Barod i fynychu digwyddiad? Gwiriwch ein rhestr paratoi at ddigwyddiadau

Dyma rhai ffyrdd o baratoi at ddigwyddiad ExChange Wales. Ymchwiliwch y lleoliad ac amseroedd teithio er mwyn cyrraedd yn gynnar. Edrychwch ar amserlen neu fanylion y darlithydd neu arweinydd y gweithdy i ymgyfarwyddo â’u harbenigedd ac i baratoi cwestiynau. Yn ystod y digwyddiad, cysylltwch ag ymchwilwyr, staff neu ymarferwyr eraill i ehangu meysydd sydd o ddiddordeb i chi. 

Dewch a deunyddiau – beiro a phapur neu declyn ar gyfer cymryd nodiadau. Peidiwch ag anghofio gwneud gwaith ar ôl y gweithdy: efallai y bydd cyflwyniadau, Twitter, neu ddeunyddiau pellach ar gael. Ac yn olaf: edrychwch allan am ein digwyddiad nesaf!

Tra’ch bod yma, archwiliwch adnoddau ExChange Wales:

 • Dilynwch ni ar Twitter i dderbyn cyhoeddiadau byw cyfoes o’n digwyddiadau: Twitter.com/exchangewales
 • Gwelwch ein harchif digwyddiadau
 • Ewch i’n hadran adnoddau i wylio fideos, gwrando ar bodlediadau, a mwy
 • Darganfyddwch fwy am ein hacademyddion, ymchwilwyr, ac aelodau tîm yn CASCADE
 • Archwiliwch feysydd arbenigol ein gwefan: Newyddion, Addysg & Gofal, Teulu & Chymuned
 • Ymgyfarwyddo â’n polisi canslo digwyddiadau:
 • Mae digwyddiadau ExChange yn rhad ac am ddim ac yn cael eu hariannu gan Exchange Wales. Er mwyn i ni allu cynnal digwyddiadau a’u gwneud yn gynaliadwy, rydym yn codi ffi diffyg presenoldeb o £30. Rydym yn gofyn am rybudd deuddydd cyn canslo. Os na chawn ein hysbysu o’ch gohiriad o fewn yr amser yma byddwn yn codi tâl o £30 ar eich cyflogwr.
 • Dysgu pellach: ymwelwch â’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) i weld prosiectau ymchwil cyfredol a chwblhawyd, newyddion cyfredol, a diweddariadau Canolfan What Works

Yn olaf, os yw ein digwyddiad yn ddiddorol neu’n ddefnyddiol i chi, ystyriwch ail-drydar ni @exchangewales. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Book events through the ExChange Wales Eventbrite.

Sgyrsiau teuluol yn ystod Covid-19: Gwahaniaethau mewn teuluoedd Tsieineaidd

Sgyrsiau teuluol ar-lein a thramor yn ystod Covid-19: y gwahaniaethau rhwng teuluoedd Tsieineaidd gyda’i merch a gyda’i mab

Mae myfyrwyr rhyngwladol sydd yn y cyfnod ansicr rhwng bod yn bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion annibynnol wedi bod yn arbennig o agored i niwed yn ystod y cyfnod clo. Mae llawer yn byw ymhell o berthnasau, heb lawer o rwydweithiau cymdeithasol ac yn brin o’r profiad i lywio’u ffordd drwy’r argyfwng iechyd cyhoeddus hwn. Ar yr un pryd, newidiodd y ffordd o gymdeithasu. Diflannodd cynulliadau cymdeithasol, wrth i deuluoedd ar draws y byd gyfathrebu’n fwy drwy ddulliau digidol. Mae llawer o deuluoedd wedi bod yn cyfathrebu ar-lein yn lle cwrdd yn gorfforol, yn hytrach na sianel gyflenwol ar gyfer agosatrwydd teulu.

Yn ystod fy mhrofiad fy hun fel myfyriwr yn ystod y cyfnod clo, casglais ddata gan fy nghyfoedion am eu profiadau o gyfathrebu gyda’u teulu yn ystod cyfnod Covid-19. Cynhaliwyd yr ymchwil yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf 2020, ac roedd yn cynnwys cyfweliadau un i un gydag 20 o fyfyrwyr rhyngwladol Tsieineaidd. Roedd y mwyafrif yn sgyrsiau ar y we, wedi’u cynnal gan ddefnyddio’r teclyn cyfathrebu digidol, WeChat, sef ap negeseuon amlbwrpas Tsieineaidd. Dyma’r prif ddewis i deuluoedd ar draws y byd gyfathrebu yn Tsieina; mae apiau negeseuon eraill wedi’u rhwystro yn Tsieina oherwydd sensoriaeth ar y rhyngrwyd (Yang a Liu, 2014). Cynhaliwyd sawl cyfweliad wyneb yn wyneb oherwydd ein bod yn byw yn agos at ein gilydd.

