasu amrywiol faterion yn cynnwys mynd ar goll, cam-fanteisio, materion mewnfudo, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau a gofalwyr ifanc.

Ochr yn ochr â’n gwaith uniongyrchol i wella bywydau plant rydym ni hefyd yn ymrwymo i newid y system a’r strwythurau sy’n rhwystro pobl ifanc rhag cael y gefnogaeth sydd ei hangen a chyflawni eu potensial. Rydym ni’n gwneud hyn drwy ein hymchwil, gwaith polisi ac ymgyrchu cyhoeddus i wella bywydau plant.

Arweinir yr ymchwil i les goddrychol plant gan yr uwch ymchwilydd Dr Louise Moore gyda chymorth yr ymchwilydd Dr Alex Turner. Ein swyddog polisïau yw Charlotte Rainer, sy’n cydweithio’n agos gyda llunwyr penderfyniadau lleol a chenedlaethol i sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith, gyda Tom Davies yn ein cynorthwyo i wneud hyn yng Nghymru. Richard Crellin sy’n arwain y tîm.


Nodiadau am DECIPHer:

Mae DECIPHer yn dod ag arbenigwyr blaenllaw o amrywiaeth o ddisgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd gan gynnwys lles ac iechyd meddwl, perthnasoedd cymdeithasol cadarnhaol, diet a maeth, ymarfer corfforol, ynghyd â thybaco, alcohol a chyffuriau. Mae’n canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a gwerthuso dulliau system aml-lefel, a fydd yn cael effaith ar
iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Mae DECIPHer yn aelod o SPARK | SBARC, Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd.

The Brilliant Club: Gweithio gyda rhieni a gofalwyr i gynnig cyfleoedd teg i fynd i brifysgolion

Yn y DU ar hyn o bryd, mae cysylltiad sefydledig rhwng cefndir disgybl a’r cyfleoedd sydd ganddynt i fynd i addysg uwch. Mae dull mesur Cydraddoldeb UCAS yn dangos bod 1 o bob 4 o’r cwintel mwyaf breintiedig o ddisgyblion 18 oed yn cael eu derbyn i brifysgolion dethol dros ben, o gymharu â dim ond 1 o bob 50 o ddisgyblion o’r cwintel mwyaf difreintiedig.

Mae The Brilliant Club yn elusen ledled y DU sy’n ceisio sicrhau bod pob person ifanc yn gallu cael cyfle teg i fynd i brifysgol. Rydym yn gweithio gydag ysgolion a phrifysgolion ledled y DU. Diben yr elusen yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a dangynrychiolir sy’n symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion hynod ddethol.

Ar 14 ac 17 Medi byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir rhad ac am ddim er mwyn siarad â rhieni a gofalwyr am eu safbwyntiau, eu pryderon a’u profiadau o gefnogi pobl ifanc sy’n ystyried eu hopsiynau ar ôl gadael yr ysgol. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyflwyniad byr i’r elusen a’n gwaith ar hyn o bryd, cyn rhannu’n grwpiau llai i gael trafodaeth anffurfiol am gefnogi rhieni a gofalwyr myfyrwyr oedran ysgol mewn cysylltiad â gwneud penderfyniadau ynghylch mynd i brifysgol. Nid oes rhaid i chi drafod unrhyw beth yr ydych yn anghyfforddus yn ei gylch, ac ni fyddwch yn cael eich rhoi mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i chi ateb cwestiynau penodol.

Cofrestru:

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r digwyddiad cofrestrwch yn Eventbrite.

Laura Johnstone
Rheolwr Cenedlaethol y Rhaglen Ysgolheigion
laura.johnstone@thebrilliantclub.org

Holwch i gael gwybod rhagor am The Brilliant Club:
Twitter: @BrilliantClub
Gwefan: Brilliant Club