Adolygiad Erthygl: Child Protection Social Work in COVID-19: Reflections on Home Visits and Digital Intimacy

gan Sarah Pink, Harry Ferguson a Laura Kelly – Anthropology in Action, 27(3), 2020, tt. 27-30.  

Ysgrifennwyd yr adolygiad gan Dr David Wilkins

Ar ba gwestiwn mae’r astudiaeth hon yn canolbwyntio? 

Gwasanaeth cyhoeddus yw gwaith cymdeithasol, ond yn aml iawn mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud eu gwaith yn breifat (Bostock et al, 2018). Yn llawer o’i ymchwil pwysicaf hyd yma, mae’r Athro Henry Ferguson wedi defnyddio dulliau arsylwi i archwilio’r hyn mae gweithwyr cymdeithasol yn ei wneud yn ystod ymweliadau cartref a’r ffordd y cytunir ar sut i symud mewn gofod personol agos wrth weithio. Yn yr erthygl hon, mae Ferguson a chydweithwyr yn ystyried effaith Covid-19 ar y math hwn o waith, a sut mae gweithwyr cymdeithasol wedi addasu eu hymarfer gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu digidol a rhithwir.  

Sut aethon nhw ati i’w astudio? 

I wneud hyn, siaradodd yr awduron â gweithwyr cymdeithasol oedd eisoes yn rhan o’u hastudiaethau am y ffordd mae eu gwaith wedi newid o ganlyniad i’r pandemig a’r cyfnodau clo a phellter cymdeithasol. Fel y noda’r awduron, doedd “dim templed yn bodoli ar gyfer symud gwaith cymdeithasol ar-lein mewn cyd-destun gweithio gartref” (t. 28) ac felly roedd yn rhaid i bob awdurdod lleol, ac i raddau pob ymarferydd unigol, ddatblygu eu ffyrdd newydd eu hunain o weithio.  

Beth oedd eu canfyddiadau? 

I rai gweithwyr, roedd gorfod gweithio’n bell o’r plant a’u teuluoedd yn golygu eu bod yn methu â gwneud y pethau y bydden nhw’n eu gwneud fel arfer. Er enghraifft, soniodd un gweithiwr cymdeithasol am sut y byddai’n creu cyswllt â babanod drwy eu cyffwrdd, a disgrifiodd un arall sut y byddai’n defnyddio synnwyr arogli i helpu i farnu a oedd plentyn yn cael ei olchi’n ddigon rheolaidd. Mae cyfathrebu rhithwir yn caniatáu i chi edrych a chlywed, ond nid cyffwrdd nac arogli. Ar y llaw arall, disgrifiodd gweithiwr arall bod rhai plant yn ei chael hi’n haws cyfathrebu â nhw’n ddigidol, naill ai ar alwad fideo neu drwy negeseuon testun.  

Beth yw’r goblygiadau? 

Er nad yw’n bosibl disgrifio aflonyddwch a niwed parhaus y pandemig fel rhywbeth positif, serch hynny, gallai rhai pethau cadarnhaol ddeillio ohono. Mae awduron yr erthygl hon yn awgrymu, hyd yn oed ar ôl y pandemig, y gallai dull hybrid sy’n cyfuno ymweliadau cartref wyneb yn wyneb â rhai mathau o gyfathrebu rhithwir fod yn fwy dymunol ac yn fwy defnyddiol i rai plant a theuluoedd na’r naill ddull neu’r llall yn unig.  


Ysgrifennwyd yr adolygiad gan

Dr David Wilkins

Angen ymarferwyr ar gyfer prosiect ymchwil am

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi cael eu camfanteisio’n droseddol?

Mae ymchwil newydd ar y gweill i ddatblygu pecyn cymorth. Mae tîm ymchwil o CASCADE yn cynnal prosiect ymchwil a ariennir gan Ymchwil Gofal Iechyd Cymru mewn partneriaeth â Barnardo’s. Ei nod yw datblygu pecyn cymorth sy’n gwella ymatebion gwasanaeth a chymunedol i bobl ifanc sydd mewn perygl neu’n ymwneud â chamfanteisio troseddol ar blant. Mae’r tîm ymchwil yn ceisio cymorth gan ymarferwyr sydd â phrofiad o gefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu camfanteisio’n droseddol ac a fyddai’n barod i:


1. Gymryd rhan mewn cyfweliad 30 munud ynglŷn â sut mae pobl ifanc yn cael eu targedu, pa weithgareddau maen nhw’n cymryd rhan ynddynt a pha fathau o gefnogaeth sy’n ddefnyddiol neu’n anfuddiol a / neu
2. Gefnogi casglu data gyda phobl ifanc sydd, neu sydd wedi cael eu camfanteisio’n droseddol, rhieni a / neu ofalwyr.

Mae’r tîm wedi creu pecyn gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc y gellir ei gyflwyno gan aelod o’r tîm ymchwil neu’r ymarferydd, gan ddibynnu ar ddewis y person ifanc.

Defnyddir y data hwn i lywio dyluniad y pecyn cymorth. Bydd y pecyn cymorth yn cael ei ddosbarthu ledled Cymru yn ystod Hydref 2021. I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Nina Maxwell (MaxwellN2@Caerdydd.ac.uk).

Adolygiadau Erthyglau

Yn ExChange rydym yn gwybod nad oes gan ymarferwyr prysur yr amser i ddod o hyd i’r ymchwil ddiweddaraf a’i darllen.  Mae dod o hyd i erthyglau diddorol a pherthnasol, gwerthuso ansawdd yr ymchwil a gwneud synnwyr o’r goblygiadau i ymarfer i gyd yn waith llafurus – ac mae’r rhan fwyaf o weithwyr yn brysur yn delio â heriau gweithio gyda phobl. 

