Mae Llysgenhadon Gwych yn gynllun gan Gomisiynydd Plant Cymru sy’n anelu at hyrwyddo hawliau plant ac UNCRC mewn ysgolion.

Sut mae’n gweithio

Gofynnir i ysgolion ethol dau Lysgennad Gwych ar ddechrau pob blwyddyn. Mae gan Lysgenhadon Gwych dair swydd. Sef:

  • Rhoi gwybod i ddisgyblion eraill yn eu hysgol am y Comisiynydd a’i phwerau
  • Sicrhau bod disgyblion eraill yn gwybod am hawliau plant o dan UNCRC.
  • Gwneud cenadaethau arbennig dros y Comisiynydd yn eu hysgol – mae’r rhain yn llywio gwaith ein swyddfa ac yn cael effaith wirioneddol ar ein gwaith ac ar hawliau plant yng Nghymru

5 rheswm dros ymuno

  • Mae gwybodaeth a gesglir drwy’r cynllun yn bwydo’n uniongyrchol i’n gwaith, sy’n golygu bod ein Llysgenhadon Gwych yn cael effaith wirioneddol ar hawliau plant yng Nghymru.
  • Mae’r cynllun yn cynnig ffordd gyffrous a rhyngweithiol i blant yn eich ysgol ddysgu am eu hawliau, yn unol ag UNCRC , sy’n sail i weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg.
  • Mae’r cynllun yn cefnogi Pedwar Diben y cwricwlwm i Gymru, gan ddarparu cyfleoedd ystyrlon i blant ddatblygu’n unigolion iach, hyderus a chymryd rhan fel dinasyddion egwyddorol, gwybodus yn eu hysgol ac ar lefel genedlaethol.
  • Mae’r cynllun yn cefnogi ysgolion i ddatblygu eu hymagweddau at Les a Gofal, Cymorth ac Arweiniad, fel sy’n ofynnol gan Fframwaith Arolygu Estyn 2022.
  • Mae’n rhad ac am ddim!

Maen nhw hefyd wedi llunio rhestr o Gwestiynau Cyffredin i roi mwy o wybodaeth i chi.