Ar y 31 o Fawrth 2018, nifer y plant mewn gofal yng Nghymru oedd 6,407 sy’n gynnydd o 8% ers y flwyddyn flaenorol. Mae plant a phobl ifanc mewn gofal ac ymadawyr gofal yn cael eu cydnabod fel grŵp lleiafrifol ac yn aml nodweddir eu taflwybrau gan brofiadau cynnar o brofedigaeth, anawsterau teuluol, adfyd plentyndod, ansefydlogrwydd a symudiadau lleoliad, labelu, perthnasoedd anodd ag athrawon a gweithwyr cymdeithasol, academydd isel. cyrhaeddiad, diweithdra, iechyd meddwl gwael, materion cyffuriau ac alcohol a digartrefedd.

Mewn ymateb i’r materion hyn comisiynodd Llywodraeth Cymru astudiaeth a gynhaliwyd gan Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE). Ers hynny mae CASCADE wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu adnodd cymuned ymarfer ar-lein i wella profiadau addysgol plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yng Nghymru – ExChange: Gofal ac Addysg. Mae’r adnodd yn darparu ‘siop-un-stop’ ddefnyddiol i ymarferwyr, gofalwyr maeth, athrawon, ymchwilwyr, a phlant a phobl ifanc â phrofiad gofal ar gyfer gwybodaeth sy’n ymwneud â gwella canlyniadau mewn gofal ac addysg. Mae’r adnoddau’n cynnwys:

Mae rhai enghreifftiau o’n hadnoddau isod ond gallwch ddod o hyd i ragor yn ExChange: Gofal ac Addysg ac rydym bob amser yn edrych i gynnal mwy o adnoddau os hoffech gyfrannu, cysylltwch â ni ar contact@exchangewales.org.