Cefndir yr astudiaeth

Cynhaliwyd cyfweliadau â 10 myfyriwr benywaidd a 10 myfyriwr gwrywaidd, rhwng 19 a 28 oed, ac roeddent yn cynnwys myfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a PhD. Er bod y sawl a gafodd eu cyfweld ar lefelau addysg gwahanol, roedd y mwyafrif yn cael cefnogaeth ariannol gan eu teulu dosbarth canol o hyd. Oherwydd cyfyngiadau symud Covid-19, roedd y bobl roeddwn yn eu cyfweld wedi’u lleoli ledled y byd: yn Ewrop, UDA, Awstralia a De-ddwyrain Asia (e.e. Hong Kong a Japan), a phob un yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer astudio dramor.

Ar ôl arolwg demograffig byr (e.e. oedran, rhyw, pwnc astudio a chefndir teuluol), buom yn siarad am eu cysylltiad dyddiol â’u teulu yn ystod y Covid-19 megis amlder cyfathrebu, y dull sgwrsio a ffefrir, lefelau cyfranogiad mamau a thadau, pynciau sgwrsio poblogaidd, ynghyd â’u canfyddiad o newidiadau mewn arferion teuluol o ganlyniad i gyfathrebu digidol (er enghraifft, anfon ‘Arian Lwcus’ ar-lein, sticeri wedi’u hanimeiddio a rhannu cynnwys). Gwnaethom hefyd siarad am hunan-ddatgeliad myfyrwyr wrth gyfathrebu â’u teulu, hynny yw, eu penderfyniad i sensro wrth ddweud rhywbeth o flaen rhieni i reoli’r ffordd maen nhw’n cyflwyno eu hunain yn ddigidol (“Ydych chi’n bwriadu dangos persona ar-lein disgwyliedig neu ddweud rhywbeth y mae’n well gan eich rhieni wrando arno?”).

Canfyddiadau

Yn fras, mae fy ymchwil yn cefnogi astudiaethau blaenorol o gyfathrebu teuluol rhyngwladol sy’n pwysleisio bod technolegau gwybodaeth a chyfathrebu wedi trawsnewid gallu teuluoedd i barhau’n agos er gwaethaf pellter corfforol. 

Ac eto, datgelodd fy nata wahaniaethau nodedig rhwng teuluoedd Tsieineaidd gyda merched a’r rhai â meibion. Yn ôl pob golwg, roedd merched Tsieineaidd yn fwy gweithredol wrth gyfathrebu â rhieni, gan ryngweithio’n fwy aml ac roedd y rhyngweithiad o ansawdd gwell. Mae’r merched hynny sy’n hoff o rannu “moment” bywyd personol ar WeChat bob dydd yn parhau i gyfathrebu â’u teuluoedd yn llai aml. Gwnaethant ddyfalu mai’r rheswm dros hyn oedd bod y momentau hyn yn profi eu bod yn ddiogel ac y gallent leddfu pryder rhieni.

Ac eto, datgelodd fy nata wahaniaethau nodedig rhwng teuluoedd Tsieineaidd gyda merched a’r rhai â meibion. Yn ôl pob golwg, roedd merched Tsieineaidd yn fwy gweithredol wrth gyfathrebu â rhieni, gan ryngweithio’n fwy aml ac roedd y rhyngweithiad o ansawdd gwell. Mewn rhai achosion, roedd rhieni’n ceisio cysylltu’n aml fel y gallai eu merched ‘brofi’ eu diogelwch. Roedd hyn yn cynnwys rhoi gwybodaeth gyson i rieni drwy bostio am fywyd personol ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd.

Ar yr un pryd, roedd dewisiadau merched a meibion Tsieineaidd yn wahanol o ran pa mor aml i sgwrsio â’r teulu, yn ogystal â ‘rheoli argraff’. Treuliodd merched, er enghraifft, fwy o amser yn siarad am eu bywyd bob dydd – hwn oedd y dewis olaf o bwnc i feibion. Roedd manylion am fywydau a chlecs aelodau teulu yn bynciau poblogaidd mewn sgyrsiau teuluol â merched, ac nid oedd newyddion a gwleidyddiaeth yn cael eu hystyried yn bynciau mor ddiddorol. Roedd bwyd yn thema gyffredin, gyda sawl merch a gafodd eu cyfweld yn nodi eu bod wedi cael rysáit teuluol, yr oeddent wedi’i choginio ac yna wedi anfon llun o’r pryd adref. 

Roedd cyfranogwyr benywaidd hefyd yn fwy tebygol o rannu profiad o salwch, straen o astudio ac unigrwydd gyda rhieni, gan ddangos eu parodrwydd i ddatgelu eu dibyniaeth feddyliol ar deulu a mynegi’n glir eu hangen am gefnogaeth emosiynol. Yn wir, ymhlith merched, ystyriwyd mai hwn oedd y rheswm craidd dros gadw mewn cysylltiad â rhieni. Roedd merched hefyd yn well am symud arferion teuluol newydd ar-lein a chynnal perthnasoedd, trwy rannu emojis a memynnau. I rai, roedd rhannu emoji wedi dod yn arfer traws-genhedlaeth newydd, difyr. Fel y dywedodd un ferch a gafodd ei chyfweld, “mae fy mam wedi ‘dwyn’ y memyn a anfonais ati a’i ddefnyddio hefyd. Mae hi’n hoffi dyfalu ystyr memyn penodol. Weithiau bydd hi’n chwarae jôc arna i a dweud, ‘mae’r ci ciwt hwn yn debyg i ti’. Rwy’n hapus i glywed ei bod hi hefyd yn ei hoffi.” 

