Cwrs hanner ddydd

Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor gyflym â phosib i’r newidiadau hyn, mae angen i ni sicrhau bod rhyngweithio yn y byd ar-lein yn digwydd mor ddiogel â phosib.

Nod y sesiwn hyfforddi hon yw ymdrin â’r bwlch dealltwriaeth ynghylch diogelu digidol.

O ddeall bod y newid i weithio ar-lein yn debygol o fod yn un hirdymor, mae’n hanfodol bod ymarferwyr a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn meddu ar yr offer a’r sgiliau i weithio’n effeithiol, yn hyderus ac yn ddiogel gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y sesiynau’n cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol ac yn lleihau’r risgiau i blant a phobl ifanc wrth ymgysylltu â darparwyr gwasanaeth ar-lein. Bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i ymarferwyr ar draws ystod eang o feysydd gwasanaeth sydd am sicrhau bod eu hymwneud â phlant a phobl ifanc ar-lein yn digwydd yn ddiogel.

Bydd y sesiwn yn:

  • Rhoi mwy o wybodaeth i weithwyr proffesiynol am ystyriaethau diogelu wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.
  • Darparu gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ar gyfer mynd ati’n hyderus i asesu risg pob offeryn digidol maen nhw’n ystyried eu defnyddio yn eu gwaith.
  • Cynyddu dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol o’r ystyriaethau ymarferol a moesegol wrth ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy blatfform penodedig.
  • Cynyddu dealltwriaeth o ymddygiad priodol ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol wrth weithio ar-lein gyda phlant a phobl ifanc.
  • Cyflwyno ystyriaethau ynghylch y mesurau o dan GDPR a luniwyd i amddiffyn plant a phobl ifanc wrth ymgysylltu ar-lein.
  • Galluogi plant a phobl ifanc i ddeall paratoi amhriodol ar-lein, sut i roi gwybod amdano a ble i droi am help.
  • Cynyddu cyswllt diogel rhwng ymarferwyr a phob plentyn, yn benodol rhai agored i niwed, fel bod y rhai sydd ag angen gwasanaethau ychwanegol yn fwy tebygol o gael eu hadnabod gan ymarferwyr a derbyn y gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Jon Trew yn hyfforddwr amddiffyn plant profiadol ar ôl hyfforddi i grwpiau mor amrywiol â staff cynnal a chadw tai, deintyddion a gweithwyr gofal plant. Mae gan Jon brofiad eang o weithio gyda phlant o bob oed a chefndir, ar ôl rheoli canolfan blant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chynlluniau gofal chwarae gwyliau. Cyn gynted ag y 1990au, roedd Jon yn frwdfrydig am ddefnyddio cyfrifiaduron i weithio gyda phlant mor ifanc â phedwar a phump ac mae wedi parhau i hyrwyddo ffyrdd diogel i blant ifanc gael mynediad i’r rhyngrwyd a chyfryngau electronig eraill. Mae gan Jon brofiad o weithio wyneb yn wyneb â phlant yn ogystal â dealltwriaeth ddofn o’r heriau technegol y mae’n eu cyflwyno. Dywedodd Jon “Canfu astudiaeth ym mis Hydref 2011 ar gyfartaledd, y plant sy’n defnyddio cyfrifiaduron yn dechrau gwneud hynny yn 3 ½ oed, tra bod hanner y plant dan 8 yn yr Unol Daleithiau wedi cael mynediad i ddyfais symudol fel ffôn smart, iPad neu dabled arall. Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd enfawr i’n plant archwilio, dysgu a mwynhau, ond mae bygythiadau ac anawsterau yn cyfateb i fanteision y chwyldro hwn. Aros nes bydd plant yn cyrraedd eu harddegau cynnar cyn i ni ystyried diogelwch y rhyngrwyd yn rhy hwyr. Rhaid i rieni, athrawon a phob gweithiwr proffesiynol gofal plant godi i’r her hon a sicrhau eu bod yn gallu arwain, monitro a diogelu ein plant drwy’r oed newydd hon”.