Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

21 Mawrth 2023
10am i 1pm
Ar-lein ar Zoom
Digwyddiad rhad ac am ddim

Ydych chi’n weithiwr cyflogedig neu’n wirfoddolwr yng Nghymru? Ydych chi’n dod i gysylltiad â phobl a allai elwa o gael cyngor a chymorth lleol ynghylch budd-daliadau a materion ariannol? 

Hoffech chi deimlo’n fwy hyderus wrth agor sgyrsiau a deall yn well y mathau o broblemau sydd gan bobl? Dyma’r sesiwn i chi. Mae hwn yn gwrs lefel sylfaenol. Efallai y bydd pobl fwy profiadol eisiau edrych ar y sesiynau lefel ganolradd.

Mae’n sesiwn ar-lein am ddim a fydd yn rhoi’r wybodaeth a’r ymwybyddiaeth i chi ddangos i bobl ble y gallant gael yr help y gallai fod ei angen arnynt, a bod ganddynt hawl i’w gael. Mae’n ymdrin â gwybodaeth sylfaenol am y system fudd-daliadau a chymorth arall sydd ar gael. Bydd yn dangos i chi sut y gallwch helpu pobl i oresgyn y rhwystrau a allai eu hatal rhag manteisio ar eu hawliau. Bydd yn rhoi’r cysylltiadau i chi i asiantaethau eraill a all helpu pobl i hawlio a chael yr help sydd ei angen arnynt.

Cewch becyn gwybodaeth am ddim, sy’n ganllaw cyflym i’r help sydd ar gael yng Nghymru — pwy all gael beth, ac o ble.

Os ydych chi am gael mwy o wybodaeth am y system fudd-daliadau, gallwch hefyd gael 12 mis o fynediad am ddim i nifer o gyrsiau e-ddysgu ar-lein am fudd-daliadau o Systemau Gwybodaeth Ferret.

Ariennir y rhaglen Dangos gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnig hyfforddiant i sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl agored i niwed er mwyn i weithwyr rheng flaen fod mewn sefyllfa well i’w helpu i gael mynediad at y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo.

Mae sesiynau hefyd ar gael yn Gymraeg ac yn Iaith Arwyddion Prydain. Gellir darparu cyrsiau mewnol hefyd ar gyfer timau o staff. Ebostiwch info@dangos.walesi gael rhagor o wybodaeth.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.