Rhannu prif negeseuon o’r gwerthusiad o gynllun ymyrryd Gwella.

Roedd ‘Gwella’ yn ymyriad llwyddiannus a gafodd ei ddatblygu a’i gynnal gan Barnardo’s Cymru ar draws gogledd a de Cymru rhwng 2017 a 2020.

Crëwyd y cynllun ymyrryd i gefnogi plant rhwng 5 ac 11 oed oedd yn gysylltiedig â’r gwasanaethau cymdeithasol ac wedi cael profiad o drawma a cham-drin. Ei nod oedd cynnig system o weithwyr proffesiynol cefnogol o’u cwmpas oedd yn ymwybodol o faterion trawma, a gwella eu perthynas â’u prif ofalwyr. Cafodd 31 o blant a’u rhieni a’u gofalwyr eu cefnogi drwy’r prosiect hwn. Mae’r sesiwn hon yn rhannu negeseuon allweddol o werthuso’r prosiect.

Roedd hyn yn cynnwys pwyslais amlwg ar ddogfennu profiadau pawb oedd yn gysylltiedig, gan gynnwys tîm Gwella, rhieni a gofalwyr, plant, arbenigwyr ymgynghorol a gweithwyr proffesiynol allanol o feysydd gofal cymdeithasol ac addysg. Mae’r prif negeseuon yn canolbwyntio ar beth oedd cynllun ymyrryd Gwella a sut y gellir ei gyflwyno’n effeithiol, ynghyd â rhannu beth oedd y deilliannau i blant a theuluoedd a sut a pham bod y rhain wedi digwydd.  

Cyflwynir gan

Dr Sophie Hallett, Prifysgol Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth

https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/find-a-project/view/2427641-an-evaluation-of-the-gwella-approach

Cyfres 1 DRILL: Moeseg ymchwil anabledd – Gwersi ar gyfer ymchwil ac ymarfer

Rhwydwaith Cymru gyfan yw ExChange, a’i nod yw dod â gweithwyr, ymchwilwyr a’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau ynghyd i rannu profiadau ac arbenigedd, ac i ddysgu o’i gilydd. Ein nod yw gwella gwaith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol drwy sbarduno trafodaeth a meithrin perthnasau parhaus rhwng pobl â gwahanol mathau o arbenigedd.

Ein cred yw bod gwaith ymchwil yn cael mwy o effaith pan fo’n rhan o drafodaeth barhaus rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr, a’r rhai sydd â phrofiadau uniongyrchol o ddefnyddio gwasanaethau. Rydym felly yn canolbwyntio ar ddod ag ymchwilwyr blaenllaw i gysylltiad uniongyrchol â gweithwyr, rheolwyr, a’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau, er mwyn i ni allu dysgu o’n gilydd. Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym yn rhedeg rhaglen o fwy na 20 o ddigwyddiadau ledled Cymru, a hynny’n cynnwys cynadleddau mawr a seminarau bach gydag arbenigwyr blaenllaw.

Sefydlwyd ExChange gan y Ganolfan Cascade ym Mhrifysgol Caerdydd, ond rydym yn cydweithio’n agos â phrifysgolion Abertawe a Bangor, a gobeithiwn wneud hynny â phrifysgolion eraill ledled Cymru hefyd. Mae bron pob awdurdod lleol yng Nghymru yn aelod, yn ogystal ag elusennau allweddol a sefydliadau eraill. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi i roi amrywiaeth o gyfleoedd i drafod a chydweithio, a hynny gan ganolbwyntio’n barhaus ar sicrhau bod ein gwaith ymchwil yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech ragor o wybodaeth, neu i gymryd rhan, cysylltwch â ni drwy ebost: contact@exchangewales.org.

