Mae COVID-19 wedi cyrraedd pob cwr o’r byd, gan achosi dioddefaint i filiynau. Ond nid y feirws yn unig yw’r broblem. Mae’r cyfnod clo wedi golygu bod busnesau, gwasanaethau lleol ac ysgolion yn cau, gan achosi caledi a straen economaidd. Gwyddom fod teuluoedd sy’n byw gyda phlant yn wynebu heriau penodol, yn enwedig pan fyddant ar incwm isel ac yn methu â chael gofal plant.

Mae Realiti Covid yn brosiect ymchwil newydd ym Mhrifysgolion Efrog a Birmingham. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r Grŵp Gweithredu Tlodi Plant i ddeall yr heriau sy’n wynebu teuluoedd sy’n byw ar incwm isel yn ystod y pandemig.

Rydym yn gweithio gyda rhieni a gofalwyr gyda phlant o dan 19 oed, sy’n byw ar incwm isel, i ddogfennu realiti bywyd bob dydd yn ystod pandemig y Coronafeirws. Gall rhieni a gofalwyr rannu eu profiadau mewn dyddiadur ar-lein, cymryd rhan mewn gweithgareddau ar-lein, a chymryd rhan mewn gweithdai rhithwir. Gall cyfranogwyr wneud cyn lleied neu gymaint ag yr hoffent a byddant yn gwbl ddienw. Mae llawer mwy o wybodaeth am y prosiect ar ein gwefan.

Ein nod yw deall yr heriau y mae teuluoedd yn eu hwynebu, casglu tystiolaeth o effaith COVID-19 ar deuluoedd, a helpu llunwyr polisi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus.

A allwch ein helpu i gysylltu â rhieni a gofalwyr yn eich rhwydweithiau drwy rannu ein prosiect ag unrhyw un a allai fod â diddordeb er mwyn iddynt allu cael gwybod mwy.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect.

Geoff Page: geoff@covidrealities.org
Maddy Power: maddy@covidrealities.org
Tîm Realiti Covid: hello@covidrealities.org