Disgrifiad o’r ymgynghoriad
Rydym yn ymgynghori ar y 4 egwyddorion hyn:

  • meithrin lles pob dysgwr
  • cydweithio systematig rhwng dysgwr, rhieni/gofalwyr, ysgolion a darparwyr AHY 
  • mynediad at gwricwlwm cynhwysol sy’n canolbwyntio ar anghenion unigol pob dysgwr 
  • cefnogi ailintegreiddio dysgwyr sy’n derbyn AHY i ddarpariaeth brif ffrwd neu arbenigol a’u cefnogi i symud ymlaen tuag at addysg bellach, hyfforddiant neu’r byd gwaith.

Dogfennau ymghynghori

Gwybodaeth ychwanego
Yn ogystal â’r arolwg ymgynghori ffurfiol, mae cyfres o weithdai ymgynghori ar-lein ar yn cael eu cynnal yn ystod Mawrth 2021 i gasglu barn fanylach gan randdeiliaid ar y canllawiau drafft.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o’r gweithdai hyn, cysylltwch â Kerry KilBride i gael mwy o wybodaeth trwy: kerry@miller-research.co.uk

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 29 Mawrth 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

FFURFLEN AR-LEIN
Ymateb ar-lein

E-BOST
Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.
Cwblhewch a dychwelyd i: cwricwlwmigymru@llyw.cymru

POST
Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Uned Gwireddu’r Cwricwlwm
Is-adran Cwricwlwm ac Asesu
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