I’r gwrthwyneb, mae bechgyn a gafodd eu cyfweld yn petruso cyn cydnabod bodolaeth angen emosiynol, hiraeth neu broblemau addasu. Mae’n well ganddyn nhw briodoli’r rheswm dros gyfathrebu’n rheolaidd i gyfrifoldeb mabol plant i’w rhieni. I lawer, yn syml ni allent ddod o hyd i air iawn i egluro eu cymhelliant i gyfathrebu â rhieni: “Mae’n rhy gyffredin yn fy mywyd beunyddiol, ac nid wyf erioed wedi meddwl am y rheswm dros gyfathrebu’n gyson â’m teulu. Weithiau, mae’n debycach i glocio i mewn.” Mae ymddygiad goddefol ac agwedd meibion yn deillio’n rhannol o ddisgwyliad cymdeithasol na ddylai dynion ymwneud ag agosatrwydd – yn hytrach dylent fod yn ddewr, yn gryf ac yn canolbwyntio ar eu gyrfa. Gellir ystyried anawsterau wrth hunan-addasu, neu fod yn rhy awyddus i ddangos diddordeb mewn manion bethau teuluol, yn dystiolaeth o sensitifrwydd a bregusrwydd amhriodol. Dewis mab yn y sgyrsiau rhieni hyn yw naill ai diystyru pryderon rhieni yn gyflym, neu siarad am ei ddiddordebau, megis materion gwleidyddol, penderfyniadau teuluol a hobïau personol yn unig. 

Er bod y cyfweliadau’n awgrymu bod merched Tsieineaidd yn dda am gael cymorth gan rieni wrth gyfathrebu, yn rhyfeddol roedd mwy na hanner ohonynt hefyd yn bwriadu “gadael argraff ddelfrydol o flaen rhieni”, hynny yw, cynnal delwedd “ddiniwed, cwrtais, positif a hyfryd”. Fel y ‘ferch dda’ a ddisgwylir gan gymdeithas Tsieineaidd, ni ddylai merched adael i rieni boeni na ‘siomi rhieni’. Mae’r bwriad hwn hefyd yn awgrymu bod yn rhaid iddynt ddethol pa agweddau ar eu bywyd a’u meddyliau i’w cyflwyno ar-lein, gan guddio neu beidio siarad am rai materion. Mae rhieni yn aml yn poeni gormod ac â mwy o reolaeth dros ferched, sy’n cael eu hystyried yn fwy agored i niwed na meibion yn y gymdeithas ‘beryglus’. Dangoswyd hyn, mewn rhai achosion, trwy rybuddion llafar dro ar ôl tro, cyngor digymell ar ddeiet iach a gorffwys, sut i dreulio eu hamser rhydd, faint o alcohol i’w yfed ac ymddygiad o ran ysmygu. 

Ni ddangosodd meibion awydd cryf i gyflwyno delwedd ‘ddelfrydol’ yn ddigidol wrth gyfathrebu â’r teulu. Nododd y bechgyn a gafodd eu cyfweld, er enghraifft, ei bod yn well ganddynt “ei gadw’n real”. Yn wir, mewn rhai achosion, roedd yn well ganddyn nhw ddarlunio eu bywyd yn negyddol er mwyn lleihau disgwyliad rhieni a’r pwysau posib. 

Er bod gan ferched a meibion wahanol arddulliau ar gyfer creu eu delwedd ddigidol i rieni, roedd hunan-ddatgeliad yn seiliedig ar y cydbwysedd rhwng disgwyliadau cymdeithasol eu rhyw, a’u hunaniaeth fel oedolyn newydd. Gydag ymwybyddiaeth o’u hymreolaeth gynyddol, gostyngodd awdurdod rhieni ar gyfer merched a meibion. 

Casgliad 

Gall astudio cyfathrebu digidol mewn teuluoedd yng nghyd-destun Tsieineaidd ein helpu i archwilio’r berthynas newidiol rhwng rhieni a phlant sy’n symud o’r model cyfnewid rhwng cenedlaethau traddodiadol i gyfathrebu a rhyngweithio ar y cyd. Gall hefyd helpu i egluro’r rhesymau cymdeithasol a diwylliannol dros hunan-ddatgelu a’r hunan digidol yn ôl rhyw. 

