Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

18.11.2021

Nod y cwrs hwn yw:

  • Meddu ar ddealltwriaeth o faterion LHDTC
  • Dysgu ffyrdd o gefnogi pobl ifanc LHDTC
  • Casglu gwybodaeth am ddiogelu pobl ifanc LHDTC
  • Caffael sgiliau ymarferol o ran adnabod pobl ifanc sydd mewn sefyllfa fregus o ran Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut gall eu gwaith gefnogi pobl ifanc LHDTC. Archwilio tueddiadau newydd o ran hunaniaeth rhywedd a rhywioldeb a sut mae hynny’n effeithio ar ymarfer.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Adborth gan Gyfranogwyr:

“Roedd Mike yn addysgiadol iawn ac yn hawdd mynd ati”

“Nawr yn gallu siarad yn agored heb ofni beirniadu/troseddu”

“Roedd yr hyfforddwr Mike yn wych, yn llawn gwybodaeth ac yn ei gwneud yn ddiddorol. Rwyf hefyd wedi mwynhau’r fideos. Rwy’n eu gweld yn ddefnyddiol iawn”

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.