Llais a chyfranogiad rhieniarolwg i’w gwblhau

Fel rhan o brosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Plant Yng Nghymru yn casglu gwybodaeth am y pethau sydd ar gael ar hyn o bryd ledled Cymru i gefnogi llais a chyfranogiad rhieni* ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc.

*Mae cymryd rhan yn golygu bod pobl yn rhan o benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau, yn cael y cyfle i ‘ddweud’ a dylanwadu ar newid*

Bydd yr wybodaeth yma yn Plant Yng Nghymru galluogi i ddechrau datblygu seilwaith i gefnogi rhieni a datblygu ‘System/platfform Cymru gyfan ar gyfer casglu barn rhieni, gan gynnig dull dwy ffordd sy’n galluogi llais rhieni i gael ei glywed a bwydo i ddatblygiad polisi.’

Maent yn gofyn am ychydig funudau o’ch amser i lenwi’r arolwg byr yma. Byddent yn ddiolchgar petaech yn gallu rhannu i’n galluogi i gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl. Mae nhw eisiau gasglu ymatebion gan Fyrddau Iechyd, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Awdurdodau Lleol a phartneriaid yn y Trydydd Sector ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Diolch am eich amser a’ch cefnogaeth gyda’r prosiect hwn.


Arolwg Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd 2022

Bob blwyddyn mae Plant yng Nghymru yn cynnal eu Harolwg Blynyddol ar Dlodi Plant a Theuluoedd. Mae’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn bwysig ac yn ein helpu i ddeall mwy am effeithiau a phrofiadau o dlodi plant yng Nghymru.   

Y llynedd, cafodd Adroddiad 2021 ar ganfyddiadau’r arolwg ei ledaenu’n eang, ac ers hynny, defnyddiwyd y canfyddiadau i gynyddu ymwybyddiaeth, dylanwadu ar ymarfer a pholisi a’u llywio, a hynny ar lefel leol a chenedlaethol.

Gall eich lleisiau a’ch profiadau wneud gwahaniaeth, mae hynny’n digwydd.


Sefydlu athrawon sydd newydd gymhwyso yng Nghymru yn statudol

Llywodraeth Cymru am glywed eich barn am gynigion i ddiwygio’r trefniadau i sefydlu athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru yn statudol.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 8 Ebrill 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

E-bost

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: inductioninfo@llyw.cymru

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Cangen Addysgeg, Safonau Proffesiynol a Safon Uwch
Is-adran Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ


Fframwaith drafft ar gyfer y Gymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg

Llywodraeth Cymru ni eisiau eich barn ar fframwaith drafft sy’n nodi enghreifftiau o brofiadau, gwybodaeth a sgiliau mae angen i ddysgwyr eu datblygu yn y Gymraeg.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Mai 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

E-bost

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: CwricwlwmiGymru@llyw.cymru

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: 

Uned gwireddu’r cwricwlwm
Isadran cwricwlwm ac asesu
Y gyfarwyddiaeth addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays 2
Caerdydd
CF10 3NQ


Newidiadau i drefniadau asesu ysgolion cyfredol a phrosbectws awdurdodau lleol

Llywodraeth Cymru ni ofyn am eich barn ar ddiwygiadau ar gyfer asesiadau ysgolion a newid prosbectws awdurdodau lleol.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 1 Ebrill 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

E-bost

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb a cwblhewch a dychwelyd i: asesu@llyw.cymru

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb a cwblhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Asesu
Yr Is-adran Cwricwlwm ac Asesu
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ


Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir

Disgrifiad o’r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cwricwlwm drafft i leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir sydd:

 • yn cefnogi cynllunio effeithiol i sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o’r amgylchedd a’r adnoddau sydd ar gael
 • yn cefnogi datblygu amgylcheddau dysgu priodol sy’n ymateb i ddiddordebau’r plant
 • yn cynnwys y prif egwyddorion sy’n hanfodol i ddysgu
 • yn ymgorffori elfennau gorfodol Cwricwlwm i Gymru mewn fframwaith sy’n canolbwyntio ar anghenion y plentyn sy’n datblygu

Dogfennau ymghynghori

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 16 Gorffennaf 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Mesur Addysg Drydyddol ac Ymchwil Drafft