Yang, Q. a Liu, Y. (2014). What’s on the other side of the great firewall? Chinese Web users’ motivations for bypassing the Internet censorship. Computers in Human Behavior, 37

Mae Yang Shuhan yn fyfyriwr ôl-raddedig ym maes Cymdeithas Ddigidol ym Mhrifysgol Caeredin.

Blog gwreiddiol ar gael yn y Ganolfan Ymchwil ar Deuluoedd a Pherthnasoedd.Digwyddiad Rhwydweithio Plant yng Nghymru

Dydd Iau, 4 Chwefror 2021
10:00am – 11:30am


Rhithwir, trwy Zoom
Heb ei osod Zoom? Os nad ydych wedi lawrlwytho Zoom, peidiwch â phoeni gallwch barhau i ymuno trwy eich porwr gwe

Wrth baratoi ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ar 9 Chwefror 2021, bydd Plant yng Nghymru yn cynnal ail ddigwyddiad rhwydweithio AM DDIM.

Bydd Mike Mainwaring, un o’n hyfforddwyr profiadol dros ben sydd â phrofiad helaeth ym maes hawliau a chyfranogiad plant, yn rhoi cyflwyniad yn canolbwyntio ar sut gall defnydd plant a phobl ifanc o’r rhyngrwyd effeithio ar hawliau plant. Bydd Mike yn sôn yn fanwl am ambell erthygl allweddol o CCUHP, gan drafod, o safbwynt hawliau plant, y cyfleoedd a’r bygythiadau sy’n wynebu plant a phobl ifanc yng nghyswllt y rhyngrwyd.

Yn dilyn y cyflwyniad, bydd cyfle i drafod a rhwydweithio mewn grwpiau llai.

Mae’r digwyddiad AM DDIM a chynigir lleoedd ar sail y
cyntaf i’r felin.

Bydd rhan o’r digwyddiad yn cael ei recordio felly os na allwch fod yn bresennol, neu os na fyddwch yn llwyddo i gadw lle, byddwn yn lanlwytho’r cyflwyniad i’n gwefan ar ôl y digwyddiad.

Sylwer eich bod, wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, yn cytuno y bydd eich enw, eich sefydliad a’ch cyfeiriad e-bost yn cael eu rhannu gyda’r cynrychiolwyr eraill ar ôl y digwyddiad.

LeadHerShip gyda Le-Chun Lindsay

Mae Le-Chun Lindsay, y ferch gyntaf i fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Wales, yn ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad #LeadHerShip cyntaf yn 2021.

Cofrestrwch nawr i glywed am ei gyrfa drawiadol mewn rolau blaenllaw ledled y byd, o weithio gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau i redeg cwmni diwydiannol mwyaf Cymru, a’i heiriolaeth dros amrywiaeth a chydraddoldeb.

Dyddiad: Dydd Llun 10fed Chwefror

Amser: 5pm – 6pm

Cofrestrwch
Er gwaethaf y cynnydd, mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn swyddi o bŵer ac arwain mewn Llywodraeth, Busnes a bywyd cyhoeddus. Mae #LeadHerShip yn ceisio sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n well mewn rolau gwneud penderfyniadau o’r fath ac yn rhoi llwyfan i fenywod fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a’u bod yn cael eu hysbrydoli i weld eu hunain fel arweinwyr y dyfodol.

Cofrestrwch nawr i gael eich ysbrydoli gan daith yrfa anhygoel Le-Chun fel menyw mewn arweinyddiaeth, a chael cyfle i holi amdani.

Yng nghysgod pandemig: Profiad pobl ifanc y stryd yn Harare yn ystod COVID-19

Mae Janine Hunter wedi bod yn Ymchwilydd ar Dyfu i Fyny ar y Strydoedd ers mis Ionawr 2013 ym Mhrifysgol Dundee. Mae hi hefyd yn ei blwyddyn gyntaf (rhan-amser) yn astudio PhD ar berthnasoedd cariad pobl ifanc y stryd yn Accra, Ghana.

Mae’r llun ar y clawr ar gyfer y map stori yn dangos (chwith-dde): Jude, Ralph, Jojo, Madnax, Mathew. Llun gan Nixon. “Mae ein cyflog wedi lleihau… Helpwch ni i gael swyddi, a helpwch ni gyda bwyd.” Mae Mada, 16 oed, yn disgrifio bywyd gyda chyfyngiadau symud COVID-19 yn Harare. Llun llonydd o ffilm wedi’i recordio gan Yeukai. 

Mae Yng Nghysgod Pandemig: Profiad pobl ifanc y stryd yn Harare yn ystod COVID-19 yn ‘fap stori’ sydd ar gael am ddim, a lansiwyd ar 30 Mehefin. Mae’n cynnwys ffilmiau, ffotograffau a manylion bywydau pobl sy’n byw ar y strydoedd yn ystod y cyfyngiadau symud, gan ddefnyddio data gweledol a recordiwyd gan y bobl ifanc y stryd yn Harare.

