Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cyfres Gweminar Thematig Hawliau Plant – Sesiwn 2: Canfyddiadau Arolwg Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd 2022

6 Hydref 2022
10:00yb i 11:00yb
Ar-lein trwy Teams

Mae ein cyfres gweminar thematig Hawliau Plant yn tynnu ar linynnau allweddol Cynllun a Rhaglen Plant Llywodraeth Cymru. Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar bwnc gwahanol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, a’r nod yw rhoi gwell dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r rhwystrau sy’n bodoli wrth wireddu hawliau plant yng Nghymru. Mae’r gweminar hwn yn canolbwyntio ar dlodi.

Ymunwch â ni ar gyfer yr ail sesiwn yn ein cyfres bresennol lle byddwch chi’n clywed canfyddiadau allweddol o’r 6ed Arolwg Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd.  Bydd yr adroddiad hwn yn rhannu profiadau a safbwyntiau ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda dros 41,500 o deuluoedd ledled Cymru ac, yn bwysig, yn clywed lleisiau a phrofiadau plant a phobl ifanc eu hunain. 

Darllenwch am Adroddiad Canfyddiadau’r Arolwg Tlodi 2022.

Mae tlodi’n cael effaith ar bob agwedd o fywydau plant a theuluoedd, o fwyta i wresogi; addysg a chyfleoedd; i iechyd corfforol ac emosiynol.  Er bod canfyddiadau’r llynedd yn rhai llwm, mae eleni yn dangos sefyllfa ar draws pob ardal yn gwaethygu. Mae llawer mwy o deuluoedd bellach yn ei chael hi’n anodd, gydag ymarferwyr yn disgrifio’r rhai oedd yn ei chael hi’n anodd y llynedd, fel sydd bellach mewn argyfwng.

“Nid yw unrhyw gamau bach a helpodd unwaith yn ddigon ac mae pethau’n gwaethygu….mae gobaith yn cael ei ddiffodd

Roedd plant a phobl ifanc eu hunain yn adleisio llawer o ganfyddiadau’r ymarferwyr.  Roedden nhw’n rhoi disgrifiadau o fethu â chanolbwyntio yn yr ysgol oherwydd newyn, teimlo’n unig ac ynysig a chael eu poeni am gyllid teuluoedd ac effaith hyn ar iechyd meddwl eu rhieni.

Mae Karen McFarlane, awdur yr adroddiad, yn archwilio’r rhain a nifer o ganfyddiadau eraill o ddadansoddiad yr arolwg.  Bydd y gweminar yn rhoi gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr o’r materion dyddiol y mae llawer o blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi a’r effaith y mae hyn yn ei hwynebu.  Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau am y canfyddiadau’n uniongyrchol i’r awdur. 

Pynciau dan sylw: 

Prif ganfyddiadau Arolwg Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd, gan gynnwys: 

  • Effaith tlodi ar blant, pobl ifanc a theuluoedd                                                                
  • Profiadau ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd
  • Profiadau a safbwyntiau plant a phobl ifanc am effaith tlodi mewn addysg, gartref ac yn eu cymunedau 

Bywgraffiad siaradwr: 

Karen McFarlane, Swyddog Polisi: Tlodi a Phlant Bregus, Plant yng Nghymru 

Mae Karen wedi gweithio gyda Plant yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd, ar sawl prosiect.  Fel rhan o’i gwaith presennol, mae Karen yn hwyluso dau rwydwaith cenedlaethol – y Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant a Chynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.