Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig

Croeso i Gynhadledd Haf ExChange Cymru 2022.  Bydd yr holl adnoddau sy’n gysylltiedig â’r gynhadledd yn cael eu diweddaru yma.
Dilynwch y gynhadledd ar Twitter: #ExChangeDV

Webinars

Pan fydd popeth yn cael ei droi beniwaered gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig

Yr Athro Eva Alisic, Ysgol Poblogaeth ac Iechyd Byd-eang Melbourne

Dyma gam-drin:
Profiadau menywod ifanc
o orfodaeth rywiol

Dr Ceryl Teleri Davies,
Prifysgol Bangor

Trais yn erbyn oedolion hŷn – agweddau sy’n pontio’r cenedlaethau o safbwynt cam-drin, esgeulustod a chamfanteisio

Professor Bridget Penhale,
University of East Anglia.

Cam-drin Domestig: yr
effaith ar blant a
chefnogi’r broses o adfer

Sophie Bell aWendy Pimblett, Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC).

Fideos
Gallwch chi weld dolenni ar gyfer holl adnoddau fideo’r gynhadledd hon yma. Gallwch chi hefyd ddod o hyd i bob un o fideos y gynhadledd ar restr chwarae YouTube.

Diwedd
y gosb gorfforol
 yng Nghymru

Yr Athro Sally Holland, Prifysgol Caerdydd, a chyn-Gomisiynydd Plant Cymru

Adnabod a blaenoriaethu systematig ar gyfer y sawl sy’n cyflawni cam-drin domestig, a hynny i gynnal ymyriadau wedi’u targedu

Yr Athro Amanda Robinson,
Prifysgol Caerdydd

Dysgu yn sgîl dynladdiad domestig a hunan-ladd gan ddioddefwyr tybiedig yn ystod pandemig Covid-19

Katie Hoeger, Dadansoddwr y Rhaglen Gwybodaeth ac Ymarfer Bregusrwydd (VKPP), Prifysgol Rhydychen

Fideo Cloi’r Gynhadledd


Yazmin Khan, Dadansoddwr y Rhaglen Gwybodaeth ac Ymarfer Bregusrwydd (VKPP)

Podlediadau
Mae’r gynhadledd hon yn cyflwyno dau rifyn arbennig o sgyrsiau CASCADE. Gallwch chi hefyd wrando ar blatfformau ffrydio.

Hanesion goroeswyr:
Sgwrs yng nghwmni goroeswyr cam-drin domestig

Vicky Lang
Cymorth i Fenywod Cymru

Rhwydwaith Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

Dr Sarah Wallace a’r Athro Emily Underwood-Lee

Blogiau

‘Plant: y dioddefwyr anweledig?’ 
Galwadau am well cymorth ar gyfer cam-drin domestig i blant ledled Cymru

Elinor Crouch-Puzey,
NSPCC

Hanesion goroeswyr: Cam-drin domestig
– byw mewn gofal a fy nhaith bersonol

Emilia Meissner, Gweithiwr Prosiect, ar ran mam ifanc sy’n rhan o Brosiect Undod

Cymhleth neu Ddyrys: Gwerthuso rhaglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan

Dr Helen Richardson Foster a’r Athro Christine Barter, Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn

Busnes pawb yw’r hyn sydd ynghudd – grymuso pobl sy’n gweld yr hyn sy’n digwydd i bobl eraill sydd wedi dioddef cam-drin domestig

Bryony Parry,
Uned Atal Trais Cymru

creadigol

hwn yng nghwmni
Artist Proffesiynol ar ei phrosiect Disappearing Women

Henny
Beaumont

Rhyddhau portreadau a fideos
yn
Disappearing Women

Henny
Beaumont

Ydych chi’n gallu fy ngweld i?

Dewis Dewi

Lleisiau sydd Ynghudd

(Ffilm i Ymarferwyr) Dewis Dewi

Adnoddau

Adnoddau
Bydd yr holl adnoddau sy’n gysylltiedig â’r gynhadledd yn cael eu diweddaru yma.