Mae pandemig a chyfyngiadau symud COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar fywydau pob un ohonom. Yn Zimbabwe, lle mae dwy ran o dair o’r boblogaeth yn byw mewn tlodi (Rhaglen Bwyd y Byd, 2019), mae’r cyfyngiadau symud wedi gwaethygu prinder dŵr a bwyd ac wedi gweld cyrffyw, casgliadau a gorfodi’r bobl ifanc sy’n byw ar y strydoedd i symud. Mae prosiect ymchwil Tyfu i Fyny ar y Strydoedd wedi bod yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Grymuso Strydoedd (SET) a rhwydwaith o bobl ifanc ar y stryd yno ers 2012. Roeddem yn gwybod pa mor galed oedd amodau o dan amgylchiadau arferol, faint yn anoddach fyddai gyda chyfyngiadau symud COVID-19?

Ddiwedd mis Mai a dechrau mis Mehefin 2020, casglodd pobl ifanc y stryd fideos, lluniau a straeon ynghylch yr aneddiadau incwm isel, lonydd ac ardaloedd o dir gwag o amgylch Harare lle mae pobl ifanc yn cael bywoliaeth yn yr economi anffurfiol, er enghraifft casglu a gwerthu plastigau – gan ennill llai na hanner ceiniog (GBP) y cilo. Mae’r map stori yn cynnwys stori Mai Future, merch feichiog ifanc sy’n dangos i ni’r lloches y mae hi wedi’i rhoi at ei gilydd ar dir diffaith lle mae hi a’i phlentyn ifanc yn byw; Denford, sy’n dangos sut y mae ef a’i ffrindiau’n cysgu mewn dull newydd gan gadw pellter cymdeithasol, nad ydynt yn gallu swatio at ei gilydd am gynhesrwydd mwyach; a Zviko, sy’n coginio mwydod mopane mewn hen duniau paent a ddefnyddir fel potiau coginio. 

Roedd gwneud y map stori yn heriol i’r cyfranogwyr, oherwydd roedd cyrffyw parhaus yn golygu nad oedd pobl ifanc y stryd i fod yng nghanol y ddinas o gwbl. Roedd grwpiau wedi’u cyfyngu i’r lonydd cudd neu’r ‘canolfannau’ (eu cartrefi i bob pwrpas) neu yn yr aneddiadau incwm isel y tu allan i ganol y ddinas. Gwnaeth cyfranogwyr gwahanol gasglu data gweledol yn yr ardaloedd roeddent yn byw ynddynt ar ffonau symudol a fenthycwyd, gan nad oeddent yn gallu symud ar draws y ddinas.

Mae’r map stori yn brosiect cydweithredol rhwng Zimbabwe a’r DU: Gweithiodd Shaibu Chitsiku o SET gyda phobl ifanc y stryd yn Harare i recordio’r deunydd gweledol; ac wrth astudio ym Mhrifysgol Dundee (a roddodd gymeradwyaeth foesegol yn ogystal â’r rhaglenni gwe trwyddedig), golygwyd y data gweledol a chyd-destunol a chrëwyd yr adnodd ar-lein gan ddefnyddio ArcGIS StoryMaps ESRI.

Roedd Harare yn un o dair dinas (ochr yn ochr ag Accra, Ghana a Bukavu, DRC) yn y prosiect ymchwil Tyfu i Fyny ar y Strydoedd, a gynhaliwyd rhwng 2012-2016 ac a oedd yn cynnwys 229 o gyfranogwyr craidd a channoedd yn fwy mewn rhwydweithiau a grwpiau ffocws. Gwnaeth Tyfu i Fyny ar y Strydoedd, gyda chyllid a gafwyd gan Ymddiriedolaeth Backstage, alluogi’r 24 o bobl ifanc ar y strydoedd (roedd 9 yn gyfranogwyr gwreiddiol) i gasglu’n weledol sut beth yw bywyd ar y stryd wrth i ferched a dynion ifanc geisio goroesi o dan gyfyngiadau symud COVID-19 yn Harare.

Roedd methodoleg wreiddiol Tyfu i Fyny ar y Strydoedd yn defnyddio dull gallu, gan dynnu ar Sen (1999) a Nussbaum (2000), lle diffiniodd cyfranogwyr eu galluoedd eu hunain ar y stryd ac fe’u hystyried yn arbenigwyr yn eu bywydau eu hunain. Mae nodau’r prosiect yn parhau: newid y disgwrs ynghylch plant a phobl ifanc y stryd a’u hawl i wneud bywydau o werth wrth fyw ar y stryd. Mae’r map stori hwn yn barhad o’r dull hwnnw, ac yn adnodd unigryw ac amserol ar sut mae pobl ifanc ddigartref sy’n byw mewn tlodi trefol yn profi pandemig a chyfyngiadau symud COVID-19.

