Mynd i’r afael â rhai o’r heriau y mae pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn eu hwynebu wrth gyrchu cymorth lles

Cyfarfu Leicestershire Cares â Jon Ashworth AS, Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros Waith a Phensiynau, i egluro’r heriau a gofynion ein polisi

Ers blynyddoedd lawer, mae Leicestershire Cares wedi gweithio gyda chynghorau lleol, busnesau, y gymuned a phobl sy’n gadael gofal i gynorthwyo pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal i gael sefydlogrwydd a hapusrwydd yn eu bywydau. Mae eu hymgyrch bresennol yn adeiladu ar eu llwyddiannau, a’i nod yw newid polisïau lles er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth gyrchu Credyd Cynhwysol a mathau eraill o gymorth lles.

Bob blwyddyn mae’n rhaid i gannoedd o bobl ifanc wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar yr un pryd ag y maent yn symud allan o ofal a mynd i fyw’n annibynnol. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael trafferthion ariannol wrth iddynt aros am y cyfnod o bum wythnos cyn derbyn eu taliad cyntaf, gan nad oes gan y rhan fwyaf ohonynt deulu i ddibynnu arnynt am gymorth.

Mae heriau eraill yn cynnwys rheoli taliadau misol (yn hytrach nag wythnosol) er mwyn osgoi mynd i ôl-ddyledion neu ddyled; rheoli cartref ar y gyfradd o dan 25 oed ar gyfer Credyd Cynhwysol; a gorfod esbonio’u sefyllfa sawl tro gwahanol i hyfforddwyr gwaith gwahanol. Mae pobl sy’n gadael gofal hefyd deirgwaith yn fwy tebygol o gael eu cosbi na hawlwyr eraill.

Cyfarfu Leicestershire Cares â Luke Evans AS

Mae Leicestershire Cares yn gweithio gyda grŵp o’i phobl ifanc ar brosiect o dan arweiniad y Sefydliad Dysgu a Gwaith, i godi ymwybyddiaeth o’r materion hyn a darbwyllo ASau lleol, awdurdodau lleol a Chanolfannau Byd Gwaith i wneud newidiadau i wella’r sefyllfa.

Ynghyd â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith, maent wedi datblygu chwe gofyniad polisi allweddol rydym eisiau eu gweld yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer pobl sy’n gadael gofal:

  1. Penodi arweinydd dynodedig ym mhob Canolfan Byd Gwaith, sy’n canolbwyntio ar bobl sy’n gadael gofal
  2. Cyflwyno ‘nod’ system ar gyfer pobl sy’n gadael gofal pan fônt yn mynd i’r system les
  3. Dylai pob unigolyn sy’n gadael gofal fod â hawl i Gredyd Cynhwysol ar y gyfradd ar gyfer pobl dros 25 oed
  4. Yr hawl i grant taliadau ymlaen llaw (nid benthyciad) fel nad oes rhaid i chi dalu hyn yn ôl
  5. Protocol uwchgyfeirio cam wrth gam, clir ar gyfer cyflwyno cosbau, fel na ellir cosbi pobl sy’n gadael gofal heb ymgynghori â’u cynorthwyydd personol yn gyntaf
  6. Dylai pawb sy’n gadael gofal fod yn esempt rhag talu’r dreth gyngor, nes eu bod yn 25 oed

Gallwch wrando ar bobl ifanc yn siarad am y materion hyn yn eu pennod newydd sbon o Fostering a New Approach, eu podlediad am y profiad o fod mewn gofal.

Hyd yn hyn, mae eu pobl ifanc wedi cwrdd ag ASau, cynghorwyr a staff gwasanaethau plant lleol yng Nghyngor Dinas Caerlŷr a Chyngor Sir Swydd Gaerlŷr i feithrin consensws a chefnogaeth dros ein gofynion polisi ar draws y pleidiau gwleidyddol lleol.

“Yn aml, nid oes gan bobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal deulu i ddibynnu arnynt am gyngor neu gymorth ariannol, felly mae’n hynod bwysig ein bod yn cael yr help sydd ei angen arnom oddi wrth y llywodraeth a’n hawdurdod lleol. 
Bydd ein chwe gofyniad polisi yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd bywyd pobl sy’n gadael gofal, ac yn cael gwared ar lawer o’r straen sy’n gysylltiedig â byw ar fudd-daliadau a rheoli cartref mor ifanc.
Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol ym maes gwasanaethau plant a Chanolfannau Byd Gwaith ledled Caerlŷr a Swydd Gaerlŷr, yn ogystal â llunwyr polisi cenedlaethol, i wireddu’r newidiadau hyn ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.”

Casey, person ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal