Ein Taith

Mae Youth Cymru ar ddechrau taith newydd; mae llawer wedi newid dros yr  fisoedd diwethaf i bob un ohonom ac fel sefydliad sydd â’r nod pennaf o fudd i fywydau pobl ifanc rydym am weithredu nawr i sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl ifanc yng Nghymru. Mae angen adnewyddu ein strategaeth gyfredol ac mae hwn yn gyfle i sicrhau bod ein gwaith yn y dyfodol yn adlewyrchu tirwedd y dyfodol, cyd-destun ac anghenion pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru.Rydyn ni am roi cyfle i’n haelodau a’n partneriaid sicrhau ein bod ni’n clywed yr hyn sydd ei angen arnoch chi ac yn gwybod beth yw eich barn chi. Rydym am ddechrau a pharhau â sgwrs sydd nid yn unig yn helpu i greu ac adeiladu ein strategaeth ond hefyd yn creu momentwm, dyfodol a buddion cadarnhaol i bob person ifanc a gweithiwr ieuenctid yng Nghymru.“Mae’r rhain yn amseroedd digynsail” ac mae angen i’n gwaith nawr ac yn y dyfodol roi ein haelodau, ein partneriaid a’n pobl ifanc yn ganolog i’n gweithgareddau, ein cynlluniau a’n gwaith; rydym am osod uchelgeisiau newydd i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn rhan o’r ateb i’r problemau sy’n bodoli yn yr amseroedd cymhleth, ansicr ac annifyr hyn.

Rydym angen eich mewnbwn

Rydym yn ymwybodol bod llawer yn wynebu amgylchiadau anodd iawn ar hyn o bryd, felly er yr hoffem i bobl ymgysylltu â’n hymgynghoriad parhaus ni fydd unrhyw ffordd waharddedig o wneud hyn. Byddwn yn anfon holiaduron a gwahoddiad i weithdai a seminarau ond byddem hefyd yn croesawu galwad ffôn, e-bost neu gyfathrebu trwy ein cyfryngau cymdeithasol.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn creu sawl cyfle i barhau â’r sgwrs am ein cyfeiriad yn y dyfodol, ein perthynas â chi ein partneriaid, aelodau a chydweithwyr a’r gwaith y mae angen i ni ei wneud i’ch cefnogi. Helpwch ni i lunio ein strategaeth newydd ar gyfer 2021 a thu hwnt!

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y cyfnod datblygu hwn gymaint ag y gallwch; i ddechrau’r sgwrs, cwblhewch yr holiadur hwn isod ac edrychwch am wahoddiadau sydd i ddod i fynychu ein seminarau a’n gweithdy.