Beth yw chwarae a pham ei fod yn bwysig? Mae’r daflen wybodaeth hon yn ceisio llunio’r datganiadau uchaf eu parch ar chwarae i ddarparu dadansoddiad cynhwysfawr. Dadlwythwch y daflen wybodaeth

2021

Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar (CEYRIS)

Datblygodd Iechyd Cyhoeddus yr Alban Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar (CEYRIS) i ddysgu mwy am y profiad o COVID-19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig, a’u heffaith ar ein plant ifanc (2-7 oed) yn yr Alban. Cynhaliwyd y cylch cyntaf o CEYRIS rhwng 22 Mehefin a 6 Gorffennaf 2020. Roedd yr Alban newydd symud i Gam 1 y ‘map’ ymadfer (gwefan allanol) ac roedd y cyfyngiadau yn newid yn gyflym.

Adroddiadau a chanfyddiadau cylch 1

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i’r arolwg gyda thros 11,000 o rieni a gofalwyr plant o bob rhan o’r Alban yn ymateb. Y bwriad yw ailadrodd yr arolwg i’n helpu i ddeall sut mae pethau’n newid i’n plant ifanc a’n teuluoedd wrth i amser fynd yn ei flaen. Rydym ni wedi cyhoeddi cyfres o adroddiadau yn cyflwyno canfyddiadau cylch gyntaf CEYRIS:

 • Adroddiad Cefndir – cyd-destun cenedlaethol COVID-19, methodoleg yr arolwg, cynrychioldeb y data, demograffeg y cyfranogwyr
 • Adroddiad 1 – Ymddygiadau allweddol mewn plant yn yr Alban yn ystod COVID-19
 • Adroddiad 2 – Chwarae a dysgu plant, defnyddio mannau awyr agored a rhyngweithio cymdeithasol yn ystod COVID-19 yn yr Alban
 • Adroddiad 3 – Profiad rhieni a gofalwyr yn ystod COVID-19 yn yr Alban
 • Adroddiad 4 – Canfyddiadau llawn cylch gyntaf CEYRIS. Dadansoddiad manwl yn dangos effaith COVID-19 yn ôl grŵp incwm, cartrefi ag un oedolyn, teuluoedd mwy o faint a theuluoedd yn byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol tymor hir.
 • Papur briffio – crynodeb byr o’r prif ganfyddiadau a geir yn Adroddiad 4 cylch gyntaf CEYRIS.
 • Mynd i adroddiadau CEYRIS

Adroddiadau a chanfyddiadau cylch 2

Cynhaliwyd ail gylch Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020 i ganfod sut mae COVID-19 yn dal i effeithio ar blant 2-7 oed yn yr Alban.

Ceir trosolwg o’r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn sy’n cwmpasu’r themâu canlynol:

 • ymddygiadau allweddol
 • chwarae a dysgu plant, defnyddio mannau awyr agored a rhyngweithio cymdeithasol
 • profiad rhieni a gofalwyr yn ystod COVID-19 yn yr Alban
 • profiad o COVID-19 a mesurau rheoli heintiau penodol.
 • Mynd i adroddiad cylch 2 CEYRIS

Ewch i adroddiadau CEYRIS rownd 2

2020

Child Neglect in Schools: Messages for interprofessional safeguarding practice

Dr Victoria Sharley, School for Policy Studies, University of Bristol

2019

Professor Sonia Livingstone FBA, London School of Economics (2020). Can We Realise Children’s Rights In A Digital World?

Centre for Research on Children & Families (2019). Making a Difference for Children and Families. Annual report 2018-2019

Palacios, J., Rolock, N., Selwyn, J., & Barbosa-Ducharne, M. (2019). Adoption breakdown: Concept, research, and implications. Research on Social Work Practice, 29(2), 130–142. 

Evans, R.et al. 2019. Adolescent self-harm prevention and intervention in secondary schools: A survey of staff in England and Wales. Child and Adolescent Mental Health 24(3), pp. 230-238.