Er mwyn eich helpu chi, rydym yn lansio rhan newydd o’n gwefan – Article Reviews rheolaidd. Yn ein adolygiadau, bydd academyddion o CASCADE yn nodi erthygl ddiweddar bwysig, yn crynhoi ei chanfyddiadau ac yn rhoi rhywfaint o feddwl beirniadol am yr ymchwil a’i goblygiadau. 

Gobeithiwn y bydd y crynodebau hyn yn ddefnyddiol – efallai y bydd rhai yn ateb cwestiynau pwysig, efallai y bydd eraill yn herio’ch meddwl neu’n cynnig ffyrdd newydd o feddwl am fater neu broblem. 

Rydym hefyd yn gobeithio y bydd yr Adolygiadau yn eich helpu i benderfynu a ydych chi am ddarllen yr erthygl ei hun ai peidio – rydyn ni’n mynd i ddewis Adroddiadau ac erthyglau sydd ar gael am ddim pryd bynnag y bo modd, a rhoi dolenni. 

Gobeithiwn y bydd ein Hadolygiadau yn darparu cyflwyniadau diddorol, arbenigol i ymchwil gyfredol bwysig a fydd yn eich helpu i ddarganfod y dystiolaeth ddiweddaraf ym maes gofal cymdeithasol oedolion a phlant. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a ydych wedi ei chael yn ddefnyddiol a sut gallem ni wella’r gwasanaeth.  

Adolygiad Erthygl: What the Public Think about Social Services: A Report from Scotland

gan Trish McCulloch and Stephen Webb, British Journal of Social Work, 50(4), 2020, tt. 1146 – 1166. 

Ysgrifenwyd yr adoloygiad gan Dr David Wilkins

Ar ba gwestiwn mae’r astudiaeth hon yn canolbwyntio?

Mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol, barn a fynegir yn aml ymhlith gweithwyr cymdeithasol yw nad yw’r cyhoedd ar y cyfan yn eu hoffi – neu o leiaf nad ydyn nhw’n hoffi’r gwasanaethau maen nhw’n eu cynrychioli. Ond pa mor gywir yw’r farn hon?

Sut aethon nhw ati i’w astudio?

Yn yr erthygl hon, mae’r awduron yn adrodd ar ganfyddiadau arolwg o 2,505 o oedolion yn yr Alban, a ddewiswyd i gynrychioli poblogaeth ehangach yr Alban. Cynhaliwyd yr arolwg yn 2016/17, ac roedd yn cynnwys 43 cwestiwn, wedi’u trefnu mewn chwe thema – i) argraffiadau a chanfyddiadau o wasanaethau cymdeithasol, ii) dealltwriaeth o wasanaethau cymdeithasol, iii) materion sy’n gysylltiedig â gwasanaethau cymdeithasol, iv) profiad o wasanaethau cymdeithasol, v) ymddiriedaeth, gwerth a hyder mewn gweithwyr cymdeithasol a vi) dylanwadau ar ganfyddiadau. 

Beth oedd eu canfyddiadau?

Roedd gan hanner yr ymatebwyr farn gadarnhaol am y gwasanaethau cymdeithasol, ac roedd gan draean farn negyddol. Darllenwyr papur newydd The Guardian oedd â’r farn fwyaf cadarnhaol, a darllenwyr The Daily Express oedd a’r farn fwyaf negyddol (gwnewch beth a fynnoch o hynny). Y canlyniadau mwyaf cadarnhaol yn gyffredinol oedd bod ‘gwasanaethau cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed’ a bod ‘gwasanaethau cymdeithasol yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i bobl yr Alban’. Dywedodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr hefyd fod ganddynt wybodaeth a dealltwriaeth dda o’r gwasanaethau cymdeithasol, gan deimlo’n gyffredinol bod gweithwyr cymdeithasol yn cefnogi pobl hŷn ac yn gweithio i gadw plant yn ddiogel. Cytunodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr y gellid ymddiried mewn gweithwyr cymdeithasol proffesiynol i wneud eu gwaith yn dda. Mae’n rhesymol gofyn faint o’r ymatebwyr hyn fyddai wedi cael profiad personol o’r gwasanaethau cymdeithasol, yn enwedig mewn perthynas â gwasanaethau plant – ac eto mae’r awduron yn nodi, er bod cyswllt uniongyrchol wedi dylanwadu ar ganfyddiadau o wasanaethau cymdeithasol, yn gyffredinol nid oedd “unrhyw beth penodol yn y canlyniadau i awgrymu bod mynediad ynddo’i hun yn rhagfynegydd cyson o ganfyddiad”(t. 1159). 

Beth yw’r goblygiadau?

Dylai’r canfyddiadau hyn helpu i herio’r gred bod gan y cyhoedd farn negyddol yn bennaf neu yn llwyr am waith cymdeithasol. Fel y dengys yr arolwg hwn, yn yr Alban o leiaf, nid yw hyn yn wir. Mae’n fwy rhesymol disgrifio’r canfyddiadau fel rhai cymysg, sy’n tueddu at y cadarnhaol. 

Mae’r hyn y byddai arolwg tebyg yng Nghymru yn ei ganfod yn dal i fod yn gwestiwn agored. 


Ysgrifenwyd yr adoloygiad gan

Dr David Wilkins

Fforymau EPIC / Tusla i Blant mewn Gofal – 2015 – 2018

EPIC:

Mae EPIC Grymuso Pobl mewn Gofal yn sefydliad gwirfoddol cenedlaethol sy’n gweithio gyda ac ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw mewn gofal ar hyn o bryd neu’r rhai sydd â phrofiad gofal.

EPIC yw’r unig sefydliad cenedlaethol annibynnol sy’n darparu cefnogaeth eiriolaeth uniongyrchol 1: 1 i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Mae EPIC yn cefnogi plant mewn gofal a’r rhai sydd â phrofiad gofal, i leisio’u barn a’u pryderon, i’w grymuso i siarad drostynt eu hunain, i fynd i’r afael â materion a godwyd ganddynt, i’w helpu i gael mynediad at y gwasanaethau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt ac i sicrhau cadarnhaol. newid yn eu bywydau.

