Hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal 

A minnau’n Gomisiynydd annibynnol Pobl Hŷn Cymru, fy rôl i yw amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Mae hyn yn rhan annatod o’m holl waith a’m blaenoriaethau — o fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail oedran, atal camdriniaeth, i alluogi pobl i heneiddio’n dda. Ar adegau yn ein bywydau gall fod yn arbennig o bwysig ein bod yn gwybod ein hawliau — ac un o’r adegau hyn yw pan fyddwn ni, neu rywun yr ydym yn ei garu, yn symud i gartref gofal.  Read More

Rôl Fforwm Gofal Cymru yn rhannu arferion gorau ac eiriolaeth

Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru  Mae darparwyr gofal yng Nghymru yn griw amrywiol: sefydliadau bach, lleol, teuluol; corfforaethau mawr ar draws y DU; elusennau; cymdeithasau tai – a dim ond crafu’r wyneb yw hyn… mae Fforwm Gofal Cymru yn dwyn ynghyd 450 o ddarparwyr gofal cofrestredig i rannu arferion da a phroblemau. Rydym ni’n eiriol… Read More