Dyma ail fap stori’r prosiect: yn 2017 ariannodd Gwobr Stephen Fry Prifysgol Dundee arddangosfa ar-lein a grëwyd gyda phobl ifanc y stryd yn Accra. Mae Tyfu i Fyny ar y Strydoedd: Map Stori gan Bobl Ifanc y Stryd yn Accra yn cynnwys adrannau wedi’u hadeiladu o amgylch y deg gallu yr oedd plant a phobl ifanc y stryd wedi’u diffinio fel allwedd i’w bywydau. Mae allbynnau eraill sydd ar gael am ddim ar-lein yn cynnwys: Papurau Briffio yn Saesneg a Ffrangeg, a’r Pecyn Hyfforddi Cyfnewid Gwybodaeth arobryn.

Mae’r ffilmiau o fap stori Harare ar gael ar YouTube ar y sianel Tyfu i Fyny ar y Strydoedd. Ar ôl gweld y canlyniad terfynol, dywedodd Shaibu: “Cymerais ran yn y casgliad o’r lluniau a’r fideos, felly yn amlwg mae gen i ragor o wybodaeth am y digwyddiadau a’r cyd-destun; fodd bynnag, gwnaeth y stori fy symud i, er fy mod i yno pan gafodd ei chreu. ‘Bolato’ yw fy marn i! (Mae’n wych!).”

Cafodd y map stori ei greu gan Tyfu i Fyny ar y Strydoedd:

 • Cyfranogwyr a chrewyr gweledol: Arnold, Claude, Denford, Fatso, Fungai, Henzo, Jojo, Jonso, Jude, Mada, Madnax, Mai ‘Future’, Mathew, Mavhuto, Ndirege, Nixon, Ralph, Ranga, Tarwirei, Taurai, Tobias, Tonderai, Yeukai, Zviko . Sylwch mai ffugenwau yw pob enw, a ddewiswyd gan y cyfranogwyr.
 • Rheolwr Prosiect, Harare: Shaibu Chitsiku, Ymddiriedolaeth Grymuso Strydoedd, Harare, Zimbabwe. Golygu ac adeiladu’r map stori: Janine Hunter, Daearyddiaeth, Prifysgol Dundee, y DU. Golygu’r ffilm ac is-deitlau: Victor Maunzeni, Ymddiriedolaeth Grymuso Strydoedd, Harare, Zimbabwe. Cyfarwyddwyr Tyfu i Fyny ar y Strydoedd:  Yr Athro Lorraine van Blerk, Prifysgol Dundee, y DU; Dr Wayne Shand, EDP Associates, y DU; a’r diweddar Fr Patrick Shanahan, StreetInvest.

Partner NGO: StreetInvest, y DU. Ariannu: Ymddiriedolaeth Backstage, y DU.
Mae hefyd erthygl Conversation UK sy’n gysylltiedig â’r map stori hwn a phodlediad Conversation Africa gyda Pasha 88.

Cyfeirnodau

 • Nussbaum, M.C. (2000). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Caergrawnt, UDA: Harvard University Press.
 • Sen, A. (1999). Development as Freedom. Gwasg Prifysgol Rhydychen, y DU, Rhydychen.
 • Rhaglen Bwyd y Byd (2019). Country Brief. WFP Zimbabwe, Ionawr 2019.

Neges wreiddiol ar gael yn y Ganolfan Ymchwil ar Deuluoedd a Pherthnasoedd.

Goruchwyliaeth: Model ar Gyfer Ymarfer

18 & 19 Ionawr 2021
9:30yb-4:30yp
Zoom
Cwrs deuddydd
Mae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o staff. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cyfuno nodi anghenion hyfforddiant a goruchwyliaeth, cefnogaeth ac arnfarnu, mewn pecyn systematig a chydlynus a fydd o fudd i’r unigolyn a’r sefydliad.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi:
Archwilio ystyr a phwrpas datblygu staff, a’r cysylltiad rhyngddo a boddhad yn y swydd a symbyliadNodi ystod o gyfleoedd ar gyfer datblygu staff, o sefydlu, gorchwyliaeth a mentora i hyfforddiantNodi ac ymarfer y sgiliau sydd ynghlwm wrth ddarparu goruchwyliaeth effeithiolYstyried rhai o’r rhwystrau – personol a threfniadol – i oruchwyliaeth effeithiol a ffyrdd o’u goresgynArchwilio sut mae goruchwyliaeth yn paratoi ar gyfer arfarnu ac yn cysylltu ag efDechrau datblygu strategaeth ar gyfer gweithredu a/neu wella goruchwyliaeth a datblygu staff yn eu sefydliad
Costiau
Aelodau, unigolion a sefydliadau bach: Pris gostyngol £170.00

Aelodau, statudol a mudiadau gwirfoddol mawr: Pris gostyngol £195.00

Dim aelodaeth: Unigolion a Sefydliadau Bach £215.00

Dim aelodaeth: Sefydliadau Statudol a Gwirfoddol Mawr £245.00

Buddion dwyffordd – Posibiliadau pobl anabl yn rôl cynhalwyr maeth

Mae prinder mawr cynhalwyr maeth yn Lloegr ac mae Prifysgol Caerwrangon wedi cynnal ymchwil i ddysgu pam nad yw pobl anabl yn cael eu dewis ar gyfer rôl cynhalwyr maeth. 