Mae EPIC yn credu bod plant mewn gofal a’r rhai sydd â phrofiad gofal yn arbenigwyr yn eu profiad eu hunain.

Cefndir y Fforymau:

Yn 2015, cefais fy nghyflogi gan EPIC fel Cydlynydd Cyfranogiad i ddatblygu a hwyluso fframwaith cenedlaethol ar gyfer plant mewn gofal. Ariannwyd y fenter hon gan Atlantic Philanthropies a’i datblygu mewn partneriaeth â Tusla. Roedd fy rôl yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Thimau Gwaith Cymdeithasol Tusla lleol i sefydlu grwpiau, a elwir yn ‘Fora’ ar gyfer plant a phobl ifanc a oedd yn byw mewn gofal maeth.

Pwrpas y Fforymau yw creu gofod diogel, gafaelgar a chynhwysol lle gall plant a phobl ifanc rhwng wyth a dwy ar bymtheg oed ddod ynghyd i rannu ac archwilio eu profiadau cadarnhaol a heriol o fod mewn gofal a’r gwasanaethau y maent yn ymwneud â hwy. y nod yw y bydd barn, barn a phrofiadau’r plant a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y fforymau yn dylanwadu’n uniongyrchol ac yn gadarnhaol ar ddarparu gwasanaethau, diwygio polisi ac arferion yn lleol ac yn genedlaethol.

Cymryd Rhan ar Waith:

Dros y tair blynedd ganlynol ac mewn partneriaeth â thimau Gwaith Cymdeithasol lleol, sefydlwyd pymtheg fforwm yn genedlaethol. Roedd y fforymau hyn yn dibynnu ar gyfranogiad gwirfoddol y plant a’r bobl ifanc yn ogystal â’r gweithwyr proffesiynol dan sylw. Roedd grŵp cynllunio pob Fforwm yn cynnwys amrywiol weithwyr Tusla o Uwch Reolwyr, Ôl-ofal, Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol.

O ganlyniad i’r bartneriaeth gydweithredol hon, creodd y grwpiau hyn le agored, gonest a chefnogol i blant a phobl ifanc archwilio eu profiadau eu hunain, y system ofal ei hun a chwrdd ag eraill a oedd hefyd mewn gofal.

Rheolwr Ardal:

“Mae wedi bod yn fraint eistedd mewn ystafell gyda grŵp o bobl ifanc a chlywed beth y gallem ei wneud yn well, pethau syml, ond mae’n gwneud cymaint o synnwyr pan fyddwch chi’n ei glywed yn uniongyrchol ganddyn nhw”

Person Ifanc, 14 oed:

“Mae’r grwpiau hyn yn caniatáu imi ddelio â’r system ofal mewn ffordd gyfeillgar i blant ac yn gadael i ni wybod nad ydym ar ein pennau ein hunain nac yn wahanol.”

Ar gyfer y cyfarfod cychwynnol gyda’r holl grwpiau Fforymau gofynnwyd i’r plant a’r bobl ifanc archwilio, ar eu cyflymder eu hunain, y tri chwestiwn canlynol mewn ffordd eang a chyffredinol iawn:

Beth sy’n gadarnhaol am fod mewn gofal?
Beth sy’n heriol ynglŷn â bod mewn gofal?
Beth hoffech chi ei newid ynglŷn â bod mewn gofal?

Trwy’r drafodaeth agored hon, roedd pobl ifanc yn teimlo’n gyffyrddus i archwilio eu profiadau fel rhan o’r broses grŵp, gan eu bod yn gwybod nad oedd gan y gweithwyr proffesiynol dan sylw agenda na chwestiynau penodol yr hoffent gael ateb iddynt. Roedd y gweithwyr proffesiynol dan sylw wir eisiau clywed yr hyn oedd ganddyn nhw i’w ddweud ac felly roedd hyn yn rhoi ymdeimlad gwych o ymreolaeth i’r plant a’r bobl ifanc dros gyfeiriad y sgwrs.

Fe wnaeth y trafodaethau agored hyn hefyd roi gwell mewnwelediad iddynt i fywydau plant a phobl ifanc eraill mewn gofal a’u cefnogi i ddeall nad nhw yw’r unig rai sydd wedi cael y profiadau neu’r teimladau hyn.

Gweithiwr Cymdeithasol:

“Roedd proses y grŵp hwn mor bwerus â’r canlyniadau, mae bod yn rhan o grŵp lle mae plant a phobl ifanc yn gosod yr agenda ac yn cael eu grymuso fel dinasyddion ifanc wedi bod yn anhygoel fel Gweithiwr Cymdeithasol”

Yn ystod oes y fenter hon, creodd a datblygodd plant a phobl ifanc sawl prosiect yn seiliedig ar eu profiadau ar y cyd o’r system ofal. Aeth eu prosiectau i’r afael â phynciau anodd fel amrywiaeth ddiwylliannol, gwahanu brodyr a chwiorydd, cael eu trin yn wahanol oherwydd eu bod mewn gofal, perthnasoedd â’u gofalwyr maeth a’u gweithwyr cymdeithasol, stigma, symud lleoliadau, cyrchu eu ffeiliau a diffyg cariad / dealltwriaeth o fewn y system ofal.

Gellir dod o hyd i’r prosiectau hyn ar-lein nawr: https://www.epiconline.ie/epic-fora/

Person Ifanc, 16:

“Mae wir yn dangos pwysigrwydd sicrhau ein bod yn teimlo ein bod yn cael ein derbyn, yn cael gwrandawiad ac yn teimlo ein bod yn cael ein caru.”

Gobaith y plant a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yw y bydd eu prosiectau’n cael eu defnyddio i gefnogi hyfforddiant staff newydd a gofalwyr maeth. Maen nhw hefyd yn gobeithio y byddan nhw’n cefnogi plant a phobl ifanc eraill i ddeall nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac y gallan nhw wneud unrhyw beth maen nhw’n meddwl amdano.