Jones, L. 2019. Remaining in Foster Care After Age 18 and Youth Outcomes at the Transition to Adulthood: A Review. Families in Society, 100(3), pp. 260–281.

Laverty, A. A., Filippidis, F.T., Taylor-Robinson, D. et al. 2018. Smoking uptake in UK children: analysis of the UK Millennium Cohort Study. Thorax, 74(6), pp.607 

Mowat, J. G. 2019. Exploring the impact of social inequality and poverty on the mental health and wellbeing and attainment of children and young people in Scotland. Improving Schools, 22(3), pp. 204–223.

Khouja, J.N., Munafò, M.R., Tilling, K. et al.2019. Is screen time associated with anxiety or depression in young people? Results from a UK birth cohort. BMC Public Health 19.

Dr Jenny Smith and John Hamer. A system mapping approach to understanding child and adolescent wellbeing​ (2019). Department for Education.

APPG on Youth Affairs. National youth Agency. Youth Work Inquiry. Final Report. April 2019.

Children’s Commissioner for Wales. What Now?

Darllen yr adroddiad crynhoi llawn

Gillen, A. M., Kirby, K., McBride, O., McGlinchey, E., & Rushe, T. (2019). Comparing Self-Harm (SH) Thoughts and Behaviours Among a Community Sample of Younger and Older Adolescents in Northern Ireland. Child Care in Practice, 25(2), 189-199.

Allweddeiriau: Ymosodiad cynnar, hunan-niweidio sydd dim yn marwol, cyfraddau mynychder, iau and glasoed hyn

Darllenwch yr erthygl

Cody, C., & D’Arcy, K. (2019). Involving Young People Affected by Sexual Violence in Efforts to Prevent Sexual Violence in Europe: What is Required?. Child Care in Practice, 25(2), 200-214.

Allweddeiriau: Cyfraniad Ieuenctidtrais rhywiolcamfanteisio plentyn rhywiolmoesau

Healthy and happy. School impact on pupils’ health and wellbeing. June 2019

2018

Lydia Marshall and Neil Smith. National Centre for Social Research (2018). Supporting mental health in schools and colleges: Pen portraits of provision

John, A., Glendenning, A. C., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., … & Hawton, K. (2018). Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in children and young people: systematic review. Journal of medical internet research, 20(4).

Allweddeiriau: seiber-fwlio, ymddygiad sy’n hunananfu, hunanladdiad, ceisio hunanladdiad, meddwl am hunanladdiad

Davies, H., & Christensen, P. (2018). Sharing spaces: children and young people negotiating intimate relationships and privacy in the family home. Families, Intergenerationality, and Peer Group Relations, 27-49.

Allweddeiriau: Agosatrwydd, Preifatrwydd, Teulu, Gofod, Gofodau, Amser, Cartref, Ymgorffori/corff 

Leu, A., Frech, M., & Jung, C. (2018). “You don’t look for it”—A study of Swiss professionals’ awareness of young carers and their support needs. Health & social care in the community, 26(4), e560-e570.

Allweddeiriau: ymwybyddiaeth, grwpiau ffocws, offerynnau ymarfer, gofalwyr sy’n oedolion ifanc, gofalwyr ifanc

Stanley, N., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., Lanau, A., & Överlien, C. (2018). Pornography, sexual coercion and abuse and sexting in young people’s intimate relationships: a European study. Journal of interpersonal violence, 33(19), 2919-2944.

Allweddeiriau: trais ar ddêt, trais domestig, dioddefwyr llencynnaidd, ymosod rhywiol, y rhyngrwyd a cham-drin, pornograffi, secstio

2016

Looked after children, care leavers and risk of teenage conception; findings from Wales: Summary of a National Response (2016). Dr Marion Lyons, Zoe Couzens, Dr NoelCraine, Sarah Andrews, Rhiannon Whitaker.