Bydd y gweminar yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil gan gynnwys fideo fer sy’n disgrifio prif faterion moesegol ac ymarferol pwnc nad yw’n denu llawer o sylw ym maes cyfleoedd cyfartal. 

Cynhaliodd y brifysgol yr ymchwil ar y cyd â rhwydwaith gwasanaethau i bobl anabl o’r enw Shaping Our Lives a Rhaglen Gydweithredol Gofal Maeth, gan astudio pedwar gwasanaeth maeth yn y sectorau statudol, preifat ac elusennol. Cynhyrchwyd y prosiect ar y cyd yn ôl dull ‘Ymchwil ar Waith’, gan newid polisïau ac arferion pan ddaeth materion i’r amlwg. 

Fe roes un asiantaeth y gorau i’r prosiect ar ôl i’w rheolwyr newydd ddweud na fydden nhw o blaid parhau. Aeth y prosiect rhagddo rhwng 2018 a 2020 o dan nawdd DRILL (Disabled Research into Independent Living and Learning) a Chronfa Fawr y Lotri Wladol. 

Gwelwyd bod sawl peth yn rhwystro pobl anabl rhag bod yn gynhalwyr maeth, er gwaetha’r ffaith bod gan lawer ohonyn nhw eu plant eu hunain ac amrywiaeth helaeth o fedrau perthnasol. Ymhlith y meini tramgwydd hynny mae rhagfarn proffesiynolion, diffyg eglurder am iechyd, prinder pobl i’w hefelychu ac ansicrwydd am hawl i fynnu budd-daliadau. 

Roedd yn anodd ennyn diddordeb asiantaethau maethu a mudiadau pobl anabl mewn prosiect y gallen ni ei weld yn un lle y byddai pawb ar ei ennill – bydd pobl anabl yn cael dod o hyd i waith, bydd rhagor o drefniadau cartrefu ar gael i blant mae angen gofal arnyn nhw a bydd anawsterau denu cynhalwyr maeth yn llai o dipyn. 

Cyflawnodd tîm yr ymchwil gynnydd ar draws y pedwar safle arbrofol a thrwy rhagor o sylw yn y cyfryngau, gan lwyddo i gyfweld 12 cynhaliwr maeth anabl sy’n dangos bod pobl o’r fath yn gallu llwyddo yn y rôl. Meddai Alison: 

“… a minnau’n gynhaliwr maeth anabl, fyddwn i byth wedi disgwyl cael cyfle i ofalu am blentyn ac arno anghenion cymhleth. Roeddwn i’n disgwyl y byddai rhaid aros am sbel ac mai dim ond achosion hawdd fyddai ar gynnig ond dyw’r asiantaeth ddim wedi gwneud hynny a phob clod iddi.” 

Meddai Jon: 

“Mae dau o blant yn byw gyda fi ers bod yn fach iawn a dydyn nhw ddim yn gweld pobl anabl yn anarferol. Dyna fantais cynhwysiant – cydraddoldeb naturiol.” 

Mae gobaith y bydd gweminarau megis menter ExChange yn helpu i ledaenu canfyddiadau’r prosiect ar draws y deyrnas. Trwy dynnu sylw at lwyddiant pobl megis Alison a Jon, dylai fod modd annog asiantaethau maethu a phobl anabl i fanteisio ar bosibiliadau helaeth cynhalwyr anabl. Mae Prifysgol Caerwrangon yn chwilio am arian i barhau â’r prosiect – mae corff maethu gwladol, CoramBAAF, wedi gofyn iddi lunio llawlyfr am gynhalwyr maeth anabl ac mae’n bwriadu cynnig hyfforddiant i asiantaethau maethu yn y maes hwn sydd heb ddenu llawer o sylw hyd yma. 

Y Dr Peter Unwin, Prifysgol Caerwrangon, Becki Meakin, Shaping Our Lives

Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysbytai

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn gadael yr ysbyty. Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ethnograffig o dîm o’r fath. Mae’n nodi sut mae natur fiwrocrataidd y tasgau arferol y mae gweithwyr cymdeithasol ysbytai yn eu cyflawni, y pwysau gan reolwyr ysbytai ac uwch reolwyr awdurdodau lleol i ryddhau cleifion yn gyflym, a cheisio cael lle i weithio ochr yn ochr â hierarchaeth gweithwyr proffesiynol ysbytai, yn creu amgylchedd heriol ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol.

Er gwaethaf yr heriau hyn, yn ystod y gwaith maes roedd yn bosibl gweld gwerthoedd gwaith cymdeithasol allweddol hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol a grymuso yn cael eu deddfu trwy arferion gweithwyr cymdeithasol, er gyda rhai cyfyngiadau. Daw’r gweminar i ben gyda dadl y gallai sgiliau ac ymrwymiad gweithwyr cymdeithasol ysbytai gael eu defnyddio mewn rôl estynedig i helpu i leihau’r nifer sy’n mynd ‘nôl i’r ysbytai a chefnogi pobl â chyflyrau iechyd tymor hir i addasu i’w hamgylchiadau a datblygu ffyrdd o amddiffyn iechyd.