Yn 2017, cynlluniwyd a darparwyd cynhadledd genedlaethol o’r enw “Our Say, Our Way – A Collaborative Approach to Dylanwad ar Newid” gan y plant a’r bobl ifanc sy’n rhan

cymryd rhan yn y Fora. Roedd y digwyddiad cyfan yn cael ei arwain gan bobl ifanc ac yn dangos pob un o ddoniau’r grŵp a oedd yn cynnwys fideo, drama, celf, canu gemau a cherddoriaeth. Fe wnaeth y plant a’r bobl ifanc hefyd arwain ar redeg eu gweithdai eu hunain a amlygodd pam roedd pob grŵp wedi dewis ymgymryd â’u prosiectau penodol. Profodd y digwyddiad hwn pa mor bwysig yw clywed gan ein plant a’n pobl ifanc yn uniongyrchol a’i nod oedd herio gweithwyr proffesiynol i feddwl am ofal o’u safbwyntiau.

Ymchwil:

Yn 2018 cwblhaodd Canolfan Ymchwil Plant a Theuluoedd UNESCO (UCFRC) ymchwil ar ‘Gyfranogiad plant mewn gofal ar y cyd: gwerthusiad ffurfiannol o grwpiau gweithredu gofal maeth Tusla / EPIC’. Awgrymodd y canfyddiadau, er bod llawer o ganlyniadau pwysig a buddiol y gellid eu mesur, roedd canlyniadau eraill hefyd yn cynnwys y gefnogaeth emosiynol a chymdeithasol a ddarparwyd i’r plant a’r bobl ifanc trwy gael cyfle i fod mewn gofod a oedd yn rhydd o stigma, lle nad oedd yn rhaid iddynt egluro eu stori neu pam eu bod mewn gofal.

Tynnodd yr ymchwil sylw hefyd at y cyfle i blant a phobl ifanc gael gafael ar arweiniad a chefnogaeth ar agweddau ar eu profiad gofal a’r system ofal yn ei chyfanrwydd.

Person Ifanc, 15 oed:

“Mae’n hwyl iawn ac rydw i’n teimlo’r un peth â phawb arall yma, does dim rhaid i mi egluro pam nad ydw i’n byw gartref”

Yn ystod fy nghyfnod yn y rôl hon, roeddwn yn wirioneddol ostyngedig, yn falch ac yn ddiolchgar i’r bobl ifanc hynod o ddewr, doniol a thalentog y cyfarfûm â hwy ar hyd y ffordd. Roedd gan y bobl ifanc hyn gymaint o awch ac angerdd i wneud newidiadau o fewn y system ofal yn seiliedig ar eu profiad byw eu hunain. Dysgodd y grwpiau hyn i mi fod cryfder mewn niferoedd, bod llais gonest a phrofiadol yn bwerus ac na ddylid byth atal y lleisiau hyn na chael eu hystyried yn llai na llais yr oedolion yn eu bywydau. Fe ddysgodd y plant a’r bobl ifanc i mi mai’r hyn y maen nhw ei angen ac y maen nhw ei eisiau gennym ni fel gweithwyr proffesiynol yw gonestrwydd ac nid i’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am eu bywydau fod â “gorchudd siwgr” mewn unrhyw ffordd.

Yr ‘Achos Moeseg’: Defnyddio dulliau creadigol ar gyfer ymarfer ymchwil foesegol

Ar y 10fed o Fedi croesawodd ExChange Dr Victoria Edwards a gweithdy ymarferwyr ar yr ‘Achos Moeseg’: defnyddio dulliau creadigol ar gyfer ymarfer ymchwil foesegol. Archwiliodd y gweithdy rhyngweithiol ddealltwriaeth cyfranogwyr o foeseg mewn ymchwil, sut aeth Vicky ati yn ei hymchwil ei hun, ymarferoldeb defnyddio dulliau creadigol mewn ymchwil ac yn olaf i gyfranogwyr greu eu ‘achos bach’ eu hunain.

Dechreuodd y gweithdy gyda dau weithgaredd grŵp. Y cyntaf yn archwilio’r hyn yr oedd cyfranogwyr eisoes yn ei wybod am foeseg mewn ymchwil, trwy ystyried pa bethau sy’n hanfodol ar gyfer cyfarfyddiad moesegol. Roedd rhai o’r pynciau a drafodwyd yn cynnwys, gwirfoddoli i gymryd rhan, cydsynio, deall beth fyddai’n digwydd ac anghydbwysedd pŵer.

Roedd yr ail weithgaredd grŵp yn cynnwys diffinio’r hyn a olygir wrth gydsyniad, cyfrinachedd ac anhysbysrwydd. Gofynnwyd i’r cyfranogwyr ystyried pryd y daethant yn gyfarwydd â’r termau hyn ac ym mha gyd-destun. Trafodwyd trafodaethau ynghylch y pwnc hwn pan rannodd cyfranogwyr eu syniadau ar draws yr ystafell mewn ‘ymladd pelen eira’. Yn chwalu eu diffiniadau ar bapur a’u taflu at fwrdd arall i’w ddarllen allan. Amlygodd rhai o negeseuon allweddol y drafodaeth hon na ellir cael dealltwriaeth dybiedig o’r termau hyn yn enwedig wrth weithio gyda phobl ifanc.

Llun eang o gyfranogwyr gweithdy ExChange

Ar ôl gosod yr olygfa, symudodd Vicky ymlaen i siarad am ei hymchwil ei hun a sut yr aeth ati i foeseg. Archwiliodd ei hastudiaeth ddiwylliant gemau fideo pobl ifanc ar draws dwy ysgol arbennig, un yn ysgol brif ffrwd lle’r oedd y bobl ifanc yn rhan o ddosbarth anogaeth a’r llall mewn coleg. Roedd gan yr holl bobl ifanc a fu’n rhan o’i hastudiaeth ryw lefel o ofynion dysgu ychwanegol. Defnyddiodd yr astudiaeth ei hun ystod o ddulliau creadigol gan gynnwys, creu doliau, cynhyrchu fideo a dylunio crys-t yn ogystal â rhai dulliau mwy traddodiadol fel arolwg ysgol gyfan a gweithdy grŵp ffocws.

