Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gyda Dr Paul Rees, yn tynnu ar astudiaeth a ystyriodd brofiadau a barn 165 o unigolion allweddol sy’n ymwneud â neu’n profi cyswllt teulu genedigaeth dan oruchwyliaeth mewn canolfan gyswllt a nodwyd yng Nghymru.

Mae pwysigrwydd perthnasoedd teuluol wedi’i ymgorffori mewn deddfwriaeth ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. I lawer o blant mewn gofal, mae maint y cyswllt sydd ganddynt â’u teulu biolegol yn gyfyngedig. Wrth i nifer y bobl ifanc sy’n mynd i ofal barhau i gynyddu, mae’r angen i ddeall yn well sut i wella a hyrwyddo perthnasoedd rhwng pobl ifanc a’u teulu. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried bod gan gyswllt y potensial i effeithio ar les pobl ifanc a’r cynlluniau tymor hwy a wneir. Fodd bynnag, nid oes digon o ganllawiau ynghylch beth yw cyswllt cadarnhaol a sut i hyrwyddo cyswllt o’r fath.

Fe wnaeth y fethodoleg fabwysiedig alluogi ceisio barn pobl ifanc, aelodau o’r teulu, gofalwyr, goruchwylwyr cyswllt a gweithwyr cymdeithasol. At hynny, er mwyn archwilio natur ddeinamig cyswllt dan oruchwyliaeth goramser.

Gwelwyd bod ffactorau fel cyfathrebu, cefnogaeth, gwybodaeth, cyd-destun, cysondeb ac agweddau tuag at gyswllt yn cael effaith fawr ar brofiad ac ansawdd cyswllt. Cawsom ein taro gan y gydberthynas rhwng y ffactorau allweddol hyn a’u potensial i newid canfyddiad a phrofiad cyswllt dros amser. Dangoswyd yn glir y gwahaniaeth mewn safbwyntiau a phrofiadau rhwng y gwahanol grwpiau allweddol, a’r gwerth o ddeall y profiad hwn o wahanol safbwyntiau.

Y gobaith yw y bydd egluro beth yw cyswllt teulu genedigaeth positif, a nodi pa ffactorau sydd â’r tueddiad i hyrwyddo cyswllt o’r fath, yn cynorthwyo myfyrwyr ac ymarferwyr i feddwl am blant dan ofal a’u goruchwylio yn gadarnhaol.

Pennod 9

Plant a Phobl Ifanc yn ‘Edrych ar Ôl’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru

Dyma’r blog diweddaraf mewn cyfres sy’n ymwneud â’r llyfr a ryddhawyd yn ddiweddar “Children and Young People‘ Looked After ’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru ”. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn uwchlwytho postiadau blog gan awduron y bennod.

Dewch o hyd i’r blogiau eraill yn y gyfres hon ar ein tudalen blog!