Iechyd y meddwl a phrofiad pobl ifanc a fu o dan ofal
Cyhoeddwyd gyntaf yn Leicestershire Cares.

Dros y misoedd diwethaf hyn, mae Leicestershire Cares wedi bod yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc a fu o dan ofal, gan eu hannog i ystyried rhai o faterion pwysig eu bywydau. Yn ystod y cyfnod, maen nhw wedi cydweithio â Swyddog y GIG dros Ymgysylltu â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd: Bwrdd Gofal Cyfun Caerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland a oedd yn awyddus i ddeall profiadau’r bobl ifanc rydyn ni’n eu helpu. Defnyddiodd y grŵp gylch y gweithredu cymdeithasol i’w helpu i nodi rhai materion o bwys:

 • Tai
 • Sefyllfa ariannol
 • Proffesiynolion sy’n gweithio gyda phobl ifanc (diffyg profiad/hyfforddiant)
 • Iechyd y meddwl
 • Prentisiaethau
 • Gweithgarwch corfforol

Dros nifer o sesiynau, nododd y grŵp mai iechyd y meddwl yw’r prif bryder sy’n effeithio ar eu bywydau ar hyn o bryd. Yna, dechreuon nhw ystyried pam mae iechyd y meddwl yn effeithio gymaint ar fywydau pobl ifanc fu o dan ofal. Ar y cyd â Bwrdd Gofal Cyfun Caerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland y GIG, lluniodd Leicestershire Cares siart i helpu’r bobl ifanc i weld trefn iechyd y meddwl a’r amryw fathau o gymorth sydd ar gael.

Dyma rai agweddau nodon nhw ynghylch pam mae iechyd y meddwl mor bwysig i bobl ifanc.

“Mae pawb yn unigolyn, heb gyd-fynd â meini prawf penodol.” — Un o’r bobl ifanc

“Ydy cynhalwyr maeth a staff gofal preswyl wedi’u hyfforddi’n briodol?” — Un o’r bobl ifanc

“Iaith annefnyddiol a jargon.” — Un o’r bobl ifanc

Yn sgîl y trafodaethau a’r sylwadau, mae’n amlwg bod profiad pob un o’r bobl ifanc yn unigryw yn ôl sut mae wedi’i drin a’i drafod yn ystod y cyfnod o dan ofal.  Gallai’r grŵp gydweithio i nodi chwe phrif anhawster i’w datrys.

 • “Nid yw pawb yn ymwybodol o iechyd y meddwl.”
 • “Mae’n aneglur pa gymorth sydd ar gael.”
 • “Gwasanaethau heb ymateb i adborth mor glou ag yr hoffen ni.”
 • “Ansicrwydd gyda phroffesiynolion.”
 • “Mae angen i wasanaethau fod yn fwy cyfoes.”
 • “Oedi o ran cymorth.” (Rhestrau aros hir)

O ganlyniad i nodi’r themâu allweddol hyn, defnyddion ni’r adolygiad diweddar o ofal cymdeithasol i dynnu sylw’r grŵp at y gorchwylion a’r argymhellion sydd wedi’u pennu ym maes iechyd y meddwl er lles pobl ifanc a fu o dan ofal. 

 • GORCHWYL 5: ‘Cryfhau disgwyl pobl ifanc a fu o dan ofal y byddan nhw’n byw’n hwy trwy leddfu anghydraddoldeb o ran eu hiechyd.’
 • ARGYMHELLIAD: ‘Dylai proses nodi materion iechyd y meddwl ac ymateb iddyn nhw fod yn rhan bwysig o raglenni hyfforddi pob proffesiynolyn sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mae’r gwasanaethau i blant yn ymwneud â nhw.’

Cam nesaf y grŵp fydd ystyried sut mae newid cylch y gweithredu cymdeithasol er gwell, a byddwn ni’n cydweithio’n agos â’n pobl ifanc dros y misoedd nesaf i drafod y dewisiadau hynny yn drylwyr.

Os ydych chi’n gwmni neu’n unigolyn a hoffai gymryd rhan ym Mhrosiect Powering Up, cysylltwch â: aidan@leicesteshirecares.co.uk

Powering Up Project (Care experience) | Leicestershire Cares

Powering Up Project Update Q1 (Care experienced) | Leicestershire Care