 • anghenion y dysgwr
 • Cymraeg / cyfrwng Cymraeg
 • anghenion yr economi a chyflogwyr
 • Asesiad effaith rheoliadol
 • Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol

Ymgorffori dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles

Ymgynghorwyd ynghylch gwelliannau posibl i sut y bydd y fframwaith yn cefnogi:

 • iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol yr holl ddysgwyr a staff
 • datblygu ac ymgorffori arfer gorau
 • cysondeb a chydweithrediad rhwng ysgolion a phartneriaid
 • gweithgareddau fel hyfforddiant ac ymwybyddiaeth

GOFAL yn amser COVID ar gyfer pobl ifanc â phrofiad gofal – Prifysgol Rhydychen

Hoffech chi rannu eich profiadau o COVID-19? Os oes gennych brofiad o fod mewn gofal yn y DU a’ch bod dros 18 oed, anfonwch eich cofnod dyddiadur eich hun o ddarn ysgrifenedig, o gerddoriaeth neu gelf:

 • Ysgrifennwyd (200 i 600 gair
 • Sain neu fideo (3 i 5 munud)
 • Cerddoriaeth, cân, barddoniaeth neu air llafar
 • Celf rydych chi wedi’i chreu (ewch gydag esboniad byr os gwelwch yn dda)

Bydd tîm #CareConvos yn darparu awgrymiadau wythnosol wedi’u hysbrydoli gan ddyddiaduron hanesyddol a chyhoeddir detholiad o gofnodion dyddiadur ar gyfryngau cymdeithasol.

Rydym hefyd yn gwahodd pobl i gwblhau arolwg byr am eu statws iechyd meddwl a’u strategaethau ymdopi. Ni ofynnir i chi am eich profiad gofal. Bydd pawb sy’n cwblhau’r arolwg ac yn cyflwyno cofnod dyddiadur yn derbyn taleb £ 15.

I gyflwyno cofnod dyddiadur ar gyfer yr wythnos hon, dywedwch wrthym am un o’r canlynol:

 • Dywedwch wrthym am eich profiadau o ddydd i ddydd yn ystod COVID-19
 • Dywedwch wrthym am eich diwrnod ddydd Sadwrn diwethaf (9 Mai 2020)
 • Sut ydych chi’n teimlo am hyd y cloi (“Arhoswch gartref”)? Pa addasiadau ydych chi wedi’u gwneud i’r ffordd rydych chi’n mwynhau’ch amser?
 • Gallwch gyflwyno sawl cais, ond dim ond dau gynnig y mis sydd ar gael ar gyfer talebau.

I gymryd rhan neu i ddarganfod mwy:

Ewch i’n gwefan: www.careinthetimeofcovid.org
Cyswllt: aoife.ohiggins@magd.ox.ac.uk
Tudalen Twitter: @CareandCOVID
Instagram: @careinthetimeofcovid


Effaith COVID-19 ar ddatblygiad iaith babanod 8-18 mis oed, a 18-36 mis oed

Mae hwn yn brosiect Prifysgol Caerdydd mewn cysylltiad ag achos y Coronavirus (SARS-CoV-2) a’r mesurau ar gwarantîn a phellter cymdeithasol a weithredwyd gan awdurdodau iechyd y DU ar 23.03.2020. Fel rhieni, mae gennym ddiddordeb yn aml mewn dilyn datblygiad ein plant a darganfod sut maen nhw wedi dysgu ar wahanol adegau ym mlynyddoedd cynnar eu bywyd. Mae deall yr hyn y mae plant yn ei wybod a sut maen nhw’n dysgu hefyd yn bwysig i ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn deall eu datblygiad. Yn y prosiect ymchwil hwn, rydym am ymchwilio i sut y gall cwarantîn a phellter cymdeithasol effeithio ar ddatblygiad iaith plant 8-36 mis oed.

Mae’r holiadur ar gyfer rhieni â phlant sy’n dysgu Saesneg fel eu prif iaith, a bydd holiadur dilynol yn cael ei gynnal pan fydd mesurau cwarantîn wedi dod i ben. Cymryd rhan yn yr arolwg.


