Dydd Mawrth, Medi 17
9:30am – 4:30pm
Ar-lein

Nod yr hyfforddiant undydd hwn yw galluogi staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i gael dealltwriaeth gadarn o niwroamrywiaeth, gwerthfawrogiad o’i wahanol gyflwyniadau sy’n effeithio ar asesu a diagnosis plant a phobl ifanc yn ogystal â dealltwriaeth o risgiau byd-eang sy’n gysylltiedig â niwroamrywiaeth. Nod yr hyfforddwr yw i’r cyfranogwyr symud i ffwrdd o ffocws un lens ac i gyfranogwyr weld y plentyn/person ifanc cyfan fel y gallant weithio’n optimaidd gyda gwasanaethau eraill.

Canlyniadau Dysgu

 • Beth yw Niwroamrywiaeth?
 • Beth yw niwroddargyfeirio?
 • Beth yw geneteg a chyffredinolrwydd?
 • Beth yw proffil pigog?
 • Cyflyrau sy’n cyd-ddigwydd h.y. ADHD ac Awtistiaeth ac ati
 • Blynyddoedd Cynnar: Pryderon Rhieni
 • Cyswllt o ganlyniadau gwael gyda nodi a chymorth hwyr
 • Cysylltiad ag anhwylderau iechyd meddwl
 • Rhieni ND Iechyd Meddwl a Thrawma
 • Labeli diagnostig v Dull a arweinir gan anghenion.
 • (model meddygol v model bioseicogymdeithasol)
 • Dulliau sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd a chryfder
 • Arferion cynhwysol – cymorth cyffredinol
 • Technegau Cydreoleiddio a Rheoleiddio yn y cartref a’r ysgol
 • Meltdowns v Tantrums
 • ND a’r Dull System Gyfan, Ymagwedd Ysgol Gyfan, Diwygio ADY a Chwricwlwm i Gymru

At bwy y mae wedi’i anelu?

Dywedodd staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc niwrowahanol a’u teuluoedd sydd eisiau gwella eu sgiliau a’u gwybodaeth i gynyddu eu hyder wrth adnabod, cysylltu, cefnogi a chyfeirio plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i wella canlyniadau i deuluoedd.

Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk i dderbyn eich cod gostyngiad o 10%.

Nid yw ExChange Wales yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.