Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

4 & 5 Hydref  2023 | 25 & 26 Ionawr 2024
9:30 AM – 4:00 PM

Mae gan yr Arweinydd Dynodedig Diogelu  rôl hanfodol i sicrhau bod mesurau diogelwch ar waith a bod camau effeithiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn codi. 

Bydd y cwrs deuddydd hwn o fudd i’r rheini sy’n gweithredu yn y rôl ‘Arweinydd Dynodedig’ neu bydd yn cymryd y rôl fel dirprwy. Mae’n berthnasol i leoliadau amrywiol, h.y. ysgolion, gofal plant, gwasanaethau gwirfoddol a phreifat sy’n darparu gweithgareddau, dysgu a chefnogaeth i blant a theuluoedd.

Nodau

 • Deall pwrpas, pwysigrwydd a rôl yr ‘Arweinydd Dynodedig’ a beth mae’n ei olygu yn eich lleoliad
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth ac arweiniad perthnasol ar ddiogelu plant a phobl ifanc yng nghyd-destun Cymru a’r DU
 • Archwiliwch rolau partneriaid diogelu yn y cyd-destun amhwyllasant
 • Deall y system statudol amddiffyn plant a disgwyliadau
 • Archwiliwch y cysyniad ‘cam-drin ymddiriedaeth’ a bod yn effro i droseddau posib yn y sefydliad
 • Deall sut mae gwerthoedd a chredoau yn effeithio ar ymatebion i ddiogelu
 • Effaith emosiynol y gwaith
 • Nodi mesurau diogelu hanfodol sydd eu hangen ar waith
 • Asesu ac adrodd ar bryderon i’r gwasanaethau cymdeithasol
 • Nodi rhwystrau ac ystyried atebion i rannu gwybodaeth
 • Cadw cofnodion da a chyfrinachedd da
 • Amrywiaeth a gwendidau ychwanegol i rai plant
 • Cynnwys staff a gwirfoddolwyr yn eu cyfrifoldebau diogelu
 • Cynllunio gweithredu ar gyfer datblygu rôl yr Arweinydd Dynodedig Diogelu

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.