Cymwysterau Mae Cymru yn lansio ymgynghoriad ar raddio ar gyfer haf 2020

Cymwysterau Heddiw mae Cymru yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n nodi sut, yn absenoldeb arholiadau, y bydd graddau TGAU, UG a Safon Uwch eleni yn cael eu safoni ledled y wlad a sut y bydd y broses apelio yn gweithio. Mae’r rheolydd eisiau i bawb sydd â diddordeb archwilio ei gynigion a chyflwyno eu barn cyn i’r trefniadau newydd gael eu cwblhau.

“Mae amseroedd anghyffredin yn galw am fesurau anghyffredin. Bydd Haf 2020 yn brawf o hynny ar gynifer o feysydd, gan gynnwys addysg, ”meddai’r Prif Weithredwr Philip Blaker.

“O ystyried y penderfyniad i gau ysgolion a chanslo arholiadau o ganlyniad i’r pandemig coronafirws, mae sefydlu trefniadau newydd ar gyfer yr haf hwn yn hanfodol er mwyn galluogi dysgwyr i dderbyn eu graddau’n deg fel eu bod yn gallu symud ymlaen i gam nesaf eu bywydau, boed hynny yw astudiaeth bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth. ”

Bydd graddau’n seiliedig ar ddyfarniadau ‘canolfannau’ o gyrhaeddiad pob dysgwr, a fydd wedyn yn cael eu safoni ar draws canolfannau gan dynnu ar ystod o dystiolaeth arall. Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar ddwy agwedd allweddol ar drefniadau ar gyfer haf 2020.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar ddwy agwedd allweddol ar drefniadau ar gyfer haf 2020:

 • Y nodau a fydd yn sail i’r model safoni ystadegol a ddefnyddir i ddyfarnu graddau i ddysgwyr sy’n dilyn y cymwysterau yr effeithir arnynt. Bydd hyn yn cael ei ddatblygu a’i ddefnyddio gan CBAC i sicrhau bod graddau a gyflwynir gan ganolfannau ledled Cymru yn cael eu barnu ar yr un lefel.
 • Y broses apelio benodol sydd ei hangen ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020 o ystyried na fydd papurau’n cael eu marcio yn y ffordd arferol.

Arolwg Plant yng Nghymru

Yn ein diweddariad diwethaf i aelodau ar 31 Mawrth, gwnaethom nodi rhai o’r newidiadau yr ydym yn eu gwneud yn y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau gwerthfawr mewn ymateb i’r pandemig COVID-19. Rydym nawr yn gwneud addasiadau ac yn gweithredu ffyrdd newydd a chyffrous i gyflawni ein gwaith craidd dros y misoedd nesaf.

Mae pwysigrwydd a buddion cydweithio, aros yn gysylltiedig a siarad ag un llais hyd yn oed yn bwysicach nawr nag erioed o’r blaen. Mae hyn yn golygu gwrando ar yr hyn sydd gan ein haelodau i’w ddweud; eiriol dros y canlyniadau gorau posibl i blant a rhannu’r atebion a’r adnoddau gorau posibl i gefnogi ein haelodau a’r plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw ledled Cymru.

Rydym yn awyddus i gael barn y sector plant fel y gallwn gyflawni’r nodau hyn gyda’n gilydd, a gallu ymateb mor effeithiol ag y gallwn. A allech gymryd eiliad i gwblhau ein harolwg i helpu i lywio ein rhaglen waith. Rydym wedi cadw’n fwriadol os yn fyr i beidio â chymryd llawer o’ch amser gwerthfawr.


Astudiaeth Cyd-GOFOD COVID-19

Ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr plentyn ym mlynyddoedd ysgol 0 (derbynfa / sylfaen) i 11 yn y DU? Os ydych chi rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein rheolaidd sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Rhydychen. Bydd yr arolwg yn cymryd hyd at 20 munud y tro cyntaf y byddwch chi’n ei wneud a thua 10 munud wedi hynny. Byddwn yn gofyn ichi gwblhau’r arolwg yn wythnosol am fis, yna bob pythefnos am fis, ac yna’n fisol nes bod plant a phobl ifanc yn ôl yn yr ysgol. Cymryd rhan yn yr arolwg.