Agos agos at offer gweithdy

Wrth ddatblygu ei dull moesegol o ymchwilio gyda’r garfan hon o bobl ifanc, tynnodd Vicky ar lenyddiaeth ehangach yn y maes hwn gan gynnwys gwaith yr Athro Emma Renold a Dr Dawn Mannay ill dau yn ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd. Canolbwyntiodd ar fethodolegau creadigol lle nad yw moeseg yn ‘ychwanegu ymlaen’ i’r broses. Gyda hyn mewn golwg y dyfeisiwyd yr ‘Achos Moeseg’. Gan ddefnyddio cês dillad ail-law hen werthwyr teithio gyda llawer o wahanol adrannau, llwyddodd Vicky i’w lenwi â gwrthrychau i ddechrau sgyrsiau gyda phobl ifanc am yr hyn yr oeddent yn cymryd rhan ynddo.

Roedd y gwrthrychau yn cynnwys newidiwr llais, mwgwd, papur olrhain a recordydd sain. Roedd cael yr achos yn yr ystafell yn galluogi’r bobl ifanc (a’r ymchwilydd) i fod yn ymwybodol o natur cydsynio bob amser a chyfeirio at unrhyw syniadau a drafodwyd, a gyffyrddwyd ac a deimlwyd wrth gyflwyno’r gwaith. Roedd hon hefyd yn ffordd ddifyr a hwyliog o esbonio i’r cyfranogwyr pam ei bod yn recordio gwybodaeth a beth fyddai’n digwydd iddi.

Cyfranogwr y gweithdy yn agos (dwylo)

Enghreifftiau o sut roedd y gwrthrychau yn adlewyrchu sgyrsiau am gydsyniad a’r ymchwil;

Newidiwr lleisiau: Ydych chi’n mwynhau siarad? Pwy fydd yn clywed eich lleisiau? Pam ydyn ni’n newid lleisiau? Beth yw anhysbysrwydd?

Masgiau: Pam ydyn ni’n amddiffyn eich hunaniaeth? Beth ddigwyddodd i’r wybodaeth a gasglwyd amdanoch chi?

Papur olrhain: Pam fyddem ni eisiau cuddio dychymyg mewn prosiect ymchwil? Ble mae delweddau’n cael eu cadw? Pam nad yw ymchwilwyr yn adnabod eich ysgol.

Recordydd sain: Pam mae’ch llais yn cael ei recordio? Ydw i’n cael stopio’r recordiad? Sut ydw i’n teimlo am gael fy recordio?

Roedd mwyafrif y plant wrth eu bodd yn defnyddio deunyddiau cyffyrddol ond nid oedd eraill yn eu hoffi o gwbl – gall yr hyn sy’n gweithio i un person fod yn wahanol iawn i berson arall. Yr allwedd oedd dangos dealltwriaeth a bod yn agored i drafodaethau. Er enghraifft, amlygodd defnyddio’r achos ddymuniad un o’r bobl ifanc o’r enw Terry. Cafodd Terry ymateb corfforol i’r ffelt yn yr achos, neidiodd yn ôl o’r bwrdd gan ddweud, ‘Ni allaf gyffwrdd â hynny’. Er bod y rhan fwyaf o’r bobl ifanc wir wedi mwynhau chwarae gyda’r newidiwr llais Terry er ei fod yn erchyll. Roedd yr ymatebion hyn yn caniatáu i Vicky siarad â Terry am sut roedd yn teimlo am gael ei recordio a chymryd rhan mewn rhai gweithgareddau. Darganfyddodd ei fod yn iawn gyda recordio a thrawsgrifio’r cyfweliad ond nad oedd am ei glywed yn ôl, ac yn nes ymlaen nid oedd am gael ei lais wedi’i gynnwys mewn unrhyw waith fideo. Mae Vicky yn tynnu sylw at y ffaith bod trafod y materion hyn â gwrthrychau yn ychwanegu ystyr go iawn nag y gallai ceisio esbonio’r broses ei golli yn unig.

Nesaf, roedd hi’n bryd i gyfranogwyr y gweithdy ddechrau meddwl am brosiect roeddent yn gweithio arno a meddwl am rai gwrthrychau i’w rhoi yn eu hachos bach moeseg eu hunain. Cafodd y cyfranogwyr y dasg o dynnu neu ysgrifennu darn o bapur gwrthrych / gwrthrychau y gellid eu defnyddio i gyflwyno eu prosiect neu weithgaredd. Rhoddwyd hwn yn eu hachos bach a’i rannu gyda’r person

nesaf atynt. O’r fan hon byddai eu partner yn treulio peth amser yn cynnig rhai cwestiynau yn seiliedig ar y gwrthrych ac yn meddwl am beth allai’r prosiect fod. Roedd hwn yn gyfle i gyfranogwyr roi cynnig ar ddatblygu cynrychiolaeth greadigol sy’n gysylltiedig â’u prosiect a dechrau myfyrio ar sut mae pethau’n cael eu cyflwyno neu eu hegluro. Anogodd Vicky gyfranogwyr hefyd i ystyried sut y gallai fod yn archwilio prosiectau a gweithgareddau fel hyn.

Yn olaf, daeth y gweithdy i ben gyda thrafodaethau ynghylch y rhwystrau i gyfarfyddiadau moesegol a dod o hyd i atebion. Roedd rhai o’r trafodaethau’n cynnwys adnoddau, amser a bod â’r hyder i fod yn greadigol. Pwynt allweddol a godwyd oedd y cydbwysedd da rhwng trafodaethau moesegol parhaus a recriwtio digon o gyfranogwyr i gwblhau prosiectau mewn llinellau amser tynn.

