Dyma ein pumped gweminar yn ein cyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol)

Cafwyd astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Prifysgol Queen’s, Belffast mewn partneriaeth â Association for Real Change UK, Compass Advocacy Network a Praxis Care, Gogledd Iwerddon. Fe wnaethant edrych ar wahanol ddulliau i helpu pobl ag anableddau dysgu a’u sefydliadau gael cryn ddylanwad ym maes polisi a gweithdrefnol penodol ar gyfer diogelu oedolion. 

Wrth ddatblygu polisïau a gweithdrefnau diogelu, gwnaethom gydnabod ei bod yn hanfodol bod pobl anabl eu hunain yn cael dylanwad uniongyrchol ar y polisïau hyn. Ymchwiliodd y prosiect i’r hyn sy’n gweithio mewn gwahanol gyd-destunau ar draws pedair gwlad y DU, gan gynnwys nodi enghreifftiau llwyddiannus o sut mae pobl ag anableddau dysgu a Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) perthnasol wedi dylanwadu ar bolisi diogelu oedolion.

Mae’r canfyddiadau’n dangos bod rhai gwelliannau wedi’u gwneud ar gynnwys pobl ag anableddau dysgu mewn sgyrsiau polisi, ond bod cryn waith i’w wneud o hyd i sicrhau cynhwysiant ystyrlon. Yn benodol, yn aml nid yw ymgynghoriadau polisi yn gymwys i ganiatáu i bobl ag anableddau dysgu gael mewnbwn go iawn. Ymhlith y gwelliannau a awgrymir wrth ymgysylltu â phobl ag anableddau dysgu mae caniatáu mwy o amser ar gyfer ymatebion a’r angen am ddogfennau hawdd eu darllen o ansawdd gwell sy’n amlinellu’r hyn sydd wedi’i gynnwys yn y gyfraith neu’r polisi arfaethedig. Argymhellwyd pwysigrwydd rhannu straeon personol a phrofiad byw, ymgysylltu â’r cyfryngau, cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil a bod yn aelodau o grwpiau technegol polisi.

Rydym wedi datblygu argymhellion a chynlluniau gweithredu ar y cyd ar y dulliau gorau o ddylanwadu ar bolisi diogelu oedolion a’i weithredu ar lefelau cenedlaethol a sefydliadol. 

Ariannwyd yr astudiaeth gan Disability Research on Independent Living & Learning (DRILL) ac fe’i harweiniwyd gan Brifysgol Queen’s, Belffast mewn partneriaeth ag Association for Real Change UK, Compass Advocacy Network a Praxis Care (Gogledd Iwerddon), Mencap Cymru (Cymru); Cymrodoriaeth Richmond (Yr Alban), ac Ann Craft Trust (Lloegr).

A gyflwynir gan

Dr Lorna Montgomery

Brifysgol Queen’s Belffast

Darlithydd Uwch