Mae H2t.me yng ngham olaf ei ddatblygiad sy’n cynnwys treialon ar draws ystod o wasanaethau yng Nghymru ac mae wedi ennill her SBRI Llywodraeth Genedlaethol Cymru o’r enw Bywydau Gwell yn Nes at y Cartref. Mae wedi cael ei dreialu ynghylch anabledd dysgu, gwasanaethau plant a chymorth yn y gwaith.

Mae’r Ap yn cefnogi unrhyw unigolyn sy’n derbyn cefnogaeth wedi’i thargedu i gymryd llawer mwy o reolaeth dros yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, ynghyd ag ar eu cyfer. Mae hefyd yn caniatáu i’r bobl sy’n eu cefnogi ddangos tystiolaeth effeithiol o effaith eu hymyriadau.

Mae H2t.me yn cefnogi’r unigolyn (ochr yn ochr â Mentor) i:

• Greu proffil sy’n seiliedig ar gryfder o’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’u dyfodol;

• Nodi Cylch Cefnogaeth; unigolion yn eu bywyd sy’n gallu eu cefnogi a’u hannog;

• Nodi set o nodau a chamau gweithredu a fydd yn eu cefnogi i gyflawni’r deilliannau a ddymunir;

• Casglu stori gyfoethog o gyflawniad trwy eiriau a lluniau ar ffôn clyfar neu lechen;

• Adolygu pa mor bell maen nhw wedi symud tuag at bob nod trwy gyfarfodydd rheolaidd.

Mae’r sefydliad cymorth yn gallu cydlynu’r broses gyfan a chofnodi tystiolaeth o gyflawniad yn erbyn nodau’r unigolyn ei hun (yn eu geiriau hwy) ac yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol fel y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Cofnodir gweithgaredd mewn amser real, yn debyg i lawer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol, ac mae cefnogwyr yn gallu gweld cynnydd a rhoi anogaeth mewn ffordd gysylltiedig.

Bydd y gweminar hwn yn rhoi trosolwg o’r Ap, ei ddefnydd cyfredol a phosibl yn ymarferol, a’r manteision i ddefnyddwyr a darparwyr gwasanaethau.

Cyflwynir gan Roger Rowett, Cyfarwyddwr Here2there.me Ltd.