Cyflwynir gan: Dr Dan Burrows, Prifysgol Caerdydd

Rhaglenni Grant Plant a Chymunedau

Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion cymorth y plant a’r oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau trwy ystod o fecanweithiau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth. Mae’n ceisio lliniaru neu gael gwared ar anfantais i bobl sy’n agored i niwed i’w galluogi i gael yr un cyfleoedd bywyd ag eraill ac felly cyfrannu at Gymru mwy cyfartal.

Mae’r CCG yn dwyn ynghyd saith rhaglen:

 • Gofal Plant a Chwarae
 • Cymunedau dros Waith a Mwy
 • Teuluoedd yn Gyntaf
 • Dechrau’n Deg
 • Y Gronfa Waddol
 • Cronfa Dydd Gŵyl Dewi
 • Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc

Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau yn cefnogi awdurdodau lleol i ystyried sut i gynnal y gwasanaethau y maent yn eu darparu’n fwy strategol trwy hyblygrwydd y grantiau hyn. Gall y rhaglenni grant gefnogi a hyrwyddo cynllunio a chomisiynu ar y cyd i wneud defnydd mwy effeithiol o gyllid CCG wrth geisio cyflawni nodau ac amcanion y rhaglenni cyfansoddol. Disgwylir y bydd y grantiau hyn yn darparu dull mwy strategol i gyfranogwyr gyflawni ar gyfer y rhai sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Ewch i Gyngor ac arweiniad Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg ar gyfer COVID-19.

Astudiaethau achos

Ceredigion

**Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Cwrs hanner dydd

Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi.

Sut mae cynnal diddordeb cyfranogwyr wrth rannu hyfforddiant, cyflwyniadau, neu ddigwyddiadau cymdeithasol ar-lein.

Cyflwyniad annhechnegol i wella ymgysylltiad wrth gyflwyno neu hyfforddi ar-lein.

Mae’r cwrs yma’n addas ar gyfer hyfforddwyr, gweithwyr cymorth i deuluoedd, gweithwyr ieuenctid neu unrhyw un sy’n ymgysylltu â grwpiau o oedolion a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae cynnwys a dyfeisio gêmau, cwisiau a gweithgareddau eraill ar-lein er mwyn hybu dysgu a chyfranogiad. Byddwn ni’n edrych ar sut gall dysgwyr gydweithio ac anodi diagramau ar y cyd, defnyddio’r bwrdd gwyn, a rhoi cyfle i ddysgwyr weithio mewn grwpiau llai trwy’r nodwedd ystafelloedd ymrannu. Byddwn ni’n edrych ar sut mae defnyddio ffonau symudol; i bleidleisio mewn arolygon, i ateb cwestiynau ar-lein, ac i hyrwyddo adborth.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys awgrymiadau i hybu cwrteisi ac arfer diogel ar-lein. Bydd y dysgwyr yn archwilio ffyrdd o sicrhau bod yr hyfforddwr yn cadw rheolaeth ar yr amgylchedd dysgu, ac yn cadw’r hyfforddiant yn ddiogel ac yn saff i bawb. Byddwn ni’n edrych ar y defnydd o sgwrsio ar-lein, ei fanteision a’i wendidau, a sut mae ei ddefnyddio’n fwy effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cymharu platfformau fel Zoom, Blackboard a Teams, yn ogystal ag edrych ar sut mae defnyddio elfennau ychwanegol ac wedi’u mewnosod fel; Mentimeter, Socrative, Ahaslides, Slido a Padlet.

Byddwn ni’n edrych ar y trefniadau gorau ar gyfer cyflwyno hyfforddiant ac yn ystyried un sgrîn o gymharu â sgriniau lluosog, manteision cysylltiad cêbl o gymharu â di-wifr, yn ogystal â’r maint delfrydol ar gyfer grwpiau a beth i’w wneud pan fydd pethau’n mynd o chwith.

Mae Jon Trew wedi bod yn cyflwyno hyfforddiant diogelu ers bron degawd, ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel efengylydd digidol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Ni fydd Ffurflenni Archebu heb rif archeb brynu yn cael eu prosesu mwyach. Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Book now

Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a braw greu bygythiadau i’n hymdeimlad o ddiogelwch, a chreu teimladau o dristwch dwys, a’n bod yn colli pŵer a rheolaeth yn ein bywydau. Wrth i’r Deyrnas Unedig ddechrau llacio’r cyfyngiadau ar symud, bydd ymarferwyr o bob cyd-destun yn ailgysylltu â’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Ar yr adeg hon, rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio helpu plant i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd yn eu bywydau yn ystod y misoedd diwethaf, ac i weithwyr proffesiynol fedru cynllunio ar gyfer llacio’r cyfyngiadau.

07/01/2021
09:30 – 12:30