Arolygon Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol 2024

Bob blwyddyn, mae Plant yng Nghymru, mewn partneriaeth â Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru (ECPN), yn cynnal yr Arolygon Tlodi Plant a Theuluoedd. Yr ydym yn awr yn ein 8fed flwyddyn.

Mae canfyddiadau’r arolygon hyn yn ein helpu i nodi a deall mwy am y materion presennol a’r effaith y mae tlodi yn ei chael ar blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru. Bydd eich profiadau a’ch safbwyntiau yn ein helpu i nodi a rhannu’r wybodaeth hon yn eang.

Mae eich lleisiau wir yn gwneud gwahaniaeth. Er enghraifft, cafodd canfyddiadau arolwg y llynedd eu lledaenu’n eang a’u defnyddio i ddylanwadu, llywio a newid arferion a pholisi ledled Cymru. Fe’u defnyddiwyd hefyd ar gyfer adroddiadau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac i lywio’r Strategaeth Tlodi Plant newydd, a lansiwyd ym mis Ionawr 2024.

Beth bynnag fo’ch rôl neu sector, mae eich profiadau a’ch safbwyntiau yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn bwysig i ni. P’un a ydych yn ymarferwr, yn addysgwr, yn wneuthurwr polisi neu’n rheolwr, os yw eich rôl yn cynnwys cylch gwaith ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd, yna rydym am glywed gennych.

Cymerwch 15 munud i gwblhau’r arolwg

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2024


Dysgu 14 i 16 o dan Gwricwlwm i Gymru

Hoffem gael eich barn ar ganllawiau drafft ar ddysgu 14 i 16 o dan Gwricwlwm i Gymru.

Rydym yn ymgynghori ar ganllawiau drafft:

  • esbonio’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cwricwlwm ysgol ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed o dan Gwricwlwm i Gymru.
  • Cefnogi ysgolion i ddylunio cynnig cwricwlwm sy’n bodloni’r gofynion hynny.
  • Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu ac addysgu ym mlwyddyn 10 ac 11.

Dyddiad cau: 8 Mai 2024


Cronfa ddata plant sy’n colli addysg

Rydym am glywed eich barn ar y cynnig am gronfa ddata ar blant sy’n colli addysg a rheoliadau ar gyfer awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol.

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn:

  • gosod gofyniad ar awdurdodau lleol i ddatblygu cronfa ddata o blant yn eu hardaloedd sydd o bosibl yn colli addysg
  • gosod gofyniad ar fyrddau iechyd lleol i rannu gwybodaeth sylfaenol am blant gyda’r awdurdod lleol perthnasol, fel y gallant sefydlu’r gronfa ddata

Dyddiad cau: 25 Ebrill 2024


Egwyddorion amgylcheddol, trefniadau llywodraethu a thargedau bioamrywiaeth: Papur Gwyn

Rydym eisiau eich barn ar sut rydym yn bwriadu cryfhau llywodraethu amgylcheddol a mynd i’r afael ymhellach â newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth yng Nghymru.

Mae’r Papur Gwyn yn cynnwys ein cynigion i:

  • ymgorffori egwyddorion amgylcheddol yng nghyfraith Cymru,
  • sefydlu corff llywodraethu amgylcheddol, a
  • cyflwyno targedau a dyletswyddau statudol ar gyfer diogelu ac adfer bioamrywiaeth yng Nghymru.

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2024


Dysgu 14 i 16 yn y Cwricwlwm i Gymru

Mae ymgynghoriad ar sut a beth fydd ysgolion ledled Cymru yn eu dysgu rhwng 14 i 16 oed o 2025 ymlaen,

Ymgynghoriad yn cau: 8 Mai 2024