Cyflwr hawliau merched yn y DU

Cipolygon cynnar ar effaith y coronafeirws pandemig ar ferched – Cynllun Rhyngwladol

Mae pandemig y coronafeirws yn parhau i ledaenu ar draws y byd,
gan gynnwys yr argyfwng iechyd gwaethaf mewn cenhedlaeth. Cafodd ei adnabod gyntaf ym mis Tachwedd 2019, mae bellach yn herio llawer o’r gwledydd cyfoethocaf yn y byd, ac Ewrop a Gogledd America yw’r canolbwyntiau cyfredol.

Mae achosion yn cynyddu ymhlith rhai o’r gwledydd tlotaf, lle mae systemau iechyd yn fregus ac mae’r gallu i leddfu’r goblygiadau economaidd a chymdeithasol yn gyfyngedig.

Er bod iechyd plant yn ymddangos fel eu bod yn cael eu heffeithio’n llai uniongyrchol gan y coronafeirws nag oedolion, bydd effaith y pandemig ar blant, a merched yn enwedig, yn barhaus.

Plant dan ofal yng Nghymru

Ar 31 Mawrth 2019, roedd yna 6,845 o blant dan ofal yng Nghymru, cynnydd pellach o 440 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae’r bwlch rhwng y gyfradd o blant dan ofal yng Nghymru a rhannau eraill o’r DU wedi parhau i ledu.

Yng Nghymru, er bod y mwyafrif o Awdurdodau Lleol wedi gweld cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal, mae amrywiad sylweddol; ac mae rhai wedi profi gostyngiad yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal ers 2014. Drwy ddefnyddio data a gyhoeddwyd, mae’r gyfres hon o friffiadau’n ystyried beth allwn ni ddweud am y ffactorau sy’n sbarduno’r tueddiadau hyn, ac yn diweddaru’r adroddiad cynharach, Dadansoddiad o Ffactorau sy’n Cyfrannu at Gyfraddau Uwch o Ofal yng Nghymru.

  1. Plant dan ofal yng Nghymru: Tueddiadau
  2. Plant dan ofal yng Nghymru: Ffactorau sy’n cyfrannu at gyfraddau amrywiol
  3. Plant dan ofal yng Nghymru: Llifoedd i mewn i ofal ac allan ohono