Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Beth yw DEEP?

Mae DEEP yn ddull cyd-gynhyrchu o gasglu, archwilio a defnyddio mathau amrywiol o dystiolaeth (tystiolaeth ymchwil, doethineb ymarferwyr a safbwyntiau pobl â phrofiad o fyw) mewn dysgu a datblygu trwy ddefnyddio dulliau stori a deialog.

Mae Fframwaith Perfformiad a Gwella Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a’u partneriaid ddangos sut y maent yn defnyddio tystiolaeth wrth ymarfer, cynllunio a llunio polisïau a mynd y tu hwnt i ddangosyddion perfformiad i archwilio profiad a chanlyniadau’r bobl y maent yn eu cefnogi.

Gall defnyddio dulliau DEEP gefnogi pobl sy’n gweithio ar draws gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol gyda’r ddealltwriaeth a’r offer i ddarparu gofal a chymorth sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd.

Gellir archebu pob sesiwn isod trwy’r ddolen:

TeitlAm beth mae’n sônDyddiad
Rhannu tystiolaeth gyda ffocws ar rhifau Dysgwch sut i rannu tystiolaeth feintiol sy’n seiliedig ar rifau mewn ffordd sy’n ennyn diddordeb calonnau a meddyliau trwy ddefnyddio straeon, delweddau a dulliau creadigol eraill23 Ebrill
Arwain dysgu a datblygu gan ddefnyddio tystiolaeth: Cwrs Catalydd DEEP Dysgwch am egwyddorion a dulliau gweithredu DEEP a sut i ddefnyddio offer ymarferol ar gyfer dysgu ar y cyd30 Ebrill – 16 Gorffennaf
Casglu a defnyddio tystiolaeth yn ymarferol: egwyddorion DEEP Archwiliwch yr 8 egwyddor sy’n sail i’r dull DEEP sy’n canolbwyntio ar bobl o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu8 Mai
Gofal sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd: y fframwaith SynhwyrauDysgwch am ofal sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd a llesiant rhyngddibynnol drwy archwilio’r chwe ‘Synnwyr’, a sut y gallant greu amgylcheddau gofal a dysgu cyfoethog23 Mai
Arfer adlewyrchol a chydgynhyrchu: cymuned ymholi Dysgwch sut i gefnogi pobl i archwilio pynciau mewn ffordd sy’n gynhwysol, ond eto’n gwerthfawrogi ac yn cefnogi anghytundeb myfyriol5 Mehefin
Ymarfer a dysgu myfyriol: eiliadau hud ac eiliadau trasigDeall sut i gasglu ‘eiliadau hud’ ac ‘eiliadau trasig’ pobl a sut y gellir defnyddio’r straeon hyn fel catalydd, ar gyfer dysgu a datblygu yn ymarferol13 Mehefin
Arfer adfyfyriol a gwerthuso: newid mwyaf arwyddocaolDysgwch hanfodion techneg y Newid Mwyaf Arwyddocaol, yr egwyddorion a’r arferion o gasglu straeon a’u harchwilio mewn paneli dewis stori i’w gwerthuso20 Mehefin
Gwerthuso gofal sy’n canolbwyntio ar y person
Cyflwyniad i arolwg PERCCI
Archwilio themâu allweddol gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a sut y datblygwyd offeryn arolwg PERCCI a sut y gellir ei ddefnyddio’n ymarferol27
Mehefin