Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

6 Ionawr 2022
09:30 – 16:00

Cwrs undydd
Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar faterion LHDT a phobl ifanc. Y broses o ddod allan, materion megis bwlio, hunaniaeth rhywedd a rhywioldeb i bobl ifanc. Sut mae cefnogi pobl ifanc, p’un a ydyn nhw’n hoyw, yn lesbiaidd, yn ddeurywiol, yn drawsrywiol neu’n cwestiynu. Bydd yn delio â materion megis diogelu, hunan-niweidio, camddefnyddio sylweddau a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant. Fe’i cynhelir gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.