Diolch yn fawr i Vicky Edwards am weithdy pleserus dros ben. Gadewais gyda fy achos bach fy hun o foeseg a llawer o syniadau creadigol i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn trafodaeth foesegol am fy ngwaith!

Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statudol i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Cyflwynwyd y weminar hon gan Natalie Brimble o Tros Gynnal Plant.

Cyflwynwyd yr Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statudol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru yn 2017. Mae’r model Dull Cenedlaethol yn gosod dyletswydd ar staff Gwasanaethau Plant i sicrhau bod yr holl blant a phobl ifanc a ddaeth yn derbyn gofal, ar ôl 1 Gorffennaf 2017, ac yn rhan o gweithdrefnau amddiffyn plant yn derbyn gwasanaeth trwy gynllun gofal a chymorth.

Mae eiriolaeth yn hyrwyddo safbwyntiau, dymuniadau a theimladau, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hystyried ac yn gweithredu arnynt yn ystod y prosesau gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar fywyd plentyn. Darparodd y weminar friff ar y Dull Cenedlaethol, gan gynnwys yr elfen ‘Cynnig Gweithredol’, sy’n sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc sy’n dod o fewn y ddeddfwriaeth yn cael cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb â’u darparwr eiriolaeth.

Dechreuodd y weminar gyda throsolwg o eiriolaeth a’r gwahanol fathau o eiriolaeth, a rôl Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol. Yna manylodd ar elfen bolisi’r Dull Cenedlaethol, yr egwyddorion trosfwaol, yr elfennau cysylltu a sut y gallai gysylltu â’ch maes o waith.

Mae adnoddau ychwanegol ar gael yn:

TGP Cymru
NYAS
Llinell Gymorth Meic
Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol

Lansiad Llyfr: Ymarfer Gwaith Cymdeithasol Ysbyty Critigol

Cyhoeddiad Newydd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r llyfr Critical Hospital Social Work Practice, sydd newydd ei lansio, gan ein cydweithiwr yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, Dr Dan Burrows.

Mae’r llyfr yn uwcholeuo rôl pwysau cyflym, uchel gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty. Ar adeg o bryder cyhoeddus ynghylch cyflwr y GIG ac anghenion poblogaeth hŷn sy’n tyfu, mae swydd gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty yn bwysicach nag erioed. Ac eto, mae’n ddealladwy ac yn aml yn cael ei anwybyddu gan lunwyr polisi, rheolwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Gan ddefnyddio theori gymdeithasol i wneud synnwyr o gyd-destun cyfoes iechyd a gofal cymdeithasol, mae’r llyfr hwn yn tynnu sylw at y rôl hanfodol y mae gweithwyr cymdeithasol yn ei chwarae wrth gynllunio gollyngiadau ysbyty cymhleth. Mae’n rhoi cyfrif manwl o weithgareddau tîm gwaith cymdeithasol ysbyty nodweddiadol yn y DU, wedi’u tynnu o waith maes ethnograffig trwyadl, ac yn cyferbynnu hyn â thystiolaeth ymchwil ar arferion gwaith cymdeithasol ysbytai ledled y byd. Mae’r awdur yn tynnu sylw at gyfeiriadau newydd cyffrous ar gyfer gwaith cymdeithasol sy’n gysylltiedig ag iechyd a photensial gwaith cymdeithasol i ddatblygu ymarfer gerontolegol beirniadol.

Bydd y llyfr hwn, a gyhoeddir gan Routledge, yn ddefnyddiol i fyfyrwyr ac ymarferwyr gwaith cymdeithasol sy’n gweithio mewn ysbytai a gyda phobl hŷn yn gyffredinol. Bydd hefyd o werth sylweddol i lunwyr polisi ac academyddion sydd â diddordeb mewn datblygu dulliau arloesol o ddiwallu anghenion y boblogaeth sy’n heneiddio.

Am yr Awdur:

Hyfforddodd Daniel Burrows fel gweithiwr cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, lle cyfarfu ef a’i ddarpar wraig. Ar ôl saith mlynedd o ymarfer, symudodd drosodd i ddysgu a chwblhau ei ddoethuriaeth broffesiynol. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda’i wraig a’i ddau fab ac yn dysgu ar yr MA Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Y cyfan sydd ei angen yw cariad? Myfyrio am berthnasoedd yn y system ofal

Yn ystod yr amser hwn o bandemig, rydym yn myfyrio, ac yn ddiolchgar am, y perthnasoedd sydd gennym gyda’n teulu, gwarcheidwaid, ffrindiau a phobl bwysig eraill yn ein bywydau. Daw’r awydd am gynhesrwydd a chysylltiad yn llawer mwy amlwg gan nad ydym yn gallu cwrdd â llawer o’n hanwyliaid yn ein ffyrdd arferol.

Mae’n dod â ni i fyfyrio am ein cynhadledd ExChange Cymru ddiweddaraf ym mis Tachwedd y llynedd; ‘Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cariad? Myfyrio ar berthnasoedd yn y system ofal ’, yng Ngwesty’r Village, Abertawe.

Roeddem yn falch iawn o gael Chris Dunn, Lleisiau o Care Cymru a Dr Alyson Rees, Cyfarwyddwr Cynorthwyol CASCADE yn gyd-gadeiryddion i’r digwyddiad hwn.

Gofynnodd anerchiad agoriadol Chris y cwestiwn ‘Beth mae cariad yn ei olygu i chi?’ Gan gwmpasu pwysigrwydd a phwer y gair ‘cariad’ a sut, mewn llawer o leoliadau proffesiynol, mae weithiau’n air ‘anghyfforddus’. Anogodd Chris gynrychiolwyr i bwyso a mesur y teimlad hwn ‘Mae’r gymuned â phrofiad gofal yn galw allan am hyn, i deimlo eu bod yn cael eu caru’.

