Mae Leicestershire Cares yn creu cyfleoedd sy’n galluogi’r sector busnes i ddeall anghenion cymunedol, cyfrannu at dwf cymunedau cynhwysol a diogel, a chefnogi ac ysbrydoli plant a phobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo i’r gweithle.

Arweiniodd yr ethos hwn at ein prosiect Lleisiau a ariennir gan Esmee Fairbairn i greu Addewid i Ofalu: Addewid i fusnesau lleol roi mynediad i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal i’r cymorth a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen mewn addysg, cyflogaeth a’u bywydau ehangach.

Mae’r Addewid i Ofalu yn adlewyrchu meithrin perthnasoedd rhwng pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal a busnesau lleol, pwysigrwydd rhannu a throsglwyddo gwybodaeth, y profiadau byw rhwng y ddau, a’r pŵer i gydweithio i gynhyrchu rhaglenni ar y cyd sydd o fudd i fusnesau a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal.

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu:

Mynd at gyflogwyr i’w hannog i recriwtio person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal

Mae bach a lleol yn dda

Ystyriwch gwmnïau llai yn yr ardaloedd lle mae gan y person ifanc ddiddordeb mewn gweithio i greu cyfleoedd. Mae cyfathrebu wyneb yn wyneb yn creu gwell cysylltiadau. Rhoi cymorth i’r person ifanc lunio CV a llythyr eglurhaol i adlewyrchu rôl y swydd a’i awydd i weithio yn y maes hwn.

Cwmnïau mawr a’u Cyfrifoldeb Corfforaethol Cymdeithasol (CCC): cysylltu â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a’r defnyddiwr moesegol

Ewch at gyflogwyr mwy i drafod eu targedau CCC a sut y gallent ddenu unigolion amrywiol wrth wella agwedd pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. Mae cyflogi a chefnogi person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig fel gweithred cynaliadwyedd.

 • Ystyriwch yr heriau y gall pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal eu hwynebu wrth dynnu sylw at wydnwch
 • Mae gweithio mewn partneriaeth yn hyrwyddo cyflawniadau yn eu cymuned yn ogystal â chanlyniadau cyfrifoldeb cymdeithasol
 • Trafodwch yr ardoll brentisiaeth a’r fwrsariaeth brentisiaeth ychwanegol o £1000 i gyflogwr wrth recriwtio ymadäwr gofal i brentisiaeth
 • Efallai bod gan bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal ddiffyg profiad nac addysg; dylid gwneud iawn am hyn trwy gynnig sifftiau treialu i’r cyflogwr lle gallant arddangos sgiliau eraill.
 • Dathlwch newyddion cadarnhaol a llwyddiannau ac anfon astudiaethau achos ymlaen at gyflogwyr.
 • Bydd cwmnïau lleol sy’n cofrestru i gefnogi pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn derbyn bathodyn digidol ar eu gwefan ac yn derbyn cymorth a hyfforddiant. Mae cyfleoedd ar gael i gynnig ffug gyfweliadau, profiadau gwaith, teithiau gwaith, mentora a mwy i bobl ifanc.

Pa gymorth y gallech chi ei gynnig i gyflogwr?

 • Cymorth i baratoi’r person ifanc ar gyfer cyflogaeth trwy ffug gyfweliadau, bodloni disgwyliadau’r cyflogwr (y dylid eu teilwra i’r cwmni hwnnw), a pharatoadau ar gyfer dogfennaeth adnabod, cyfrif banc, cyfle i gael dillad addas, cymorth gyda theithio, a hyfforddiant yn y sector lle bo angen. .
 • Cymorth i ymgeiswyr cyn sgrinio lle cynigir nifer mawr o gyfleoedd.
 • Cymorth ar gyfer hyfforddiant ynghylch y diffiniad o beth yw person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal a pha ddarpariaeth y gallai fod ei hangen.
 • Cynnig pwynt cyswllt i gyflogwyr fel bod y person ifanc yn cael ei gefnogi yn ystod ei 6-12 mis cyntaf.
 • Cynnal digwyddiadau rhwydweithio a diwrnodau hyfforddi i fusnesau gefnogi eu gweithwyr â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Darparu cefnogaeth gyfathrebu trwy gylchlythyrau, gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Pa gymorth sydd ei angen ar y person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal?

 • Rhoi cyngor wedi’i deilwra ar gyfer proses ymgeisio, y sgiliau ategol a’r hyder sy’n ofynnol i wneud cais a dechrau gweithio.
 • Cymorth i gwblhau ceisiadau oherwydd tlodi digidol. Gallai hyn olygu gofyn i’r cyflogwr hepgor prosesau oherwydd yr amgylchiadau eithriadol ynglŷn â Covid-19.
 • Tynnu sylw at ddisgwyliadau gwaith cyflogwyr gan gynnwys cadw amser, sut i gyflwyno eu hunain, teithio i’r gwaith, wynebu anawsterau, cyfnodau prawf, ac a oes angen llythyr datgelu arnynt a sut i gwblhau hyn.
 • Cymorth ar y cam cyfweld gyda ffug gyfweliadau; deall diwylliant y cwmni.
 • Cymorth rhianta corfforaethol: anfon negeseuon testun pob lwc a galwad ffôn “amser i godi” ar fore cyfweliadau neu ddechrau gweithio.
 • Dechrau cymorth gwaith: cytuno ar gynllun cymorth mewn gwaith parhaus i sicrhau y gall y person ifanc drafod unrhyw bryderon neu faterion yn y gwaith â chi.
 • Cysylltu â’r cyflogwr lle bo angen i ddatrys unrhyw broblemau neu bryderon.
 • Cyflwyno amrywiaeth o yrfaoedd, diwydiannau a chyfleoedd i gychwyn eich busnes eich hun. Rydym yn cynnal teithiau gwaith gydag ystod o gwmnïau a diwydiannau fel y gall pobl ifanc gael syniad o’r amgylchedd gwaith, yn ogystal â Speedy Speakers, lle mae siaradwyr yn cyflwyno eu diwydiant/gyrfa mewn sesiynau hygyrch.
 • Lleoli mentor busnes sydd â phrofiadau gwaith tebyg a all gefnogi person ifanc.
 • Rydym yn cynnig gwaith eirioli a chyfranogi i bobl ifanc pan nad ydyn nhw yn y gwaith.

Cysylltu pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal â busnesau lleol

Ein gwaith gyda phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith gyda phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal, cysylltwch â Jacob Brown. Ymddangosodd yr erthygl hon yn wreiddiol yn Leicestershire Cares.