Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig 

Eva Alisic, Prifysgol Melbourne.

Mae’r sesiwn hon yn rhoi mewnwelediadau ymchwil ynghylch plant sydd wedi cael profedigaeth oherwydd trais domestig angheuol. Mae hefyd yn cynnig gofod myfyrio i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda thrawma a galar ymhlith plant yn ehangach. Pan fydd rhiant yn cael ei ladd oherwydd lladdiad domestig, mae’r plant dan sylw yn aml yn profi colledion lluosog: mae un rhiant wedi marw, mae’r llall dan glo, ar ffo neu wedi marw trwy hunanladdiad, ac mewn llawer o achosion mae’r cartref yn safle trosedd bellach. Yn dilyn hynny, mae penderfyniadau sylfaenol ynghylch ble i fyw, p’un ai i ddod i gysylltiad â’r troseddwr, gofal iechyd meddwl ac opsiynau cymorth eraill yn cael eu gwneud gan aelodau’r teulu a gweithwyr proffesiynol. Bydd Eva yn trafod yr hyn yr ydym yn ei wybod ar hyn o bryd am amgylchiadau ac anghenion plant, yn enwedig o’u safbwynt eu hunain. Ar ôl hyn, bydd Eva yn cyflwyno adnodd ar-lein sydd ar gael am ddim ar gyfer ymarfer myfyriol. Mae’n canolbwyntio ar brofiad byw person ifanc sy’n rhannu ei stori mewn darnau sain a fideo cryno, gan wahodd myfyrdod ar sut y gallwn fod mor blentyn-ganolog â phosibl pan fydd popeth yn cael ei droi wyneb i waered gartref.  

Eva Alisic (hi) 

Athro Cyswllt, Trawma ac Adferiad Plant (Cymrawd y Fonesig Kate Campbell a Chymrawd y Dyfodol ARC) 

Cyfarwyddwr Cyswllt, Uned Lles Plant a Chymunedau  

Canolfan Tegwch Iechyd, Ysgol Poblogaeth ac Iechyd Byd-eang Melbourne  

Rwy’n cydnabod pobl Aboriginal ac Ynys Torres Strait fel Pobl Gyntaf a Cheidwaid Traddodiadol Awstralia. Rwy’n parchu eu Hynafiad yn y gorffennol, y presennol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg, ac rwyf wedi ymrwymo i wneud cyfraniad cadarnhaol at les eu pobl ifanc. 

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.