Cyflwyniad: Deall beth sy’n gwneud bywyd yn dda i blant mewn pobl sy’n gadael gofal a gofal – meithrin perthnasoedd ac ymdeimlad o berthyn.

Ymunodd Linda Briheim-Crookall â ni o Coram Voice, gan siarad am y rhaglen Bright Spots, partneriaeth rhwng Coram Voice, Prifysgol Rhydychen ac Ymddiriedolaeth Hadley i helpu awdurdodau lleol i sicrhau bod barn plant a phobl ifanc â phrofiad gofal yn dylanwadu ar wasanaethau a datblygiad.

Mae Bright Spots yn gofyn y cwestiwn canolog ‘Beth sy’n gwneud bywyd yn dda?’ Tynnodd Linda sylw at y ffaith bod llawer o’r dangosyddion pwysig a nodwyd gan gyfranogwyr yn gysylltiedig â’r cysyniad o gariad; i ymddiried ac i ymddiried ynddo, anifeiliaid anwes, lleoedd sy’n gartrefol a ffrindiau.

Cliciwch yma am y cyflwyniad.

Cyflwyniad: Meithrin natur: gwytnwch a’r ymennydd sy’n datblygu.

Cyflwynodd Michael Arribas-Ayllon, Prifysgol Caerdydd gyflwyniad angerddol am oes y ‘Social Brain’. Soniodd Michael am wyddoniaeth yn erbyn myth o ran gwytnwch a phlastigrwydd yr ymennydd. Cyflwynodd Michael yr achos bod y ffocws cyfredol ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE’s) yn gwrthdaro â’r hyn y mae gwyddoniaeth yn ei ddweud wrthym am allu’r ymennydd i addasu ac i barhau i ddatblygu i fod yn oedolyn.

Mae’r pwysau a roddir i ACE’s bellach yn destun craffu gan rai yn y gymuned gofal academaidd a chymdeithasol. Mae Michael yn gofyn, ‘Ydyn ni’n tanysgrifio i farn am angheuol biolegol?’. Onid oes gobaith adferiad i bobl sydd wedi cael profiadau plentyndod niweidiol? A yw hi byth yn rhy hwyr mewn gwirionedd?

Cliciwch yma am y cyflwyniad

Gweithdai

Gwella – meithrin perthnasoedd gwell trwy ddull therapiwtig – cliciwch yma

Rebecca Jones & Bryn Morgan, Barnardo’s Cymru

Gofal perthnasau: Cynnal a chryfhau perthnasoedd teuluol i blant

Lorna Stabler, CASCADE

Beth a wnelo cariad ag ef? Persbectif person ifanc – cliciwch yma am Blog a Chyflwyniad

Lleisiau O Ofal a Rachael Vaughan, CASCADE

Cyflwyniad: Rhywun sydd yno i mi: Perthynas sy’n gweithio i bobl ifanc mewn gofal

Siaradodd Gloria Kirwan o Brifysgol Maynooth â ni am bwysigrwydd rôl y Keyworker i bobl ifanc â phrofiad gofal. Mae’r mathau o berthnasoedd yn amrywiol: roedd rhai pobl ifanc yn teimlo bod eu gweithiwr allweddol yn ffynhonnell gefnogaeth ddibynadwy a diogel; roedd eraill yn teimlo eu bod nhw [y gweithiwr allweddol] ‘i mewn yma i gael eu talu’.

Awgrymodd Gloria edrych ar ddisgwyliadau’r gweithiwr allweddol a’r person ifanc â phrofiad gofal, ac y dylem gael ein harwain gan eu hanghenion.

Fe wnaeth y meddwl olaf ennyn llawer o deimladau – ai chi fydd y ‘torch-bearer’ ar gyfer y bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda nhw?

Cliciwch yma am y cyflwyniad

Cyflwyniad: Adolygiad Gofal Annibynnol yr Alban a chariad

Manylodd Rosie Moore a Joanna McCreadie ar broses a chanfyddiadau cychwynnol Adolygiad Gofal Annibynnol yr Alban ac yn benodol ‘Love’ fel thema allweddol a ddaeth i’r amlwg ohoni.

Mewn ymateb, sefydlwyd gweithgor LOVE penodol fel rhan o’r adolygiad, gan ganolbwyntio ar bedair prif thema:

  • Grymuso Staff ac Ymreolaeth Broffesiynol
  • Sefydlogrwydd, Diogelwch a Pherthynas
  • Cyffyrddiad Corfforol
  • Datblygu hyder a chysur yn y sector ehangach.
  • Dangosodd Rosie a Joanna sut mae’r Alban yn arwain wrth feddwl a chynnydd ar gyfer system ofal well. Y nod: ‘gwneud yr Alban y lle gorau yn y byd i dyfu i fyny’.

Cliciwch yma i gael adnoddau pellach (methu cyhoeddi cyflwyniad oherwydd deunyddiau sensitif)

Hoffai ExChange Wales ddiolch i’n cadeiryddion, yr holl gyflwynwyr a chynrychiolwyr am gymryd yr amser i fynychu’r gynhadledd hon a chyfrannu ati.

“Rydym yn trafod materion ac yn cael ‘ bants ’”: Beth yw barn plant a phobl ifanc am eu gweithiwr cymdeithasol?

Mae ein papur diweddar (Stabler, Wilkins a Carro, 2019) yn defnyddio dull newydd (dull-Q) i archwilio’r hyn y mae plant a phobl ifanc ‘mewn angen’, ‘mewn gofal’ a ‘gadael gofal’ yn ei feddwl am eu gweithwyr cymdeithasol a’u cynghorwyr personol – a’r hyn y mae’r gweithiwr yn ei wneud pan fyddant yn treulio amser gyda’i gilydd.

