Barn rhieni a gofalwyr ar sut allwn gydweithio i atal plant anabl rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Mae plant a phobl ifanc ag anableddau mewn perygl mwy o gael eu cam-drin, o’u cymharu â’u cyfoedion heb anableddau (Jones et al, 2012).Mae ceisio barn ac arbenigedd rhieni a gofalwyr yn rhan hanfodol o ddeall beth sydd angen i ni ei wneud i gadw plant anabl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol.… Read More