• Canfyddiadau adroddiad astudiaeth Co-SPACE

  Mae’r adroddiad diweddaraf o’r astudiaeth Co-SPACE yn dangos newidiadau yn iechyd meddwl plant a phobl ifanc ymhlith sampl yr astudiaeth hyd at a chan gynnwys Ionawr 2021…

 • Pennau’n Uchel: Grymuso plant i rannu eu barn a chael eu clywed

  Prosiect tair blynedd gan Rwydwaith Maethu Cymru a ddechreuodd yn 2020 yw Pennau’n Uchel (Walking Tall). Mae’n gweithio gyda phlant ysgol gynradd mewn gofal maeth ac fe’i comisiynwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r rhaglen Cymunedau Maethu…

 • Helpwch ni i wneud gwahaniaeth i Waith Ieuenctid yng Nghymru

  Mae Youth Cymru ar ddechrau taith newydd; mae llawer wedi newid dros yr fisoedd diwethaf i bob un ohonom ac fel sefydliad sydd â’r nod pennaf o fudd i fywydau pobl ifanc rydym am weithredu nawr i sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl ifanc yng Nghymru…

 • Rhifyn arbennig o Thrive Magazine i bobl ifanc yn canolbwyntio ar ‘Berthnasoedd Iach’

  Fis Tachwedd y llynedd, gweithiodd y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru, y Fforwm Gofal Pobl Ifanc, gydag elusen Brook i drafod pwysigrwydd sicrhau bod pobl ifanc mewn gofal maeth yn cael perthnasoedd iach â phawb o’u cwmpas – ffrindiau, teulu, eu cariadon a’u gofalwyr maeth. Fe wnaethon nhw rannu eu profiadau a’u barn er mwyn llywio’r… Read More

 • ‘Parent Talk’ Cymru

  Cefnogaeth i rieni yng Nghymru. Darllenwch ein herthyglau rhianta neu siaradwch â ni trwy sgwrs fyw yn Saesneg neu Gymraeg…

 • Plant i Blant sydd wedi Derbyn Gofal

  Daeth y syniad ar gyfer yr astudiaeth gan Voices from Care Cymru (VfCC), sefydliad annibynnol, sy’n ymroddedig i gynnal hawliau a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc a brofodd ofal…

 • Gwasanaeth Digidol Iechyd Mamau a Phlant yn y gymuned

  Mae’r Rhwydwaith Cyd-Ddylunio Ymyriadau TGCh yn y Gymuned ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant yn Ne Affrica (CoMaCH) yn dwyn ynghyd ymchwilwyr ac ymarferwyr o Dde Affrica, y DU, a thu hwnt…

 • Gafael yn ein Treftadaeth: y llyfr digidol

  Rhoddodd y prosiect llyfrau hwn y pŵer naratif yn ôl i bobl ifanc â phrofiad o ofal fel y gallant adrodd y straeon y maent am eu clywed am eu bywydau…

 • Adolygiad gofal yn Lloegr: galluogi ein cymunedau i droi anobaith yn obaith

  Mae’r adolygiad hir-ddisgwyliedig i ofal cymdeithasol plant wedi’i lansio o’r diwedd ac, fel y gellid disgwyl, mae eisoes yn destun “dadl” wrth i amrywiol randdeiliaid geisio sicrhau bod eu barn yn cael ei gwrando a’i chlywed…

 • Profiad a diwylliant gofal: archif ddigidol

  ‘Profiad a Diwylliant Gofal, Archif Ddigidol’ yw’r cyntaf o’i math a bydd yn cynnwys llenyddiaeth, gair llafar a deunydd academaidd ar brofiadau gofal. Mae’n bleser gan Dr Dee Michell a Miss Rosie Canning gyhoeddi archif ddigidol newydd Profiad a Diwylliant Gofal. Bydd y wefan yn lansio ar 11 Ebrill – trwy Zoom, i gyd-fynd â… Read More