Arolwg gwasanaethau addysg Sir Fynwy

Rydym eisiau eich barn ar ba mor dda y mae gwasanaethau addysg Sir Fynwy yn cefnogi ysgolion a gwasanaethau ieuenctid. Bydd eich barn yn ein helpu i farnu pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau addysg o ran sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwr neu’n gweithio / yn ymwneud ag addysg yn Sir Fynwy, hoffem glywed eich barn.


Holiadur anghenion hyfforddiant staff

Mae CBAC yn gweithio fel rhan o gonsortiwm, dan arweiniad AlphaPlus Consultancy Ltd, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu’r asesiadau wedi’u personoli. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae CBAC yn darparu hyfforddiant i ysgolion ar weinyddu a defnyddio’r asesiadau wedi’u personoli.

Er mwyn teilwra darpariaeth hyfforddiant yn ôl eich anghenion staff, rydym yn annog pob ysgol i lenwi’r holiadur byr ar-lein.


Newidiadau i lwfansau myfyrwyr anabl

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwella ansawdd y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys. Rydym yn ymgynghori ar y newidiadau canlynol:

 • uno lwfansau
 • argaeledd pecyn cymorth wedi’i drefnu ymlaen llaw
 • cyfrifoldebau am drefnu cefnogaeth
 • gwella ymwybyddiaeth DSA

Datganiad ysgrifenedig – Ymgynghoriad, crynodeb o’r ymateb: Rheoliadau cynlluniau strategol Cymraeg Drafft (Cymru) 2019 a chanllawiau

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymru mewn Addysg (Cymru) 2019 a Chanllawiau rhwng 30 Mai a 13 Medi 2019. Cyhoeddwyd y ddogfen sy’n crynhoi’r themâu allweddol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad hwnnw ac ymatebion Llywodraeth Cymru. heddiw ar wefan Llywodraeth Cymru.


Drafft yn cadw canllawiau diogel i ddysgwyr

Mae Llywodraeth Cymru eisiau eich barn ar adolygu canllawiau 2015 ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant.


Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn ar effaith y cynnig i newid gallu rhieni i dynnu eu plant yn ôl o Addysg Grefyddol (AG) ac Addysg Perthynas a Rhywioldeb (RSE) yn y cwricwlwm newydd.


Gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr ymchwydd tlodi plant a theuluoedd 2019 C.

Mae plant yng Nghymru wedi bod yn cynnal Arolwg Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol am y 4 blynedd diwethaf, sy’n ein helpu i ddeall lefelau a thueddiadau tlodi plant yng Nghymru.


Ymchwil Beaufort
Drafft: Cadw arweiniad diogel i ddysgwyr

Mae Gov.wales eisiau eich barn ar adolygu canllawiau 2015 ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant. Daw’r ymgynghoriad i ben 7 Tachwedd 2019.

Cynigir rheoliadau ar gyfer trwyddedu Arddangosion Anifeiliaid

Mae rheoliadau i gyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer Arddangosion Anifeiliaid fel sŵau symudol a ffermydd petio wedi’u cyflwyno ar gyfer ymgynghoriad heddiw gan weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Daw’r ymgynghoriad i ben 21 Tachwedd 2019.

Rheoliadau Addysg (Diwygiadau yn ymwneud â’r cyfyngau ar gyfer Arolygu


Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020

Mae Gov.wales eisiau i’ch barn ar gynigion ddiwygio’r rheoliadau. Daw’r ymgynghoriad i ben 25 Tachwedd 2019.


Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn

Mae Gov.wales yn ceisio eich barn ar effaith y cynnig i newid gallu rhieni i dynnu eu plant yn ôl o Addysg Grefyddol (AG) ac Addysg Perthynas a Rhywioldeb (RSE) yn y cwricwlwm newydd. Daw’r ymgynghoriad i ben 28 Tachwedd 2019.


