Mae CASCADE Talks bellach ar gael ar eich hoff wasanaeth Podlediadau!

Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi bod ein podlediad ‘Cascade Talks’ bellach ar gael i’r cyhoedd ar wasanaethau ffrydio. Mae CASCADE Talks ar gael ar Apple Podcasts, Spotify ac Amazon Music. Mae ein podlediadau yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau gydag ymarferwyr y diwydiant sy’n siarad am eu taith at waith cymdeithasol, y materion y maent yn eu hwynebu… Read More

Sut mae pontio yn llywio teithiau addysgol oedolion sy’n gadael gofal?

Blog gan Eavan Brady, Trinity College Dublin Bydd pawb yn pontio rhwng amryw rolau yn ei einioes – dod i oed, dod yn rhiant neu symud o gartref y teulu, er enghraifft. Yn aml, bydd y pontio o’r glasoed i oedolyn yn gyflymach yn achos pobl ifanc sy’n gadael gofal gwladol megis gofal maeth neu… Read More

Paid Dal yn Ôl – Pontio i oedolaeth ar gyfer pobl ifanc ag anableddau dysgu. 3 blynedd yn ddiweddarach:

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru  Mae gofid a achosir i bobl ifanc a’u teuluoedd oherwydd materion yn ymwneud â phontio o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion yn fater sy’n codi’n barhaus, ac rwy’n ei weld yn llawer rhy aml.  Os bydd pontio’n cael ei drefnu’n wael, heb gynnwys plant a’u teuluoedd yn ystyrlon yn… Read More

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi ar Schwartz Rounds yn cael ei dreilau yn gofal cymdeithasol

Mae’n bleser gan Cascade gyhoeddi adroddiad y mae Dr David Wilkins wedi bod yn gweithio arno ers 24 mis. Cyhoeddwyd Treial Rheoledig ar Hap o Rowndiau Schwartz gan ganolfan Gofal Cymdeithasol Plant sy’n Gweithio.Archwiliwyd i mewn i hyn drwy weithio gydag un ar ddeg o awdurdodau lleol, rydym ni wedi neilltuo dros 2000 o aelodau… Read More

Mae cofrestru ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 14 Hydref ar agor nawr!

Thema’r digwyddiad eleni yw dysgu ac edrych ymlaen ac ar ôl llwyddiant digwyddiad y llynedd, bydd hi’n ddiwrnod cwbl ddigidol unwaith eto. Mae sesiynau gwych wedi’u trefnu ar bynciau pwysig gan gynnwys: Ymchwil iechyd a gofal: dysgu o’r pandemig; Ymchwil, arloesi a gwella ac Adfer a dysgu: syniadau newydd i ddarparu gofal iechyd. Bydd gennym… Read More