Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd yr Academi Brydeinig cam gyntaf ei Rhaglen Polisi Plant. Rydym wedi darganfod casgliad o bolisïau toredig, anghyson ac anghyfartal sy’n cynhyrchu canlyniadau cwbl wahanol i blant yn dibynnu ar eu lleoliad a’u cefndir. Yr Academi Brydeinig gyda Pholisi Plant.

Yng Ngham I, ymchwiliodd y rhaglen i esblygiad polisi plant trwy nifer o weithgareddau ymchwil, gan gynnwys adolygiadau tirlunio polisi ar gyfer pedair gwlad y DU; astudiaethau achos ar agweddau ar draws pedair gwlad y DU tuag at blant sy’n gadael gofal a thlodi plant; a chyfres o weithdai rhanddeiliaid gyda llunwyr polisi, ymgymerwyr ac academyddion.

Cyhoeddwyd Cam I yr un pryd a Diwrnod Rhyngwladol Plant yn troi yn 60, a 30 mlynedd ers i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (GCCU) fabwysiadu’r Confensiwn ar Hawliau Plant. Mae’r DU wedi cadarnhau polisi’r GCCU ond heb uno’r polisi yn llawn mewn cyfraith ddomestig. Mae’r polisi hefyd yn cael ei ddehongli yn wahanol ym mhob un o bedair gwlad y DU. Mae’r rhain ymhlith llawer o anghysondebau sydd wedi arwain at ddiffyg cydlyniant polisi plant yn y DU.

Mae astudiaethau achos yr Academi yn tynnu sylw at y ffaith bod gwahaniaethau polisïau rhwng y pedair gwlad yn tyfu mewn ystod o feysydd. P’un ai gwahanol oedrannau ar gyfer dechrau ysgol, gadael gofal, dal yn gyfrifol am drosedd, neu’r strategaethau a’r blaenoriaethau amrywiol ar gyfer mynd i’r afael â thlodi plant, mae gwir ddiffyg cydlyniant yn ein polisïau sy’n ymwneud â phlant.

Yn ein trafodaethau â rhanddeiliaid yn ystod y cam cyntaf, nodwyd yn glir bod diffyg cydlyniant polisi yn rhwystr i sicrhau gwell canlyniadau i blant. Sut gallai dull mwy cydlynol arwain at ganlyniadau gwell i blant? Ar ba ffurf y gallai’r dull hwnnw fod? Mae’r rhain yn gwestiynau allweddol i’r Academi eu datblygu ac i geisio mynd i’r afael â hwy yng ngham nesaf ei waith.

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr ein cylchlythyr misol, neu os ydych chi eisiau bod yn rhan o unrhyw agwedd ar Raglen Polisi Plant, cysylltwch â ni ar childhood@thebritishacademy.ac.uk

Yr Athro a Barwnes (Ruth) Lister o Burtersett CBE FBA