Gwnaethom siarad â dau ar hugain o blant a phobl ifanc (rhwng deg a dau ar hugain oed) sydd â gweithiwr cymdeithasol neu gynghorydd personol. Roeddem eisiau gwybod beth oedd eu barn am eu gweithiwr a beth mae eu gweithiwr yn ei wneud pan fyddant yn treulio amser gyda’i gilydd. Mae gennym eisoes syniad da o astudiaethau blaenorol ynghylch pa sgiliau gwaith cymdeithasol sy’n bwysig i blant a phobl ifanc. Yn ein hastudiaeth, roeddem eisiau gwybod i ba raddau y gall plant a phobl ifanc nodi’r sgiliau hyn yn ymarferol a sut y gallent eu gwerthuso.

Er mwyn sicrhau y gallem gael barn plant ifanc ac yn ogystal â phlant hŷn ac oedolion ifanc, gwnaethom ddefnyddio dull-Q. Mae hyn yn cynnwys gofyn i gyfranogwyr edrych ar gyfres o ddatganiadau a’u trefnu mewn patrwm yn dibynnu ar sut maen nhw’n teimlo am bob un. Gwnaethom ddatblygu’r datganiadau hyn yn seiliedig ar sgiliau Gwaith Cymdeithasol Ysgogiadol – cydweithredu, ymreolaeth, empathi, pwrpas, eglurder ynghylch pryderon a ffocws plentyn / person ifanc.

Roedd defnyddio dull-Q yn caniatáu inni archwilio sut y profodd plant a phobl ifanc ddefnydd eu gweithiwr cymdeithasol o’r sgiliau hyn. Gwnaethom hefyd gyfweld â’r plant a’r bobl ifanc am eu profiadau, a pha rai o’r sgiliau oedd bwysicaf iddynt.
O ddadansoddi’r dau ar hugain o ‘Q-sort’ yn ein hastudiaeth, roeddem yn gallu nodi pedwar ‘math’ o weithiwr cymdeithasol, y gwnaethom eu labelu fel a ganlyn:
“Mae fy ngweithiwr cymdeithasol yn poeni amdanaf, ond yn dipyn o ddirgelwch”
“Mae fy gweithiwr cymdeithasol yn fy nghadw yn y ddolen ond yn gofyn yr un pethau i mi drosodd a throsodd”
“Mae fy ngweithiwr cymdeithasol yn cyflawni pethau”
“Mae fy gweithiwr cymdeithasol yn gwrando ar fy marn, ond nid wyf yn siŵr beth maen nhw am ei gyflawni”
 
Yn y cyfweliadau a ddilynodd, roedd rhai o’r plant a’r bobl ifanc a oedd yn rhannu ‘math’ penodol o weithiwr serch hynny yn teimlo’n wahanol ynghylch a oedd hyn yn ffit da iddynt. Er enghraifft, ar gyfer gweithwyr a oedd yn ‘cadw’r plentyn / person ifanc yn y ddolen’, dywedodd un person ifanc:
“Ro’n i’n hoffi eu bod nhw wedi mynd dros bethau” (John, 18 oed).

Ar y llaw arall, dywedodd person ifanc arall:
“Mae’n dweud wrthyf beth y mae’n poeni amdano, ond yna mae’n poeni llawer. Mae’n ymddangos fel yna yn gyffredinol…. Mae bob amser yn poeni am rywbeth ”(Sarah, 19 oed).

Roeddem o’r farn bod hyn yn dangos pa mor bwysig yw gofyn i bobl ifanc beth sy’n bwysig iddyn nhw yn unig, ond eu cynnwys mewn trafodaethau am yr hyn sy’n gweithio’n dda ac yn llai cystal yn ymarferol. Fe ddangosodd i ni hefyd nad oes gweithiwr cymdeithasol ‘delfrydol’. Efallai na fydd yr hyn sy’n gweithio i un plentyn neu berson ifanc yn gweithio i rywun arall. I rai plant, mae cael gweithiwr cymdeithasol sy’n glir ac yn siarad am yr un materion ym mhob sesiwn yn ddefnyddiol; i eraill gall deimlo bod y gweithiwr yn canolbwyntio gormod ar yr hyn sy’n mynd o’i le. I rai pobl ifanc, gall dim ond cael gweithiwr sy’n ateb y ffôn fod yn arwydd o bethau’n gwella. Fe wnaethon ni gyfrif mai man cychwyn da yn syml yw gofyn i blant a phobl ifanc beth maen nhw’n ei ddeall am rôl eu gweithiwr cymdeithasol, a’r hyn maen nhw ei eisiau gan eu gweithiwr.

Roeddem hefyd o’r farn, trwy ddefnyddio dull-Q, ein bod wedi dangos un ffordd bosibl o gynnwys plant a phobl ifanc mewn gwerthusiadau cymhleth o arfer gwaith cymdeithasol. Dywedodd pob un o’r plant a’r bobl ifanc a gymerodd ran ei bod yn hwyl didoli’r datganiadau ac roeddem yn gallu defnyddio’r un dull gyda’n cyfranogwr ieuengaf (10 oed) â gyda’n hynaf (22 oed). Yn y dyfodol, hoffem ddefnyddio’r un dull eto ond dechreuwch trwy ofyn i blant a phobl ifanc ein helpu i ddylunio’r datganiadau, yn ogystal â chymryd rhan fel cyfranogwyr.

Lorna Stabler, Cydymaith Ymchwil, CASCADE: Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant stablerl@cardiff.ac.uk @lorna_stabler
David Wilkins, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Caerdydd wilkinsd3@cardiff.ac.uk @ david82wilkins
Cyfeiriadau

Stabler, L., Wilkins, D. a Carro, H. 2019. Beth yw barn plant am eu gweithiwr cymdeithasol? Astudiaeth dull AQ o wasanaethau plant. Gwaith Cymdeithasol Plant a Theuluoedd. Ar gael yn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cfs.12665