Amcan y gweithdy oedd darparu cyflwyniad byr i beth rydym yn ei wybod am sut mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud dewisiadau ac ymarferion ymarferol er mwyn arbrofi a gweld pa wahaniaeth y gallant ei wneud. Arweiniwyd y gweithdy ganDr David Wilkins a Dr Catherine Foster.

Cychwynnodd y gweithdy trwy archwilio pwysigrwydd y dewisiadau sy’n cael eu gwneud gan weithwyr cymdeithasol ac amlinellu’r gwahaniaeth rhwng ffyrdd o feddwlyn rhesymol a ffyrdd o feddwl mwy greddfol. Hefyd amlygodd Dr Wilkins pwysigrwydd moesau a gwerthoedd. Dywedodd na all y dewisiadau am deuluoedd byth fod yn rhesymol neu’n dechnegol yn unig o fewn gwaith cymdeithasol.

Yna esboniodd Dr Wilkins sut mae dewisiadau’n aml yn cael eu gwneud ar ryw fatho ragolwg i’r dyfodol, sut bynnag mor ymhlygol neu echblygol. Er bod neb yn gallugweld i mewn i’r dyfodol, efallai mai’n bosib pennu bod angen mwy o gymorth ar rhaiteuluoedd nag eraill, neu bydd rhai pobl yn elwa mwy (neu lai) o ffurfiau penodol o gymorth.

Wedyn siaradodd Dr Wilkins am y dull Fermi, sydd yn helpu amlygu unrhyw dybiausy’n cael eu gwneud wrth i ni ystyried dewisiadau gwahanol. Yn defnyddio’r dull yma, ceisiom ateb y cwestiwn – ‘faint o weithwyr cymdeithasol asesu a chyfeireb sydd ymMirmingham?’. Doedd neb yn gwybod yr ateb cywir ond wrth ystyried cyfres o gwestiynau perthnasol, megis faint o bobl sydd yn byw ym Mirmingham, faint o blantsydd yn cael eu cyfeirio pob blwyddyn a sawl asesiad gall un gweithiwr cymdeithasolcwblhau pob wythnos, medrwn ni greu amcangyfrifiad rhesymol.

Wedi egwyl fer, gwahanom i grwpiau bach i gymhwyso’r technegau i astudiaethauachos. Darllenodd pob aelod o’r grŵp yr astudiaeth achos ac ateb cwestiynau am beth all ddigwydd nesaf. Yna buom yn trafod ein hatebion fel grŵp ac ystyried osoeddem eisiau newid ein hatebion cyntaf. Ar ôl ambell drafodaeth, daeth pob grŵpymlaen gyda set o atebion cydseiniol i’r cwestiynau.

Yna rhoddwyd tasgau cyflym i’r mynychwyr iddynt ystyried medrau rhagolwg euhunain. Er enghraifft, gofynnodd Dr Foster pump cwestiwn ‘gwybodaeth gyffredinol’ am waith cymdeithasol, i helpu ni ddeall os oedden ni’n orhyderus, danhyderus neu wedi paratoi’n dda ar y cyfan.

​​Roedd canlyniadau’r gweithgaredd yma’n ddiddorol. Yn sawl achos, datblygodd y grwpiau rhagolygon mwy cywir am beth gall ddigwydd nesaf nag unigolion. Yn eingweithdy, digwyddodd y gwrthwyneb, gyda rhai unigolion yn dangos mwy o gywirdebna’r grwpiau.

I WELD Y PWYNT PŴER, PWYSWCH YMA

Diolch i Dr David Wilkins a Dr Catherine Foster am gyflwyno’r gweithdy.