Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

14 Medi 2023
9:30 AM – 16:00 PM

Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Astudiaeth Cymru ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn datgan bod “Corff cynyddol o dystiolaeth bod ein profiadau yn ystod plentyndod yn gallu effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd. Mae plant sy’n profi plentyndod ansawdd isel, sy’n llawn straen yn fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiad sy’n niweidio iechyd yn ystod y glasoed, a gall hynny yn ei dro arwain at salwch meddwl ac afiechydon fel canser, clefyd y galon a diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd.”

“Nid dim ond yng nghyswllt iechyd mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn destun pryder. Mae profi ACEs yn golygu bod unigolion yn fwy tebygol o gyflawni’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu, ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o’r gymdeithas.”

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn meithrin dealltwriaeth o brofiadau niweidiol plentyndod.

Nodau

  • Archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
  • Cael gwell dealltwriaeth o’u heffaith ar blant ac oedolion yn ddiweddarach mewn bywyd
  • Cael gwell dealltwriaeth o gamddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl, cam-drin domestig a thrais a’u heffeithiau ar blant
  • Archwilio plentyndod “Da”
  • Cynyddu gwybodaeth am Gwydnwch
  • Bod â sgiliau a hyder i adeiladu gwytnwch gyda phlant a phobl ifanc

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.