Cefnogi iechyd meddwl a lles mewn ysgolion uwchradd a cholegau.

Efallai bod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn profi mwy o broblemau gyda’u hiechyd meddwl, a bod ganddynt lefelau is o les na’u cyfoedion nad ydynt wedi cael profiad o ofal. Ystyrir bod ysgolion yn lleoliad pwysig ar gyfer cefnogi iechyd meddwl a lles pob plentyn a pherson ifanc, ond prin… Read More

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Bydd hunaniaeth plentyn mabwysiedig bob amser yn cwmpasu sawl elfen ac mae iechyd seicolegol a meddyliol tymor hir plentyn yn dibynnu ar ddod o hyd i atebion i gwestiynau sylfaenol am bwy ydyn nhw. Bydd gan bob plentyn sy’n derbyn gofal gynllun cyswllt, gan gynnwys y rhai sydd i’w mabwysiadu. Gall hyn fod naill ai’n… Read More

Sefydlogrwydd Cynnar

Ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn yw Sefydlogrwydd Cynnar sy’n cynnig sefydlogrwydd ar gam cynnar iawn, gan osgoi symudiadau mynych a thrawma yn sgil gwahanu a cholli ffigurau ymlyniad, hyd nes y bydd llys wedi gwneud penderfyniad am gynllun gofal terfynol plentyn. Mae’r angen am gynllunio gofal ansawdd uchel i blant a thracio deublyg yn… Read More

Hil mewn Mabwysiadu, y Presenoldeb Absennol.

Yn y 1960au ystyriwyd nad oedd modd mabwysiadu plant o gefndiroedd Du a Mwyafrif Byd-eang ac anogwyd mabwysiadu traws-hil fel na fyddai’n rhaid i blant aros mewn gofal maeth neu breswyl hirdymor. Ond wrth i dystiolaethau rhai oedolion a fabwysiadwyd yn draws-hiliol gael eu clywed, heriwyd gallu mabwysiadu traws-hil i sicrhau bod plant yn cael… Read More

Teithiau Gofal Barnardo’s

Barnardo’s yw’r elusen blant fwyaf yng ngwledydd Prydain. Yn Barnardo’s, mae ganddon ni hanes hir o gefnogi plant sydd mewn gofal a phobl ifanc sy’n trosglwyddo i fod yn oedolion annibynnol. Mae Teithiau Gofal (a gyflawnodd y gwaith hwn) yn un o raglenni blaenoriaeth craidd Barnardo’s (meysydd ffocws allweddol ar gyfer ein cronfeydd gwirfoddol). Wrth wraidd ein damcaniaeth newid mae gweledigaeth syml: bod pawb sy’n rhyngweithio â thaith ofal (ar draws y system ofal ehangach) yn teimlo eu bod yn cael eu caru, eu cefnogi, ac yn cael cyfleoedd sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, mae ganddon ni dri maes gweithio: meithrin cymunedau gofalgar a newid systemau, cyrraedd cyrchfannau cadarnhaol drwy brofiadau cadarnhaol, ac arfer trawsnewidiol. Rydyn ni’n cynnal ein gwaith drwy bum gwerth. Read More

Harriet yw fy enw i

Dw i’n dod o Lundain. Yn 17 oed roeddwn ‘dan ofal’ mewn trefniant a gymeradwywyd gan y wladwriaeth, y tu allan i’m cartref teuluol uniongyrchol neu estynedig.  Cefais fy mhlentyn cyntaf yn 18 oed.  Ar ôl fy apwyntiad cyn geni cyntaf yn yr ysbyty daeth i’r amlwg nad oedd bydwraig wedi’i hargyhoeddi ynghylch fy ngallu… Read More