Gweminar: Defnyddio llety diogel at ddibenion lles yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Mercher 9fed Medi am 11.30yb

Yn gynharach eleni, oherwydd y cyfnod cloi, nid oeddem yn gallu cynnal ein gweithdy ar Ddefnyddio llety diogel at ddibenion lles yng Nghymru. Bydd ExChange Wales nawr yn cynnal gweminar am ddim yn ei le. Byddwn yn recordio’r weminar hon a bydd ar gael yn fuan ar ôl y digwyddiad byw. Os na allwch ymuno â ni ar y diwrnod, ymwelwch â sianel Cascade i weld y weminar yn dilyn y digwyddiad.

Haniaethol

Cartrefi preswyl yw llety diogel gyda chymeradwyaeth i gyfyngu ar ryddid pobl ifanc rhwng 10 a 17 oed sy’n risg ddifrifol iddynt hwy eu hunain neu i eraill. Er bod pobl ifanc yn aml yn mynd i mewn i lety diogel (neu amgen) trwy’r system cyfiawnder troseddol, mae llawer yn cael eu gosod gan y gwasanaethau cymdeithasol am resymau lles ac nid oes fawr o arwydd bod yr arfer hwn yn lleihau. Cymhlethir y sefyllfa drafferthus hon ymhellach gan brinder lleoliadau diogel yng Nghymru sy’n gweld llawer o bobl ifanc yn cael eu rhoi y tu allan i Gymru neu heb wely mewn gofal diogel oherwydd diffyg argaeledd.

Ar hyn o bryd prin yw’r dystiolaeth ymchwil o’r hyn a arweiniodd at hyn na’r hyn y gellir ei wneud i wella materion. Er mwyn rhoi gwell mewnwelediad, archwiliodd prosiect diweddar a gomisiynwyd gan Social Care Wales ac a gynhaliwyd gan CASCADE ym Mhrifysgol Caerdydd brofiadau pobl ifanc o Gymru cyn, yn ystod ac yn dilyn atgyfeiriad i lety diogel. Achosodd llawer o ganfyddiadau bryder dwfn ac arweiniodd at gyfres o argymhellion.

Bydd y gweithdy yn rhoi cyfle i ymarferwyr a rheolwyr glywed am yr astudiaeth a’i chanfyddiadau, a’u defnyddio fel platfform ar gyfer trafodaeth gydweithredol ar

 • Argymhellion yr astudiaeth
 • I ba raddau y mae’r argymhellion yn mapio ar brofiad ymarfer ac a fyddent yn elwa o gael eu diwygio
 • Rhagwelir rhwystrau wrth weithredu’r argymhellion
 • Sut y gellid goresgyn rhwystrau o’r fath

A gyflwynir gan:
CASCADE: Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, Prifysgol Caerdydd

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad

Barod i fynychu digwyddiad? Gwiriwch ein rhestr paratoi at ddigwyddiadau

Dyma rhai ffyrdd o baratoi at ddigwyddiad ExChange Wales. Ymchwiliwch y lleoliad ac amseroedd teithio er mwyn cyrraedd yn gynnar. Edrychwch ar amserlen neu fanylion y darlithydd neu arweinydd y gweithdy i ymgyfarwyddo â’u harbenigedd ac i baratoi cwestiynau. Yn ystod y digwyddiad, cysylltwch ag ymchwilwyr, staff neu ymarferwyr eraill i ehangu meysydd sydd o ddiddordeb i chi. 

Dewch a deunyddiau – beiro a phapur neu declyn ar gyfer cymryd nodiadau. Peidiwch ag anghofio gwneud gwaith ar ôl y gweithdy: efallai y bydd cyflwyniadau, Twitter, neu ddeunyddiau pellach ar gael. Ac yn olaf: edrychwch allan am ein digwyddiad nesaf!