Cyfryngau cymdeithasol mewn gwaith cymdeithasol: Arolwg ymchwil

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u hamgylchynu gan gyfyng-gyngor moesegol a chwestiynau parhaus mewn ymarfer Gwaith Cymdeithasol. Fel rhan o fy nhraethawd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy’n cynnal arolwg byr, 5 munud. Holiadur ar-lein ydyw sy’n edrych ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol mewn Gwaith Cymdeithasol ac yn gofyn cwestiynau mewn perthynas â sut mae gweithwyr proffesiynol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, gan archwilio rhai o’r cyfyng-gyngor moesegol y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei greu. Mae’r holiadur yn cynnig cyfle i gyfranogwyr dynnu sylw at sut maen nhw’n teimlo’n gymdeithasol. mae’r cyfryngau yn helpu neu’n rhwystro eu harfer bob dydd. Mae’r arolwg yn anhysbys a gall unrhyw un sy’n gweithio mewn neu’n gweithio mewn Gwaith Cymdeithasol neu unrhyw un sydd wedi gweithio ym maes Gwaith Cymdeithasol ei gwblhau o’r blaen. Os ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol yn y gorffennol neu’r presennol, neu’n hyfforddi i fod yn Weithiwr Cymdeithasol ar hyn o bryd, byddwn yn gwerthfawrogi eich mewnbwn. Diolch am eich cefnogaeth gyda’r ymchwil hon.


Pwrpas ac asiantaeth yn yr arolwg addysgu

Ariennir yr ymchwil gan Brifysgol Caerdydd ac fe’i harweinir gan Dr Kevin Smith. Nid yw’r astudiaeth yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru nac yn gysylltiedig â hi.


Arolwg WRISK

Mae menywod sy’n cynllunio beichiogrwydd, neu sy’n feichiog, yn cael cyngor a gwybodaeth o lawer o wahanol ffynonellau. Gall hyn fod yn ddefnyddiol; ond gall hefyd achosi pryder – ac efallai na fydd tystiolaeth yn cael ei hesbonio’n dda bob amser. Mae prosiect WRISK eisiau clywed am eich profiadau.

Nod arolwg WRISK yw dysgu mwy am brofiadau menywod o gyngor a gwybodaeth a gawsant cyn ac yn ystod beichiogrwydd. Mae’r arolwg yn agored i bob merch sydd wedi bod yn feichiog yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, waeth sut y gallai eu beichiogrwydd / beichiogrwydd fod wedi dod i ben. Mae diddordeb arbennig mewn clywed gan fenywod nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed yn aml – fel menywod BAME, menywod sy’n derbyn budd-daliadau lles, a menywod iau a hŷn.


Arolwg ymwybyddiaeth profiadau plentyndod niweidiol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dymuno cael mewnwelediad i safbwyntiau a dealltwriaeth o brofiadau niweidiol plentyndod (ACEs) ymhlith staff mewn rolau sector cyhoeddus yng Nghymru.

I wneud hyn, maent wedi comisiynu Strategic Research and Insight (SRI), cwmni ymchwil annibynnol wedi’i leoli yng Nghaerdydd, i gynnal arolwg ar-lein. Bydd hyn yn casglu barn gweithwyr y sector cyhoeddus ledled Cymru.

Mae’r arolwg yn bwysig oherwydd bydd yn helpu i ddeall, am y tro cyntaf, y lefelau arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau perthnasol sydd ar gael mewn gwasanaeth cyhoeddus i fynd i’r afael â chanlyniadau ACEs yn y boblogaeth oedolion a phlant yng Nghymru.

Hoffai Iechyd Cyhoeddus Cymru glywed gan gynifer o weithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru â phosibl, waeth beth yw eu rôl. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, pobl sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen neu bobl sy’n gweithio mewn rolau gweithredol, rheoli neu arwain. Gall hefyd gynnwys pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a ariennir gan y sector cyhoeddus e.e. Trydydd Sector.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth i helpu i hyrwyddo’r arolwg, cysylltwch ag Angus Campbell o SRI yn angus@strategic-research.co.uk.


Gofalwyr perthnasau: Arolwg o gyflwr y genedl

Mae arolwg Cyflwr y Genedl yn gyfle i bob gofalwr sy’n berthynas helpu i ddatblygu gwasanaethau ac ymladd am welliannau mewn cefnogaeth i deuluoedd sy’n berthnasau. Eleni mae’r ffocws ar yr amser pan ddaethoch yn ofalwr carennydd am y tro cyntaf, oherwydd mae hwn yn gam mor dyngedfennol ac yn aml mae’n llunio’r gefnogaeth rydych chi a’ch teulu yn ei derbyn. Rydym am glywed yn uniongyrchol gennych am eich profiadau a’r gwelliannau yr hoffech eu gweld. Cwblhewch yr arolwg yma.