Tra’ch bod yma, archwiliwch adnoddau ExChange Wales:

 • Dilynwch ni ar Twitter i dderbyn cyhoeddiadau byw cyfoes o’n digwyddiadau: Twitter.com/exchangewales
 • Gwelwch ein harchif digwyddiadau
 • Ewch i’n hadran adnoddau i wylio fideos, gwrando ar bodlediadau, a mwy
 • Darganfyddwch fwy am ein hacademyddion, ymchwilwyr, ac aelodau tîm yn CASCADE
 • Archwiliwch feysydd arbenigol ein gwefan: Newyddion, Addysg & Gofal, Teulu & Chymuned
 • Ymgyfarwyddo â’n polisi canslo digwyddiadau:
 • Mae digwyddiadau ExChange yn rhad ac am ddim ac yn cael eu hariannu gan Exchange Wales. Er mwyn i ni allu cynnal digwyddiadau a’u gwneud yn gynaliadwy, rydym yn codi ffi diffyg presenoldeb o £30. Rydym yn gofyn am rybudd deuddydd cyn canslo. Os na chawn ein hysbysu o’ch gohiriad o fewn yr amser yma byddwn yn codi tâl o £30 ar eich cyflogwr.
 • Dysgu pellach: ymwelwch â’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) i weld prosiectau ymchwil cyfredol a chwblhawyd, newyddion cyfredol, a diweddariadau Canolfan What Works

Yn olaf, os yw ein digwyddiad yn ddiddorol neu’n ddefnyddiol i chi, ystyriwch ail-drydar ni @exchangewales. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Book events through the ExChange Wales Eventbrite.

O adnabod i gefnogi: Asesu a gwella gwasanaethau i ofalwyr ifanc

Weithiau disgrifir gofalwyr teulu fel ‘byddin anweledig’ – grŵp mawr o ddinasyddion sy’n dwyn cyfran sylweddol o’r strategaeth gofal cymdeithasol genedlaethol. Mae gofalwyr plant, a elwir yn gyffredin yn ‘ofalwyr ifanc’, yn grŵp nad yw’n cael ei gydnabod yn ddigonol ac yn arbennig o agored i niwed o fewn y ‘fyddin’ hon. Mae’r polisi a’r arfer cyfredol ar gydnabod a chefnogi gofalwyr ifanc yn amrywiol ar draws Awdurdodau Lleol Cymru, ac mae lefel neu natur y gweithgaredd ymyrraeth yn cael ei archwilio’n bellach yn genedlaethol. Mae gan y grŵp hwn anghenion sylweddol, amrywiol a phrofiadau gwahanol o aflonyddwch personol yn dibynnu ar eu hamgylchiadau a lefel y gofal sy’n ofynnol ar gyfer aelodau eu teulu. Gallai addysg ac iechyd gynnig cefnogaeth sylweddol i’r plant a’r bobl ifanc hyn ond mae ymchwil yn dangos eu bod ar hyn o bryd yn ei chael hi’n anodd eu hadnabod a’u cefnogi’n effeithiol, yn rhannol oherwydd diffyg arweiniad clir a chynllunio strategol, ac mae’r rhan fwyaf o ofalwyr ifanc yn nodi anawsterau wrth gael eu cydnabod amdanynt.  y gwaith gwerthfawr maen nhw’n ei wneud.  Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar rannu gwybodaeth o ymchwil a mewnwelediad polisi a pholisi diweddar Prifysgol Caerdydd gan yr elusen genedlaethol Carer’s Trust Wales.  Rydym yn hwyluso trafodaeth dan arweiniad ymarferwyr ar brofiadau cyffredin a gwahanol wrth geisio cefnogi gofalwyr ifanc orau, a chyd-ddatblygu dulliau ac argymhellion i wella darpariaeth Gymraeg.  Ni ddylai unrhyw blentyn na pherson ifanc fod dan anfantais yn eu bywydau trwy fod yn ofalwr ifanc.  Mae’r gweithdy hwn yn cynnig cyfle i ychwanegu eich profiad a’ch arbenigedd at y sgwrs genedlaethol ynghylch y ffordd orau i ni eu gweld, gwrando arnyn nhw a’u cefnogi’n well.

A gyflwynir gan:
Faaiza Bashir (Carer’s Trust Wales), Edward Janes (Prifysgol Caerdydd), Jen Lyttleton-Smith (Prifysgol Caerdydd)

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad